Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening Auditcommissie Westvoorne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening Auditcommissie Westvoorne
CiteertitelVerordening Auditcommissie Westvoorne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 82 Gemeentewet
 2. artikel 84 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

Gemeenteblad 2018, 281976

Nr. 189389/189394

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Auditcommissie Westvoorne

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelet op artikelen 82 en 84 van de Gemeentewet;

 

gelezen het voorstel van de griffier van 25 oktober 2018;

 

 

BESLUIT:

 

 

de navolgende Verordening Auditcommissie Westvoorne vast stellen:

 

Artikel 1 De commissie

Ingesteld wordt een commissie van advies aan de raad genaamd Auditcommissie Westvoorne.

Artikel 2 Taak

 • a.

  De auditcommissie heeft tot taak:

  • -

   de jaarrekening en verantwoording te onderzoeken en de gemeenteraad daarover te adviseren.

  • -

   gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over de overige zaken in het licht van de gemeentelijke planning- en controlcyclus en de daarvoor in gebruik zijnde instrumenten.

  • -

   overleg te voeren met de accountant over de controles en rapportages die deze uitbrengt ten behoeve van de raad.

  • -

   de afstemming te bevorderen van diverse onderzoeken en controles die ingevolge de artikelen 182, 213 en 213a van de Gemeentewet worden uitgevoerd.

 • b.

  De auditcommissie adviseert de raad over:

  • -

   het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantscontrole;

  • -

   de selectie van de accountant.

 • c.

  De auditcommissie overlegt met de accountant over de opdrachtformulering voor de controle van de jaarrekening, met name voor wat betreft de volgende onderwerpen:

  • -

   goedkeurings- en rapporteringstoleranties;

  • -

   het normenkader;

  • -

   door de raad te verstrekken aanvullende opdrachten;

  • -

   de wijze van rapporteren door de accountant waaronder frequentie en inrichting;

  • -

   prioriteiten van de raad aangaande de controle van de jaarstukken.

De auditcommissie adviseert hierover aan de raad.

Artikel 3 Samenstelling.

 • a.

  De auditcommissie bestaat uit 1 lid per fractie, per vergadering aan te wijzen door iedere fractie die van de gemeenteraad deel uitmaakt. Zowel raadsleden als fractie-assistenten kunnen lid van de commissie zijn.

 • b.

  De auditcommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • c.

  De ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door de griffie.

Artikel 4 Vergaderingen

 • a.

  De vergadering vindt in openbaarheid plaats.

 • b.

  De auditcommissie vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee fracties onder opgave van redenen dit aan de voorzitter vragen.

 • c.

  De voorzitter belegt de vergaderingen. Hij draagt er zorg voor dat de oproeping, inclusief agenda en relevante stukken, - spoedeisende gevallen uitgezonderd - ten minste tien dagen voor de vergadering digitaal aan de leden wordt verzonden.

Artikel 5 Besluitvorming

 • a.

  Indien de auditcommissie een advies aan de raad uitbrengt, beslissen de leden op voorstel van de voorzitter over de inhoud van het advies. In het advies worden de standpunten van alle in de vergadering vertegenwoordigde fracties opgenomen.

 • b.

  De auditcommissie kan slechts beraadslagen en adviseren, wanneer meer dan de helft van het aantal fracties vertegenwoordigd is.

Artikel 6 Uitnodiging bijwonen vergaderingen

 • a.

  De auditcommissie is bevoegd om leden van het college, de accountant, de gemeentesecretaris, de concerncontroller, ambtenaren, de voorzitter van de rekenkamer, deskundigen en anderen uit te nodigen voor het verschaffen van inlichtingen of het deelnemen aan de beraadslagingen.

 • b.

  Indien de auditcommissie ambtenaren uitnodigt informeert zij het college daarover.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • a.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Auditcommissie Westvoorne’.

 • b.

  De Verordening Auditcommissie Westvoorne treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier,   de voorzitter,