Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de markt Marktverordening Westvoorne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de markt Marktverordening Westvoorne 2019
CiteertitelMarktverordening Westvoorne 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Markt- en standplaatsverordening 2012.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2019nieuwe regeling

23-01-2019

Gemeenteblad 2019, 22210

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening Westvoorne 2019

 

 

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college; het college van Burgemeester en Wethouders;

 • b.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • c.

  marktstandplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • e.

  vaste marktstandplaats: de marktstandplaats die voor onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • f.

  dagplaats: de marktstandplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste marktstandplaats is toegewezen dan wel ingenomen;

 • g.

  standwerken: de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;

 • h.

  standwerkerplaats: de marktstandplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;

 • i.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een marktstandplaats;

 • j.

  wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste marktstandplaats;

 • k.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college;

 • l.

  toezichthouder: een natuurlijk persoon, die bij of krachtens een wettelijk voorschrift is belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.

Artikel 2. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester, toezichthouders zoals omschreven in artikel 1 en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 3. Afwijkingsbevoegdheid

Het college is bevoegd op grond van bijzondere omstandigheden af te wijken van deze

verordening en de krachtens deze verordening vastgestelde nadere regels.

Artikel 4. Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Artikel 5. Voorschriften en beperkingen

 • 1.

  Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing, ter bescherming van de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

 • 2.

  Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen in acht te nemen.

HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 6. Marktstandplaatsvergunning

Het is verboden een marktstandplaats in te nemen of te hebben zonder vergunning van het college.

Artikel 7. Vereisten

 • 1.

  Voor toewijzing van een marktstandplaats komt uitsluitend in aanmerking een handelingsbekwaam, natuurlijk persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en een aanvraag voor een vergunning heeft ingediend bij het college. Bij de vergunningaanvraag dient een kopie van een geldig legitimatiebewijs gevoegd te zijn. Voor een marktstandplaats moet de aanvrager aantonen dat hij/zij persoonlijk, of de rechtspersoon waarbij hij/zij in loondienst is, staat ingeschreven bij:

  • a.

   het Handelsregister, door middel van een recent bewijs (kvk nummer);

  • b.

   het Hoofdbedrijfschap voor de Detailhandel (HBD), door middel van een geldig inschrijvingsbewijs (de Marktpas).

 • 2.

  Bij toewijzing van een marktstandplaats dient de vergunninghouder persoonlijk, of de rechtspersoon waarbij hij/zij in loondienst is, bij voortduring te voldoen aan de eisen genoemd in het eerste lid van dit artikel.

Artikel 8. In- en uitschrijven wachtlijst

 • 1.

  Een aanvrager wordt op de wachtlijst ingeschreven indien geen marktstandplaats kan worden toegewezen en hij schriftelijk te kennen heeft gegeven op de wachtlijst geplaatst te willen worden.

 • 2.

  De aanvrager wordt van de wachtlijst gehaald indien:

  • a.

   de ingeschrevene niet jaarlijks vóór 1 januari schriftelijk om verlenging van de inschrijving heeft verzocht;

  • b.

   de ingeschrevene een aangeboden vaste plaats zonder dringende redenen weigert, of niet binnen een redelijke termijn reageert op de uitnodiging om een vaste plaats in te nemen.

Artikel 9. Overschrijven marktstandplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden dan wel blijvende arbeidsongeschiktheid van de marktstandplaatshouder kan de vergunning voor de vaste plaats op verzoek worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of de levenspartner van de vergunninghouder mits deze voldoet aan de in artikel 7 genoemde vereisten.

 • 2.

  Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan een kind van de vergunninghouder op verzoek vergunning voor de vaste plaats krijgen mits deze ouder is dan 18 jaar en voldoet aan de in artikel 7 genoemde vereisten.

 • 3.

  De vergunning voor een marktstandplaats kan, in afwijking van lid 1 en 2, ook worden overgeschreven op een medewerker of een mede-eigenaar onder de voorwaarde dat de medewerker of de mede-eigenaar minimaal twee jaar onafgebroken in het bedrijf van de vergunninghouder heeft gefunctioneerd.

 • 4.

  Een aanvraag tot overschrijving kan worden ingediend binnen een maand na de in lid 1 genoemde gebeurtenissen.

 • 5.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 10. Intrekking vergunning

 • 1.

  Het college trekt een marktstandplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;

  • b.

   bij overlijden van de vergunninghouder, tenzij op grond van artikel 9 de vergunning wordt overgeschreven.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 16 en 19 kan het college een marktstandplaatsvergunning intrekken:

  • a.

   indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • b.

   indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 7 genoemde vereisten;

  • c.

   indien de vergunninghouder wegens ziekte of bijzondere omstandigheden langer dan 12 maanden afwezig is.

 • 3.

  Indien degene op wie een vergunning ingevolge artikel 9 is overgeschreven, reeds een vergunning heeft voor een andere vaste marktstandplaats op dezelfde markt, wordt laatstgenoemde vergunning ingetrokken.

Artikel 11. Innemen marktstandplaats

 • 1.

  De marktstandplaats moet door de houder ervan persoonlijk worden ingenomen; hij mag deze derhalve niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de marktstandplaats laten bijstaan door één of meerdere personen.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan het college tijdelijke ontheffing verlenen van het in lid 1 bepaalde.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN INRICHTING WEEKMARKT

Artikel 12. Tijdelijke verandering locatie of dag

 • 1.

  Het college kan, indien dringende redenen hiertoe noodzaken, tijdelijk een andere locatie of dag aanwijzen voor het houden van de markt.

 • 2.

  Het college brengt dit besluit tijdig onder de aandacht van de belanghebbenden; bovendien wordt dit besluit openbaar gemaakt via de gebruikelijke wijze.

Artikel 13. Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal marktstandplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de marktstandplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt;

  • d.

   welke marktstandplaatsen worden toegewezen als vaste marktstandplaats en als standwerkersplaats;

  • e.

   de wijze waarop de toewijzing, bezetting en gebruik van marktstandplaatsen plaatsvindt.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen:

  • a.

   een lijst met artikelengroepen of branches;

  • b.

   een maximum aantal marktstandplaatsen per branche.

Artikel 14. Marktcommissie

Het college is bevoegd om een adviescommissie ten behoeve van marktaangelegenheden in te stellen.

Artikel 15. Afwezigheid

 • 1.

  De vergunninghouder van een vaste marktstandplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn vaste marktstandplaats in te nemen, deelt dit uiterlijk de dag voor de markt mede aan de marktmeester.

 • 2.

  Bij afwezigheid wegens ziekte meldt de vergunninghouder zich per marktdag af bij de marktmeester.

 • 3.

  Bij afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden geeft de vergunninghouder de duur van zijn afwezigheid door aan de marktmeester.

 • 4.

  Het is toegestaan om in verband met vakantie voor twee periodes van maximaal drie marktdagen aaneengesloten per kalenderjaar afwezig te zijn, mits dit tijdig aan de marktmeester kenbaar is gemaakt.

Artikel 16. Ongeoorloofde afwezigheid

Indien de vergunninghouder niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 15, dan wordt hij geacht ongeoorloofd afwezig te zijn. Is de vergunninghouder per 12 maanden, na waarschuwing door of namens het college, meer dan twee keer ongeoorloofd afwezig geweest dan kan het college zijn vergunning intrekken.

Artikel 17. Aanwezigheid

 • 1.

  De vergunninghouder is verplicht zijn marktstandplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. De marktmeester kan hiervan, in verband met bijzondere omstandigheden, tijdelijk ontheffing verlenen.

 • 2.

  Indien de vergunninghouder zijn vaste marktstandplaats niet uiterlijk een half uur na het begin van de markt heeft ingenomen, wordt de desbetreffende marktstandplaats voor die dag als standwerkerplaats of dagplaats aangemerkt. Tenzij de marktmeester de marktstandplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Artikel 18. Parkeren voertuigen

 • 1.

  Het is verboden voertuigen, waarmee marktgoederen worden of zijn aangevoerd, op de markt te parkeren.

 • 2.

  Van het in lid 1 bepaalde verbod kan om bijzondere omstandigheden of bedrijfsmatige redenen worden afgeweken, zulks ter beoordeling van de marktmeester.

HOOFDSTUK 4. NIET NALEVING

Artikel 19. Intrekking en schorsing vaste marktstandplaatsvergunning

Onverminderd het bepaalde in artikel 10 kan het college een vergunning voor een marktstandplaats, al dan niet voorwaardelijk, intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet, dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet;

 • d.

  niet meer voldoet aan de in artikel 7 genoemde eisen;

 • e.

  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt bij verkrijging van de vergunning;

 • f.

  de marktmeester en toezichthouders belemmert in het uitoefenen van hun functie of de door hen gegeven aanwijzingen niet opvolgt;

Artikel 20. Uitsluiting dagplaatshouder of standwerker

Het college kan een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerkerplaats van de toewijzing van een dagplaats of een standwerkersplaats uitsluiten voor ten hoogste vier marktdagen, indien deze:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening overtreedt;

 • b.

  zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  niet als standwerker actief is op een hem toegewezen standwerkerplaats;

 • d.

  de marktmeester en toezichthouders belemmert in het uitoefenen van hun functie of de door hen gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 21. Onmiddellijke verwijdering

Onverminderd het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet kan het college een vergunninghouder gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen indien hij:

 • a.

  het bepaalde bij of krachtens deze verordening of de voorschriften van de vergunning overtreedt;

 • b.

  zich op de markt schuldig maakt aan wangedrag of bedrog;

 • c.

  als standwerker niet actief is op de aan hem toegewezen standwerkerplaats;

 • d.

  de marktmeester en toezichthouders belemmert in het uitoefenen van hun functie of de door hen gegeven aanwijzingen niet opvolgt.

Artikel 22. Wanbetaling

Ieder, die wegens wanbetaling het recht op een marktstandplaats heeft verloren, wordt niet opnieuw als gegadigde voor een marktstandplaats ingeschreven zolang het verschuldigde recht niet is voldaan.

Artikel 23. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak.

HOOFDSTUK 5. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 24. Intrekking oude regeling

De Markt- en standplaatsverordening 2012, vastgesteld op 29 oktober 2012, wordt ingetrokken.

Artikel 25. Overgangsbepalingen

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de in artikel 24 genoemde verordening gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de in artikel 24 genoemde verordening is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet definitief op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 26. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 27. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening Westvoorne 2019.