Regelingen van Gemeente Westvoorne

RegelingDatum inwerkingtreding
Verordening VROM starterslening2/15/2008
Telecommunicatieverordening 2009 gemeente Westvoorne12/16/1999
Verordening naamgeving en nummering (adressen) 20103/22/2010
Verordening langdurigheidstoeslag 20107/1/2010
Handhavingverordening Wet investeren in jongeren10/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 20111/1/2011
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Westvoorne4/1/2008
Controleverordening gemeente Westvoorne 20084/1/2008
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Westvoorne 2008 4/1/2008
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen4/1/2013
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen1/1/2010
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 20111/1/2011
Verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren10/1/2009
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers1/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20111/1/2011
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 20111/1/2011
Maatregelenverordening Wet Werk en Bijstand12/15/2004
Verordening gemeentelijke ombudsman Westvoorne 20061/1/2006
Intern klachtrecht Westvoorne 20021/1/2000
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 2009 Financiën1/1/2000
Verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften 20091/1/2000
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20111/1/2011
Verordening Persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening Westvoorne7/1/2008
Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit en sport- en cultureel centrum de Merel1/1/2011
De verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaatsen in de Gemeente Westvoorne 19943/29/1994
: Handhavingsverordening IOAW en IOAZ11/1/2010
Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning1/1/2010
Handhavingsverordening Wet Werk en Bijstand 201011/1/2010
Erfgoedverordening gemeente Westvoorne 20081/15/2009
Maatregelenverordening IOAW/IOAZ 201011/1/2010
Brandveiligheidsverordening 20124/10/2012
Brandveiligheidsverordening 201012/14/2010
Bouwverordening Westvoorne 20101/1/2011
verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 1/1/2007
Verordening Adviesraad Sport en Accommodaties 20084/23/2008
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente westvoorne 20081/1/2009
Verordening leerlingenvervoer gemeente Westvoorne 200812/10/2008
Verordening i.h.k.v. Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (VWGA)12/15/2009
Algemene subsidieverordening 20073/29/2007
Het Reglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens9/2/2008
Voorschriften voor het plaatsen van gedenktekenen, andere voorwerpen en van (sier)urnen, het verstrooien van as op de algemene begraafplaatsen te Westvoorne alsmede de incidentele asverstrooiing 19991/5/1999
Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Westvoorne (verordening GBA)9/5/2008
Subsidieregeling onderhoud korenmolens1/1/1990
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 20025/10/2002
Verordening subsidiering godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs1/1/2002
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 10/16/2008
Verordening peuterspeelzaalwerk Westvoorne 20101/1/2010
1ste wijziging Participatieverordening 20094/1/2011
Participatieverordening 200911/1/2009
Exploitatieverordening gemeente Westvoorne 20021/1/2002
Standplaatsenverordening Westvoorne 19944/7/1994
Drank- en Horecaverordening1/1/1995
Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren10/1/2009
Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren10/1/2009
Verordening Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning Westvoorne1/1/2008
Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne 20115/4/2011
Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne4/5/2011
1e wijziging legesverordening 20116/1/2010
Algemene subsidieverordening 20119/21/2011
Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 20096/1/2009
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 20121/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van de tarieven voor het gebruik van MFC De Meander, sportcomplex Zwartelaan, sportcomplex Drenkeling, sportcomplex 2e Slag, Verenigingsgebouw De Remise, voormalig Gemeentehuis Oostvoorne, Bibliotheek Rockanje, Cultureel centrum De Man, jongerencentrum De Pit en sport- en cultureel centrum de Merel1/1/2012
Verordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 20121/1/2012
Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 inclusief tarieventabel (tevens 2e wijziging) 1/1/2012
Verordening Winkeltijden Westvoorne 20121/1/2012
Verordening en verlagingen Wet werk en bijstand 2012 1/1/2012
Verordening dwangsom bij niet tijdig beslissen Westvoorne 2009 6/1/2009
Bouwverordening Westvoorne 20124/1/2012
Verordening Speelautomatenhallen en speelautomaten5/8/2012
Verordening raadscommissies 201211/11/2016
Verordening raadscommissies 20128/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 20121/1/2012
Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne 201210/17/2012
Markt- en standplaatsverordening Westvoorne 201211/22/2012
Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand 2012 1/1/2012
Verordening op de heffing en de invordering van Staangeld 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van een Precariobelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers1/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van Afvalstoffenheffing 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 20131/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20131/1/2013
Tarievenverordening accommodaties 20131/1/2013
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20131/1/2013
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Westvoorne 201212/19/2012
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westvoorne 20128/1/2012
Beheersverordening Caravanterrein Brielse Meer4/18/2013
Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2013, 1e wijziging7/1/2013
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013, 1e wijziging.6/1/2013
Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 20121/1/2013
Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 20121/1/2012
Verordening Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Westvoorne6/26/2013
Verordening maatregelen en boeten WWB, IOAW en IOAZ Westvoorne 20137/1/2013
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 20141/1/2014
Tarievenverordening accommodaties 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20141/1/2014
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting20141/1/2014
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2014. incl. tarieventabel1/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 20141/1/2014
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20141/1/2014
Verordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 20141/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20141/1/2014
Verordening Winkeltijden Westvoorne 201312/9/2013
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 20141/1/2014
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Westvoorne 20141/1/2014
Wijziging op de financiële verordening 212 gemeente Westvoorne3/1/2014
1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 20143/9/2014
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2013, 2e wijziging1/1/2014
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen van de gemeente Westvoorne7/2/2014
Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne11/7/2014
Regeling instelling, samenstelling en bevoegdheden van de markt-commissie11/27/2014
Algemene Plaatselijke Verordening 201512/27/2014
Legesverordening en 1e wijziging van leges 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 20151/1/2015
Tarievenverordening accommodaties 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van het recht voor het afvoeren van bedrijfsafval en daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers1/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20151/1/2015
Verordening jeugdhulp gemeente Westvoorne 20151/1/2015
Verordening leerlingenvervoer gemeente Westvoorne 20148/1/2014
Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ Westvoorne 20151/1/2015
Participatieverordening Westvoorne 20151/1/2015
Verordening individuele inkomenstoeslag Westvoorne1/1/2015
Verordening individuele studietoeslag1/1/2015
Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Westvoorne1/1/2015
Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne 2015 (1e gewijzigde versie)5/7/2015
Verordening individuele Inkomenstoeslag Westvoorne incl. 1e wijziging5/1/2015
Archiefverordening Westvoorne 20157/8/2015
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 20157/1/2015
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Westvoorne 20151/1/2015
Tarievenverordening accommodaties 20161/1/2016
Afvalstoffenverordening1/1/2014
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffingen 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers 2016 1/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 20161/1/2016
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Westvoorne 20151/1/2015
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20161/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van leges 20161/1/2016
Algemene Plaatselijke Verordening Westvoorne 201612/26/2015
Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 20161/1/2016
verordening voor de bezwaarschriftencommissie van de gemeenten Brielle en Westvoorne1/1/2016
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20161/1/2016
Afvalstoffenverordening Westvoorne 20165/1/2016
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Westvoorne 201410/4/2016
Tarievenverordening accommodaties 20171/1/2017
verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van leges 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van een marktgeld 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers 2017 1/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 20171/1/2017
Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20171/1/2017
Algemene plaatselijke verordening Westvoorne 201712/31/2016
Financiële verordening gemeente Westvoorne 20171/1/2017
Parkeerverordening Westvoorne 20173/1/2017
Verordening Parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening3/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent blijversleningen Verordening Blijverslening Westvoorne 201712/21/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent duurzaamheidsleningen Verordening Duurzaamheidslening Westvoorne 201712/21/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de starterslening Verordening Starterslening Westvoorne 201712/21/2018
Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur.3/1/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent omgevingsrecht Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Westvoorne4/6/2017
Leidraad invordering gemeentelijke belastingen 201610/6/2017
Afstemmingsverordening Participatiewet IOAW en IOAZ 201712/1/2017
Tarievenverordening accommodaties 20181/9/2018
Tarievenverordening accommodaties 20181/1/2018
Afvalstoffenheffing 20181/1/2018
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 20181/1/2018
Verordening op de heffing en de invordering van leges 20181/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van Lijkbezorgingsrechten 20181/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van een Marktgeld 20181/1/2018
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2018 1/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 20181/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van een recht voor het afvoeren van bedrijfsafval in daartoe van gemeentewege verstrekte minicontainers 20181/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 20181/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van staangeld 20181/1/2018
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20181/1/2018
Algemene plaatselijke verordening Westvoorne 20181/11/2018
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Westvoorne 20135/9/2013
Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 20182/20/2018
Algemene Subsidieverordening Westvoorne 20182/20/2018
Verordening subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 20181/1/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent binnentreden voor het uitvoeren van noodverordeningen Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen11/17/2018
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent evenementenbeleid Evenementenbeleid Westvoorne 2018-202211/20/2018
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent richtlijn evenementen Richtlijn evenementen Westvoorne 2018-2022 11/20/2018
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent maatschappelijke ondersteuning Westvoorne 201712/11/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent accommodaties Tarievenverordening accommodaties 2019 1/1/2019
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van afvalstoffen Verordening afvalstoffenheffing 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van hondenbelasting Verordening hondenbelasting 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent heffing en invordering van marktgeld Verordening marktgeld 201912/28/2018
Verordeninig van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Verordening lijkbezorgingsrechten 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen Verordening onroerende zaakbelastingen 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van Precariobelasting Verordening precariobelasting 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van reinigingsrechten Verordening reinigingsrechten minicontainers bedrijven 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van rioolheffing Verordening rioolheffing 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van staangeld Verordening staangeld 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van de toeristenbelasting Verordening toeristenbelasting 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid Algemene plaatselijke verordening Westvoorne 20191/1/2019
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent organiseren van vervoer Vervoersregeling Jeugdhulp gemeente Westvoorne12/21/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verordening kwijtschelding 20191/1/2019
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de adviesraad sociaal domein Verordening Adviesraad Sociaal Domein Westvoorne 201612/21/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent woonruimtebemiddeling Verordening Woonruimtebemiddeling 201512/28/2018
Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders houdende regels omtrent standplaatsen Beleidsregels standplaatsen Westvoorne 20191/1/2019
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de heffing en invordering van leges Legesverordening 201912/28/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de auditcommissie Verordening Auditcommissie Westvoorne1/1/2019
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtent het bestuur Verordening Onderzoek bestuurlijke toekomst Westvoorne1/1/2019
Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de gemeenteraad Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Westvoorne 20191/1/2019
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent raadscommissies Verordening op de raadscommissies Westvoorne 201912/23/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent controle Controleverordening gemeente Westvoorne 20151/1/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemenete Westvoorne houdende regels omtrent doelmatigheid en doeltreffendheid Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid gemeente Westvoorne 20151/1/2016
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent tarieven met betrekking tot accomodaties Tarievenverordening accommodaties 201812/20/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels voor de rekenkamerfunctie Verordening Rekenkamerfunctie Westvoorne 201612/20/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels voor wethouders, raads- en commissieleden Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Westvoorne 201712/20/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels voor de raadscommissie, die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt12/27/2018
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent arbeidsvoorwaarden CAR-UWO10/25/2018
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de werkgeverscommissie Verordening werkgeverscommissie1/26/2019
Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent tegemoetkoming in kosten voor kinderopvang Beleidsregels inzake tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie1/26/2019
Beheersverordening Caravanterrein Brielse Meer4/1/2013
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent beheer van het landelijk gebied Beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne3/31/2017
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent infrastructuur Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Westvoorne 2019 of AVOI Westvoorne 20191/31/2019
Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Westvoorne houdende regels omtrent de markt Marktverordening Westvoorne 20192/8/2019