Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtent het bestuur Verordening Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtent het bestuur Verordening Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne
CiteertitelVerordening Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 82 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

18-12-2018

Gemeenteblad 2018, 281979

Nr. 191039/191042

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtent het bestuur Verordening Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne

De raad van de gemeente Westvoorne;

 

gelezen het voorstel van de griffier van 22 november 2018;

 

gelet op artikel 82 Gemeentewet;

 

gelezen de motie ‘Bestuurlijke toekomst Westvoorne’, unaniem door deze raad aangenomen op 12 november 2018;

 

 

BESLUIT:

 

 

Vast te stellen de volgende Verordening Commissie Bestuurlijke toekomst Westvoorne

 

“Verordening commissie Onderzoek Bestuurlijke Toekomst Westvoorne”.

 

Artikel 1
 • 1.

  Er is een raadscommissie “Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne”. Hierna te noemen ‘commissie’.

 • 2.

  Het doel van deze commissie is:

  • -

   doen van nader onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van de volgende scenario’s voor de bestuurlijke toekomst van Westvoorne:

   • I.

    Westvoorne blijft zelfstandig:

   • II.

    Een nieuwe gemeente Brielle en Westvoorne;

   • III.

    Een nieuwe gemeente Hellevoetsluis en Westvoorne;

   • IV.

    Een nieuwe gemeente Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

  • -

   voorbereiden van een raadsvoorstel inzake de bestuurlijke toekomst van Westvoorne

Artikel 2
 • 1.

  De commissie bestaat uit:

  • -

   de heer T.I. Fransman (fractievoorzitter CDA)

  • -

   de heer H. Hueting (fractievoorzitter D66)

  • -

   mw. J. Krajenbrink (fractievoorzitter GBW)

  • -

   dhr. C. Sommeling (fractievoorzitter IBW)

  • -

   mw. R.M. Roggeveen (fractievoorzitter PvdA)

  • -

   mw. E.W. van Blom (fractievoorzitter PW)

  • -

   dhr. C.B. Mentink (fractievoorzitter VVD)

 • 2.

  De commissie benoemt een technisch voorzitter van de commissie, niet zijnde lid van de commissie. Bij zijn afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door één van de leden van de commissie.

 • 3.

  Het commissielid, dat ophoudt lid van de raad te zijn, houdt tevens op lid van de commissie te zijn.

 • 4.

  De commissie kan de voorzitter al dan niet op diens verzoek van zijn functie als voorzitter van de commissie ontheffen.

Artikel 3  

De commissie kan gebruik maken van externe begeleiding.

Artikel 4
 • 1.

  De commissie kan leden van het college van burgemeester en de wethouders uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn voor overleg.

 • 2.

  De leden van het college kunnen hierbij vergezeld worden door ambtelijk adviseurs.

 • 3.

  De commissie kan ook anderen uitnodigen bij de vergadering aanwezig te zijn voor overleg.

Artikel 4
 • 1.

  De commissie kan, buiten vergaderingen, gesprekken voeren met derden.

 • 2.

  De commissie kan zich bij deze gesprekken laten vertegenwoordigen door een delegatie van de commissie. Indien dit het geval is bepaalt de commissie de samenstelling van de delegatie.

Artikel 5
 • 1.

  Burgers kunnen in een vergadering het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2.

  Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit binnen 24 uur voor aanvang van de vergadering aan de griffier onder vermelding van zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wenst te voeren.

 • 3.

  De commissievoorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding, tenzij afwijking van die volgorde in het belang is van de orde van de vergadering.

 • 4.

  De inspreker voert het woord, nadat de commissievoorzitter hem dit heeft verleend. De commissievoorzitter kan de deelnemers aan de vergadering toestaan aan insprekers een korte, verhelderende vraag te stellen. Er vindt geen discussie plaats tussen een inspreker en deelnemers van de vergadering.

 • 5.

  De inspreker krijgt het woord voorafgaand aan de 1e termijn van de commissieleden. De spreektijd voor de inspreker bedraagt maximaal 5 minuten, waarbij de totale tijd voor de insprekers maximaal 30 minuten is. Indien er meer dan 6 insprekers zijn, wordt de maximale tijd per inspreker naar rato aangepast.

 • 6.

  De inspreker krijgt ook de mogelijkheid om bij aanvang van de 2e termijn van de commissieleden het woord te voeren. De spreektijd voor de inspreker bedraagt dan maximaal 2 minuten.

 • 7.

  De commissie kan per commissievergadering en per agendapunt in een vergadering een andere wijze van inspraak van toehoorders vaststellen.

Artikel 6
 • 1.

  De commissie bepaalt de vergaderdata en de concept-agenda van de commissievergaderingen. De commissievergaderingen starten om 20.00 uur.

 • 2.

  Het staat de commissie hierbij vrij om, per agendapunt, de wijze van bespreken te kiezen.

Artikel 7

De griffier is secretaris van de commissie.

Artikel 8

Alle van de commissie uitgaande stukken worden ondertekend door haar secretaris.

Artikel 9

Voor zover deze verordening daarin niet voorziet, wordt de werkwijze van de commissie en de orde van haar vergaderingen voor zoveel mogelijk ingericht naar de regels, voor overeenkomstige gevallen gegeven in de Gemeentewet en het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad.

Artikel 10

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne”.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 18 december 2018

De raad voornoemd,

  de griffier,   de voorzitter,