Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent tarieven met betrekking tot accomodaties Tarievenverordening accommodaties 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent tarieven met betrekking tot accomodaties Tarievenverordening accommodaties 2018
CiteertitelTarievenverordening accommodaties 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage 1: Tarieventabel 2018 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarievenverordening accommodaties 2017.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-201801-01-2019nieuwe regeling

12-12-2017

Gemeenteblad 2018, 273459

165518/165656

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, Dwarsweg 21 Rockanje, Cultureel centrum De Man, sport- en cultureel centrum de Merel

De raad van de gemeente Westvoorne;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 november 2017

B E S L U I T:

.

vast te stellen de volgende verordening:

.

Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, Dwarsweg 21 Rockanje, Cultureel centrum De Man, sport- en cultureel centrum de Merel.

(Tarievenverordening accommodaties 2018).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  Accommodaties

  • a.

   Sportcentrum De Meander De accommodatie aan de Vlinderslag 1,3,5 te Oostvoorne omvattende een sporthal, een oefenruimte en een overdekt zwembad.

  • b.

   Sportcomplex Zwartelaan De veldsportaccommodatie aan de Zwartelaan te Oostvoorne omvattende 2 wedstrijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, een oefenhoek en een opstal.

  • c.

   Sportcomplex Drenkeling De veldsportaccommodatie aan de Korteweg te Rockanje omvattende 2 wed- strijdvoetbalvelden, 1 kunstgrasveld, 1 wetraveld, een oefenveld en een op- stal.

  • d.

   Sportcomplex 2e Slag De veldsportaccommodatie aan de 2e Slag te Rockanje omvattende 2 kunst- grashockeyvelden en een grasoefenstrook.

  • e.

   Verenigingsgebouw De Remise De accommodatie aan de Pinnepot 9 te Oostvoorne, omvattende 1 werk- plaats, opslagruimten en ruimten voor cursussen en verenigingsactiviteiten.

  • f.

   Cultureel centrum De Man De accommodatie aan de Burg Letteweg 30 te Oostvoorne

  • g.

   Dwarsweg 21 Rockanje De accommodatie aan de Dwarsweg 21 te Rockanje.

  • h.

   Sport- en cultureel centrum De Merel De accommodatie aan de Dwarsweg 23 te Rockanje waarin ondergebracht een sportzaal en ruimten voor verenigingsgebruik en voor amateuristische kunstbeoefening.

 • 2.

  Wijze van gebruik

  • a.

   Zwemabonnement deelname aan zwemles, aqua-varia activiteiten of therapeutisch zwem- men welke per kalendermaand in rekening wordt gebracht; bij de eerste aan melding is hiervoor inschrijfgeld verschuldigd

  • b.

   losse les éénmalige deelname aan zwemles, aquavaria activiteiten of therapeutisch zwemmen

  • c.

   toegangsbewijs zwembad bewijs van betaling voor het eenmalig deelnemen aan de op het toegangsbe- wijs vermelde activiteit

  • d.

   10-badenkaart bewijs van betaling voor tien maal deelnemen aan de op het toegangsbewijs vermelde activiteit

  • e.

   diplomazwemmen éénmalige deelname aan een examen als afsluiting van de deelname aan het leszwemmen

  • f.

   per uur éénmalige huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten

  • g.

   per uur per maand huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende één kalendermaand

  • h.

   per uur per jaar huur van een ruimte voor een aangesloten periode van 60 minuten gedurende de periode van 1 augustus van enig jaar tot en met 31 juli van het daarop vol- gende jaar

  • i.

   per dagdeel huur van een ruimte voor een ochtend (08.00-13.00 uur), middag (13.00- 18.00 uur) of avond (18.00-23.00 uur) of een deel daarvan

  • j.

   per seizoen huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode be- ginnend op 1 augustus van een kalenderjaar en eindigend op 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar gedurende tenminste 42 weken

  • k.

   per kalenderjaar huur van een ruimte of een (deel van een) accommodatie voor de periode van 1 januari tot en met 31 december

Artikel 2 Wijze van betaling

 • 1.

  Losse lessen, toegangsbewijzen zwembad, tien badenkaarten, gebruik per uur en gebruik per dagdeel zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

 • 2.

  Betaling van zwemgelden, van welke vorm dan ook, dienen vooraf, door middel van Ideal of automatische incasso plaats te vinden. Wanneer vooraf geen betaling heeft plaatsgevonden mag niet worden deelgenomen aan de lessen.

 • 3.

  Gebruik per uur per jaar, per seizoen en per kalenderjaar dient te worden voldaan in maximaal 4 termijnen waarvan de vervaldata zijn vermeld op de nota.

Artikel 3 Invordering

 • 1.

  Bij het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting wordt éénmalig een herinnering gezonden.

 • 2.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de herinnering genoemde betalingstermijn wordt éénmalig een aanmaning verzonden.

 • 3.

  Indien niet wordt voldaan aan de in de aanmaning genoemde betalingstermijn wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Alle kosten verbonden aan aanmaning en invordering door een incassobureau worden aan de nalatige partij in rekening gebracht.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De tarieven zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Jaarlijks bij de vaststelling van de begroting leggen burgemeester en wethouders een aan de wenselijk geachte ontwikkelingen aangepaste tarieventabel ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere evenementen of gebeurtenis- sen een afwijkend tarief vaststellen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen bij wijziging van het BTW percentage de tarieven tussentijds aanpassen.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Tarievenverordening accommodaties 2017 van 20 december 2016 wordt ingetrok- ken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang, met dien ver- stande dat hij vrij van toepassing blijft voor de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de be- kendmaking.

 • 3.

  In afwachting in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde blijft, indien de da- tum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Tarievenverordening accommodaties 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering

van 12 december 2017

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1: Tarieventabel 2018 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2018

Bijlage 1: Tarieventabel 2018 behorende bij de Tarievenverordening accommodaties 2018