Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westvoorne

Subsidieregeling onderhoud korenmolens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWestvoorne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling onderhoud korenmolens
CiteertitelRegeling onderhoud korenmolens
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie onderhoud molens

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1990Onbekend

27-03-1990

Westvoornse Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling onderhoud korenmolens

Raadsbesluit

Volgnr. 25.

De raad van de gemeente Westvoorne;

overwegende, dat het wenselijk is een regeling vast te stellen, welke bijdraagt aan de instandhouding van de in de gemeente aanwezige korenmolens;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 1990;

gelet op artikel 168 van de Gemeentewet;

BESLUIT

vast te stellen de navolgende "Regeling tot het beschikbaar stellen van subsidies ten behoeve van het onderhoud van korenmolens".

Artikel 1
 • 1.

  Jaarlijks kan door de gemeente een subsidie worden verleend ten behoeve van het onderhoud van in de gemeente aanwezige korenmolens.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde subsidie wordt verleend mits door de raad de daarvoor benodigde gelden in de gemeentebegroting of bij wijziging daarvan beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 2
 • 1.

  Het subsidie bedraagt jaarlijks maximaal:

  • a.

   voor een niet als maalbedrijf geëxploiteerde molen: 20% van de door de gemeente erkende subsidiabele kosten ofwel maximaal f 600,--;

  • b.

   voor een als maalbedrijf geëxploiteerde molen: 20% van de door de gemeente erkende subsidiabele kosten ofwel maximaal f 1.000,--.

 • 2.

  Voor de onder lid 1 bedoelde subsidiabele kosten wordt uitgegaan van de door de provincie gestelde normen.

Artikel 3
 • 1.

  Bevoegd tot het indienen van een aanvraag om subsidie is de eigenaar dan wel de bedrijfsexploitant van de molen.

 • 2.

  Desgewenst moeten door de aanvrager betalingsbewijzen van de onderhoudswerkzaamheden worden overgelegd.

 • 3.

  Aanvragen om subsidie moeten worden ingediend binnen één maand na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden.

Artikel 4
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Subsidieregeling onderhoud korenmolens".

 • 2.

  Zij treedt in werking per 1 januari 1990.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 maart 1990

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,