Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alkmaar

Nadere regels Subsidie Sportstimulering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlkmaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Subsidie Sportstimulering
CiteertitelNadere regels Subsidie Sportstimulering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels Subsidie Sportstimulering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Alkmaar

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201810-05-2019nieuwe regeling

19-12-2017

Gemeenteblad 2017, 233662

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Subsidie Sportstimulering

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening Alkmaar;

 

Besluit: Vast te stellen de navolgende regeling:

 

Nadere regels Subsidie Sportstimulering

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Alkmaar;

 • b.

  Sport en beweegaanbieders: een rechtspersoon, die zich als hoofddoel stelt voor iedereen toegankelijke sportactiviteiten te organiseren, zonder dat degenen die daaraan deelnemen een financiële vergoeding ontvangen;

 • c.

  Jeugdlid: een contributie betalend lid van een sport- of beweegaanbieder dat niet ouder is dan 17 jaar;

 • d.

  Mensen met een beperking: een contributie betalend lid met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorisch en/of zintuigelijke) beperking;

 • e.

  Regionale Trainings Centra: trainingscentra voor jonge talenten gevestigd in gemeente Alkmaar, erkend door de Nationale Sportbond.

Artikel 2 Doelstelling

Met subsidieverstrekking worden sport- en beweegaanbieders ondersteund bij initiatieven die een bijdrage leveren aan het sportklimaat van gemeente Alkmaar, zoals opgenomen in de sportnota “Alkmaars Startsignaal, toekomstvisie sport Alkmaar”, die de gemeenteraad heeft vastgesteld op 6 oktober 2016.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sport- en beweegaanbieders die een rechtspersonen zijn.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1

  Subsidie kan worden verstrekt voor:

  • a.

   Activiteiten in Alkmaar op het gebied van sportstimulering van jeugd en/of mensen met een beperking;

  • b.

   Activiteiten in Alkmaar die bijdragen aan de stimulering van talentontwikkeling door middel van Regionale Trainings Centra;

  • c.

   Algemene activiteiten die structureel van aard zijn en gebaseerd zijn op een jaarlijks programma/plan;

  • d.

   Eenmalige activiteiten die een bijdrage leveren aan de vernieuwing van het sport- en beweegaanbod;

  • e.

   Gebruik van een niet-gemeentelijke sporthal, -zaal of gymzaal door jeugdleden die niet terecht kunnen in een gemeentelijke sporthal, -zaal of gymzaal.

 • 2

  Het college kan besluiten voor andere dan de hierboven vermelde activiteiten subsidie te verstrekken voor zover deze bijdragen aan het realiseren van het doel van de subsidie genoemd in artikel 2.

Artikel 5 Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen op grond van

 • a.

  artikel 4.1.a

  geldt:

  • 1.

   De sportorganisatie is aangesloten bij een overkoepelende landelijke sportbond, die lid is van het NOC*NSF;

  • 2.

   De sportorganisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

  • 3.

   De contributie bedraagt minimaal € 50,00 per jaar per jeugdlid of lid met een beperking;

  • 4.

   In het seizoen kan minimaal 1 keer per week worden getraind;

  • 5.

   de sportorganisatie dient per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft:

   • Om specifiek in aanmerking te komen voor subsidie voor leden met een beperking minimaal 1 contributie betalend lid met een beperking te hebben;

   • Om specifiek in aanmerking te komen voor jeugdledensubsidie minimaal 15 contributie betalende jeugdleden te hebben.

 • b.

  artikel 4.1.b

  geldt dat er een geldige samenwerkingsovereenkomst is tussen gemeente, regionaal trainingscentrum en topsportloket Alkmaar;

 • c.

  artikel 4.1.c

  geldt dat het activiteiten betreft die van belang zijn voor de ontwikkeling of vernieuwing van een voorziening op het gebied van de sport en aanvullend zijn op het bestaande aanbod;

 • d.

  artikel 4.1.d

  geldt dat het bijzondere incidentele activiteiten betreft in het belang voor de plaatselijke sport en de sportdeelname;

 • e.

  artikel 4.1.e

  geldt dat de activiteiten voor de jeugd niet plaats kunnen vinden in een gemeentelijke sporthal, -zaal of gymzaal.

Artikel 6 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 9 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie geweigerd worden indien:

 • 1

  Niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze nadere regels;

 • 2

  Met, de in artikel 4.1.d bedoelde, activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen.

Artikel 7 Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie:

 • 1.

  op grond van artikel 4.1.a van deze nadere regels:

  • a.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar een opgave te bevatten van het aantal jeugdleden en aantal gehandicapte sporters per 1 januari van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;

  • b.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 en 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar door ons te zijn ontvangen tussen 1 januari en 1 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft;.

  • c.

   Beslist het college op een aanvraag om een subsidie in afwijking van het bepaalde in artikel 8, lid 2 uiterlijk op 30 april van het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  op grond van artikel 4.1.d van deze nadere regels:

  • a.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 3 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar uiterlijk 8 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd door ons te zijn ontvangen.

 • 3.

  op grond van artikel 4.1.e van deze nadere regels:

  • a.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar een overzicht van het aantal te huren zaaluren ten behoeve van de jeugd te bevatten evenals de huurprijs per uur;

  • b.

   dient in afwijking van het bepaalde in artikel 7, lid 1 en 2 van de Algemene subsidieverordening Alkmaar uiterlijk 6 weken voor aanvang van de huurperiode door ons te zijn ontvangen.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie per kalenderjaar voor de in artikel 4.1.a bedoelde activiteiten is als volgt:

  • a.

   basisbedrag van € 250 per vereniging met een jeugdafdeling;

  • b.

   bedrag van € 27,50 per contributie betalend lid met een beperking;

  • c.

   bedrag van € 7,50 per contributie betalend jeugdlid tot en met 17 jaar;

  • d.

   indien meer dan 25% van het aantal jeugdleden woonachtig is buiten de gemeente Alkmaar, kan het college de subsidie verminderen naar evenredigheid van het aantal niet in Alkmaar woonachtige jeugdleden.

 • 2.

  De subsidie voor de in artikel 4.1.b bedoelde activiteiten bedraagt maximaal € 7.500 per kalenderjaar.

 • 3.

  De subsidie voor de in artikel 4.1.c en artikel4.1.d bedoelde activiteiten bedraagt het door het college noodzakelijk geachte bedrag;

 • 4.

  De subsidie voor de in artikel 4.1.e bedoelde activiteiten bedraagt:

  één derde deel van het geldende uurtarief van de niet-gemeentelijke accommodatie maal het aantal uur waarop de aanvrager de accommodatie gedurende het seizoen gaat huren voor zijn jeugdleden, waarbij deze subsidie per uur nooit hoger kan zijn dan één derde deel van het standaard huurtarief voor een vergelijkbare gemeentelijke accommodatie.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Voor de subsidie voor de in artikel 4.1.a bedoelde activiteiten is de volgende overgangsbepaling van toepassing: Indien de harmonisatie van de subsidieregelgeving in 2016 heeft geleid tot verhoging of verlaging van subsidiebedragen per 1 januari 2017, dan is een op-/afbouwregeling van toepassing. Deze regeling houdt in:

 • a.

  Subsidies met minder dan € 500,- verschil wordt het verschil in 2017 in een één stap op- /afgebouwd;

 • b.

  Subsidies tussen € 500,- en € 1.500,- verschil wordt het verschil in 2017 en 2018 op-/afgebouwd met een tussenstap van 50%;

 • c.

  Subsidies met meer dan € 1.500,- verschil wordt het verschil in 2017, 2018 en 2019 in drie stappen op-/afgebouwd: 30%, 50% en 70%.

Artikel 10 Afwijkingsmogelijkheden

Het college kan besluiten voor andere dan de hierboven vermelde activiteiten subsidie te verstrekken voor zover deze bijdragen aan het realiseren van het doel van de subsidie genoemd in artikel 2.

Artikel 11 Slotbepalingen

 • 1.

  De Nadere regels Subsidie Sportstimulering vastgesteld op 19 januari 2016 worden ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2018.

 • 3.

  Op bezwaarschriften ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en bezwaarschriften ingediend na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling maar die betrekking hebben op subsidieverleningen van vóór de inwerkingtreding van deze regeling wordt beslist conform de in het eerste lid ingetrokken regeling.

 • 4.

  Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regels Subsidie Sportstimulering”

Aldus besloten in de vergadering van 19 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar,

P.M. Bruinooge, burgemeester

W.van Twuijver, gemeentesecretaris