Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding 2019
CiteertitelVerordening kwijtschelding 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2019.

Deze regeling vervangt de Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 255 Gemeentewet
 2. Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen
 3. artikel 28 lid 1 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

18-12-2018

Gemeenteblad 2018, 281776

186729/187644

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 november 2018

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2019.

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor:

 • ·

  de toeristenbelasting 2019;

 • ·

  ter zake van de heffing van hondenbelasting 2019 voor de verschuldigde belasting voor een tweede en volgende hond;

 • ·

  de afvalstoffenheffing 2019 voor een extra groene of grijze container;

 • ·

  de lijkbezorgingsrechten 2019;

 • ·

  de leges 2019;

 • ·

  de marktgelden 2019;

 • ·

  de staangelden 2019;

 • ·

  de precariobelasting 2019.

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

  • ·

   de onroerende-zaakbelastingen 2019;

  • ·

   de hondenbelasting 2019;

  • ·

   de rioolheffing 2019;

  • ·

   de afvalstoffenheffing 2019.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 worden in het kader van de kwijtschelding de kosten van bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt gesteld op 100 percent van de voor hen geldende netto AOW-norm.

Artikel 3. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014’ van 24 september 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2019’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2019, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,