Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lelystad

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent riool Rioolverordening Lelystad 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLelystad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent riool Rioolverordening Lelystad 2018
CiteertitelRioolverordening Lelystad 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Rioolverordening 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 Gemeentewet
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. Wet milieubeheer
 4. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018nieuwe regeling

21-11-2017

Gemeenteblad 2017, 224810

170011628

Tekst van de regeling

Intitulé

Rioolverordening Lelystad 2018

De raad van de gemeente Lelystad,

 

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 17 oktober 2017.

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en de relevante bepalingen in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht en daaraan verwante regelgeving;

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het beheer en onderhoud van het openbare rioleringsstelsel en het realiseren en wijzigen van aansluitingen daarop;

 

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de navolgende

 

RIOOLVERORDENING LELYSTAD 2018

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  de gemeente: de gemeente Lelystad;

 • 2.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

 • 3.

  aansluiting: het totaal van leidingen en voorzieningen om een perceel aan te sluiten op het openbaar riool;

 • 4.

  particuliere afvoerleiding: de binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van het aan te sluiten perceel gelegen rioolleidingen tot aan het aansluitpunt;

 • 5.

  openbaar riool: het gedeelte van de riolering dat bij de gemeente in eigendom en beheer is voor inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater;

 • 6.

  perceelaansluitleiding: het openbaar riool en de voorzieningen die deel uitmaken van dit riool tussen het aansluitpunt en de aansluiting op het openbaar riool;

 • 7.

  aansluitpunt: het punt op of direct bij de kadastrale grens waar de perceelaansluitleiding overgaat in de particuliere afvoerleiding of de verzamelrioolleiding;

 • 8.

  aansluitvergunning: een vergunning voor het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting;

 • 9.

  gebruiker: de perceeleigenaar, de zakelijk gerechtigde van het perceel of de huurder die gebruik maakt van de aansluiting;

 • 10.

  rechthebbende:

  • 1.

   de eigenaar, de vereniging van eigenaren of de zakelijk gerechtigde van het perceel respectievelijk de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden of de vereniging van eigenaren van de percelen in het geval van een verzamelrioolleiding ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

  • 2.

   de rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen;

 • 11.

  particulier riool: het gedeelte van de riolering, inclusief voorzieningen, dat bij de rechthebbende in eigendom en beheer is;

 • 12.

  verzamelrioolleiding: de particuliere afvoerleiding die binnen de kadastrale eigendomsgrenzen van de aan te sluiten percelen ligt, waar meerdere gebouwen en/of afvoerende oppervlakken op zijn aangesloten;

 • 13.

  vuilwaterriool: een rioolstelsel dat alleen bestemd is voor de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater;

 • 14.

  hemelwaterriool: een rioolstelsel dat alleen bestemd is voor de inzameling en het transport van hemelwater;

 • 15.

  huishoudelijk afvalwater: afvalwater dat vrijkomt vanuit particuliere huishoudens en bedrijven, afkomstig van keukens, toiletten, badkamers, wasmachines en dergelijke;

 • 16.

  industrieel afvalwater: afvalwater dat vrijkomt vanuit industriële processen

 • 17.

  drukriool: een systeem voor transport van afvalwater waarbij het transport door middel van druk plaatsvindt;

 • 18.

  gescheiden stelsel: een samengesteld vrijverval rioolstelsel waarin het huishoudelijk afvalwater en hemelwater gescheiden van elkaar wordt ingezameld en getransporteerd;

 • 19.

  vrijverval riool(stelsel): een riool(stelsel) waarbij het transport van het huishoudelijk afvalwater en hemelwater onder afstroming, als gevolg van de zwaartekracht, plaatsvindt.

Artikel 2 Beheer en onderhoud, renovatie en vervanging

 • 1.

  Het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de perceelaansluitleiding wordt uitgevoerd door of namens de gemeente en voor rekening van de gemeente, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd als gevolg van een onjuist gebruik van het particuliere riool, in welk geval de kosten voor rekening van de rechthebbende of veroorzaker komen.

 • 2.

  Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval begrepen:

  • a.

   het via de aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard en samenstelling, verstoppingen in de aansluiting of het openbaar riool kunnen veroorzaken;

  • b.

   het via de aansluiting lozen van stoffen die, door hun aard of concentratie, de constructie van de aansluiting of het openbaar riool kunnen aantasten.

 • 3.

  De kosten van het beheer en onderhoud, de renovatie dan wel de vervanging van de particuliere afvoerleiding zijn voor rekening van de rechthebbende tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbaar riool. Het bepaalde in dit lid geldt ook voor verzamelrioolleidingen gelegen in particuliere grond, die aangelegd zijn ten behoeve van de gezamenlijke afvoer van twee of meer woningen.

Artikel 3 Storingen

 • 1.

  Bij een verstopping, lekkage of een andere storing in of aan de aansluiting onderzoekt de rechthebbende zelf en voor eigen rekening of het een storing betreft in de particuliere afvoerleiding of in de perceelaansluitleiding. Onder geen enkele voorwaarde mogen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de perceelaansluitleiding zonder voorafgaande toestemming van de gemeente.

 • 2.

  Als na het onder 1 vermelde onderzoek wordt vermoed dat sprake is van een verstopping of storing als gevolg van inspoeling vanuit het openbaar riool, neemt de rechthebbende contact op met de gemeente voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden. De ontstoppingsvoorziening moet vrijgehouden worden totdat deze werkzaamheden verricht zijn. Als de rechthebbende zonder expliciete voorafgaande toestemming van de gemeente, zelf aan een derde opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, komen de kosten daarvan voor rekening van die rechthebbende.

 • 3.

  Als na het onder 1 bedoelde onderzoek blijkt dat er sprake is van een verstopping, lekkage, breuk of storing in de particuliere afvoerleiding dient de rechthebbende dit zelf en voor eigen rekening te verhelpen.

Artikel 4 (Sloop)werkzaamheden, verwijdering aansluiting

 • 1.

  Bij sloopwerkzaamheden of andere werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, moeten door de rechthebbende zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding worden getroffen dat verzanding van het openbaar riool en de perceelaansluitleiding wordt voorkomen.

 • 2.

  Als de rechthebbende bij de uitvoering van (sloop)werkzaamheden niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, heeft de gemeente de bevoegdheid de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten en de hieraan verbonden kosten te verhalen op de rechthebbende.

 • 3.

  Als het gebruik van een perceelaansluitleiding definitief wordt beëindigd is de rechthebbende verplicht de gemeente hiervan in kennis te stellen. De rechthebbende dient zodanige voorzieningen aan de particuliere afvoerleiding te treffen dat verzanding van het openbaar riool en de perceelaansluitleiding wordt voorkomen.

 • 4.

  Als de gemeente naar aanleiding van de kennisgeving, als bedoeld in lid 3, oordeelt dat de perceelaansluitleiding dient te worden verwijderd, komen de kosten van die verwijdering voor rekening van de rechthebbende.

Artikel 5 Nieuwe aansluiting, wijziging bestaande aansluiting

 • 1.

  Het is verboden zonder een daartoe verleende aansluitvergunning en onverminderd het bepaalde in het vigerend Bouwbesluit en de vigerende Bouwverordening een aansluiting op het openbaar riool tot stand te brengen of te wijzigen.

 • 2.

  Voor het tot stand brengen of wijzigen van een aansluiting op het openbaar riool mag de rechthebbende slechts een daartoe door het college aangewezen partij inschakelen.

 • 3.

  Het tot stand brengen of wijzigen van de aansluiting op het openbaar riool is voor rekening en risico van de rechthebbende.

Artikel 6 Aansluitvergunning

 • 1.

  Het college verleent een aansluitvergunning voor het tot stand brengen c.q. wijzigen en in stand houden van een aansluiting op het openbaar riool.

 • 2.

  Er wordt één aansluitvergunning per kadastraal perceel verstrekt. In deze aansluitvergunning worden alle aansluitingen voor het betreffende perceel afzonderlijk vermeld.

 • 3.

  In de aansluitvergunning kunnen voorschriften worden opgenomen met betrekking tot:

  • a.

   het tot stand brengen c.q. wijzigen van de aansluiting;

  • b.

   het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de aansluiting;

  • c.

   sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende.

Artikel 7 Vergunningaanvraag

 • 1.

  De rechthebbende dan wel degene die daartoe door hem is aangewezen dient de aanvraag voor een aansluitvergunning door middel van een daartoe bestemd formulier op de gemeentelijke website in bij het college.

 • 2.

  Bij de aanvraag van een aansluitvergunning dienen de volgende gegevens door de rechthebbende te worden verstrekt:

  • a.

   de naam, het (woon)adres en het telefoonnummer van de rechthebbende;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de door rechthebbende gewenste datum van uitvoering;

  • d.

   de ligging van het aan te sluiten perceel:

   • i.

    aan de hand van straat en huisnummer of, indien nog geen huisnummer is toegekend, aan de hand van het kadastraal nummer van het betreffende perceel, en

   • ii.

    aangegeven op een situatieschets 1:500 of grotere schaal;

  • e.

   voor zover het lozing van afvalwater van een inrichting betreft, de aard en de hoeveelheid van de af te voeren vloeistoffen, waarbij dient te worden aangegeven of niet verontreinigd water, zoals regen- of koelwater, en/of verontreinigd water, zoals huishoudelijk of industrieel afvalwater, zal worden afgevoerd;

  • f.

   of het enkel lozing van huishoudelijk afvalwater betreft, of dat er daarnaast hemelwater zal worden afgevoerd;

  • g.

   ten minste de volgende gegevens van de aan te sluiten of te wijzigen particuliere afvoerleiding:

   • i.

    de dimensionering;

   • ii.

    de plaats van de afvalwater- en hemelwaterafvoerleidingen, waarbij op de situatieschets een duidelijk verschil in kleur, tekst of symbolen, overeenkomstig de van toepassing zijnde normen, tussen de leidingen is aangebracht.

Artikel 8 Weigering aansluitvergunning

 • 1.

  Een aansluitvergunning kan worden geweigerd indien aansluiting van de particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is.

 • 2.

  Aansluiting van de particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting is in ieder geval bezwaarlijk indien:

  • a.

   de hoogteligging van de particuliere afvoerleiding ter plaatse van het aansluitpunt afwijkt van de door de gemeente opgegeven hoogte;

  • b.

   de bovenzijde van een lozingtoestel lager is gelegen dan 150 mm boven de kruin van de straat, tenzij via een pompinstallatie die voorzien is van terugslagklep wordt aangesloten;

  • c.

   de afvoer van afvalwater en hemelwater op het particulier terrein niet gescheiden plaatsvindt, terwijl een gescheiden openbaar riool aanwezig is;

  • d.

   de gevraagde aansluiting een lozing voor afvalwater en/of bronneringswater betreft, waarvoor krachtens de geldende milieuwetgeving een vergunning benodigd is, maar niet is verleend, of als niet aan de geldende algemene regels is voldaan;

  • e.

   het openbaar riool ter plaatse van de aansluiting volgens de gemeente niet over voldoende capaciteit beschikt om de hoeveelheid te lozen vloeistoffen te kunnen afvoeren;

  • f.

   het lozing van drainagewater betreft;

  • g.

   de gevraagde aansluiting een particuliere afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater betreft, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater kan worden aangesloten of door middel van retourbemaling kan worden afgevoerd;

  • h.

   de gevraagde aansluiting een particuliere afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater betreft en de hoeveelheid af te voeren bronneringswater meer dan 40 m3 per uur bedraagt;

  • i.

   een omgevingsvergunning of een vergunning op grond van de Wet milieubeheer of een vergunning op grond van de Waterwet is geweigerd of nog in behandeling is;

  • j.

   de aansluiting op een vrijverval riool niet onder vrijverval plaatsvindt;

  • k.

   het afvalwater dat naar het drukriool wordt afgevoerd ook hemelwater bevat;

  • l.

   verontreinigd hemelwater in geval van een gescheiden stelsel niet wordt afgevoerd via het vuilwaterriool;

  • m.

   het af te voeren debiet van verontreinigd hemelwater in geval van een gescheiden stelsel groter is dan 1 liter per seconde;

  • n.

   de afvoer van hemelwater vanuit laadkuilen niet op het buizenstelsel bestemd voor afvoer van afvalwater wordt aangesloten en/of wanneer de afvoer groter is dan 1 liter per seconde.

  • o.

   het lozing van industrieel afvalwater betreft.

Artikel 9 Intrekken of wijzigen aansluitvergunning

De aansluitvergunning wordt ingetrokken of gewijzigd indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  de bepalingen van deze verordening en/of de aan de aansluitvergunning verbonden voorschriften niet zijn of worden nagekomen;

 • c.

  het gebruik van de aansluiting waarop de aansluitvergunning betrekking heeft, wordt beëindigd;

 • d.

  het gebruik van de aansluiting niet overeenkomstig de bij de verkrijging van de aansluitvergunning verstrekte gegevens is;

 • e.

  er wijzigingen optreden in de aard en het type water (afvalwater, hemelwater) dat wordt afgevoerd;

 • f.

  de rechthebbende binnen een jaar na verlening van de aansluitvergunning de aansluiting nog niet heeft gerealiseerd of gewijzigd.

Artikel 10 Legeskosten aansluitvergunning

 • 1.

  Voor het in behandeling nemen van de aansluitvergunning zijn leges verschuldigd.

 • 2.

  De aansluitvergunning wordt niet verleend voordat de leges aan de gemeente zijn voldaan.

Artikel 11 Ontheffing, hardheidsclausule

 • 1.

  Het college kan in individuele gevallen ontheffing verlenen van één of meerdere verplichtingen van deze verordening.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel van deze verordening leidt tot een onbillijke situatie, dan is het college bevoegd hiervan af te wijken.

Artikel 12 Nadere regels

Het college kan nadere regels stellen voor een nadere invulling en uitvoering van deze verordening.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt, onder gelijktijdige intrekking van de Rioolverordening 2013 van 14 mei 2013, in werking op 1 januari 2018.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Rioolverordening Lelystad 2018.

Lelystad, 21 november 2017

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier, de voorzitter,

Bijlage 1: Aansluiting van een perceel op de riolering

Toelichting

1. Algemeen

Inzameling en transport van afvalwater is een taak van de gemeente. Voor het uitvoeren van deze taak heeft de gemeente rioolstelsels aangelegd en zorgt de gemeente voor het beheer van deze stelsels.

 

De Rioolverordening Lelystad 2018 regelt de verhouding tussen rechthebbenden en de gemeente inzake de aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Een rechthebbenden is:

 • 1.

  de eigenaar, de vereniging van eigenaren of de zakelijk gerechtigde van het perceel respectievelijk de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden of de vereniging van eigenaren van de percelen in het geval van een verzamelrioolleiding ten behoeve waarvan de aansluiting op het openbaar riool wordt gerealiseerd en in stand gehouden;

 • 2.

  de rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel van de onder 1. bedoelde personen.

 

In deze verordening zijn voorwaarden opgenomen over realisatie, beheer en onderhoud, renovatie en vervanging van de aansluiting en beëindiging van het gebruik van de aansluiting.

 

Het gemeentelijk rioolstelsel wordt op een drietal plaatsen begrensd:

 • 1.

  het punt waar afvalwater of overtollige neerslag wordt overgenomen van de rechthebbende (doorgaans daar waar het particuliere riool overgaat in het openbaar riool);

 • 2.

  het punt waar afvalwater of de overtollige neerslag wordt overgedragen aan de beheerder van de zuiveringstechnische werken, en;

 • 3.

  het punt waar lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden.

 

Deze verordening heeft alleen betrekking op de begrenzing van het eerstgenoemde punt. Deze begrenzing, de plaats waar het particulier riool is aangesloten op de perceelaansluitleiding, ter hoogte van het onstoppingsstuk wordt het aansluitpunt genoemd. Het aansluitpunt wordt in de verordening gesitueerd op de kadastrale eigendomsgrens van het aan te sluiten perceel of niet meer dan een halve meter daar vandaan.

 

De aansluiting bestaat dus vanaf het hoofdriool achtereenvolgens uit de perceelaansluitleiding, het aansluitpunt, het ontstoppingsstuk en de particuliere afvoerleiding. Het ontstoppingsstuk wordt in de praktijk ook wel erfafscheidingsput genoemd en is de plaats waar, bij verstoppingen, de rechthebbende de werking van de (particuliere) riolering kan controleren en, indien nodig, reinigen. Het ontstoppingsstuk valt onder de verantwoordelijkheid van de rechthebbende.

 

In de bijlage ‘Aansluiting van een perceel op de riolering’ is schematisch weergegeven uit welke onderdelen de aansluiting bestaat.

 

In de verordening is het beheer en onderhoud van de aansluiting geregeld. De gemeente en de eigenaar zijn elk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een deel van de aansluiting. Het deel van de aansluiting vanaf het aansluitpunt naar het hoofdriool van het gemeentelijk rioolstelsel (de perceelaansluitleiding), wordt beheerd door de gemeente. Dit deel van de aansluiting ligt over het algemeen onder de openbare weg. Het deel van de aansluiting vanaf het aansluitpunt tot het pand van de rechthebbende wordt beheerd door de rechthebbende. Dit deel van de aansluiting ligt altijd in het perceel van de rechthebbende.

 

Als er nu bijvoorbeeld een verstopping is ontstaan in het particuliere deel van de aansluiting, dan moet de rechthebbende zelf en voor eigen rekening zorgdragen voor het verhelpen van het probleem. Dit kan bijvoorbeeld door het inschakelen van een installateur. Is er een verstopping ontstaan in de perceelaansluitleiding, bijvoorbeeld door ingroeiende boomwortels of door verzakking, dan draagt de gemeente zorg voor de reparatie. De kosten van onderhoud, renovatie en vervanging van de perceelaansluitleiding zijn voor de gemeente. Hierop is echter wel een uitzondering gemaakt. Als het aannemelijk is dat de betreffende onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd als gevolg van een onjuist gebruik van het particuliere riool, dan zijn de kosten voor rekening van de rechthebbende of de veroorzaker van de schade.

  

In deze verordening worden tevens voorwaarden gesteld aan de wijze waarop de aansluiting op het gemeenteriool wordt verkregen.

Daarnaast is in deze verordening bepaald dat voor een nieuwe aansluiting op het riool of een wijziging van de bestaande aansluiting, een aansluitvergunning is vereist. Aan het verlenen van de aansluitvergunning worden vervolgens voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden betreffen allereerst de technische eisen waaraan de aansluiting moet voldoen. De technische eisen betreffen het leidingverloop en de dimensionering, de hoogteligging van de aansluiting en het materiaal ter plaatse van het aansluitpunt. In de gemeente Lelystad is een aparte aansluiting voor een hemelwaterriool en een aparte aansluiting voor een vuilwaterriool vereist. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in het vigerend Bouwbesluit en de vigerende Bouwverordening genoemde bouwtechnische eisen.

 

De verlening van de aansluitvergunning kan door het college worden geweigerd indien aansluiting van het particulier riool op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is. In de verordening is geen uitputtende regeling opgenomen met betrekking tot weigeringsgronden voor het verlenen van de aansluitvergunning. Wel zijn situaties opgenomen die in ieder geval bezwaarlijk zijn voor het verlenen van een aansluitvergunning.

 

Indien de aansluitvergunning is verleend wordt de particuliere afvoerleiding aangelegd in opdracht en op kosten van de rechthebbende. Voor de uitvoering van de aanleg kan de rechthebbende kiezen uit een beperkte lijst van aannemers die hiervoor door het college zijn aangewezen.

 

2. Artikelsgewijze toelichting

De verordening is opgebouwd uit 14 artikelen:

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen gegeven, zoals deze gelden voor de verordening. De begrippenlijst is nogal uitgebreid om te voorkomen dat discussie kan ontstaan over de betekenis van bepaalde begrippen.

   

Artikel 2 Beheer en onderhoud, renovatie en vervanging

Dit artikel geeft regels over het beheer en onderhoud, de renovatie en vervanging van de perceelaansluitleiding en de particuliere afvoerleiding.

 

In lid 1 is bepaald dat het beheer en onderhoud, de renovatie en vervanging van de perceelaansluitleiding door en voor rekening van de gemeente wordt uitgevoerd tot het aansluitpunt, tenzij het aannemelijk is dat de betreffende onderhouds- of herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ten gevolge van een onjuist gebruik van het particulier riool. In dat geval komen de kosten voor rekening van de rechthebbende of de veroorzaker.

 

Lid 2 spreekt voor zich.

 

In lid 3 is bepaald dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de particuliere afvoerleiding, tenzij onomstotelijk vaststaat dat de noodzaak tot onderhoud is veroorzaakt door inspoeling vanuit het openbaar riool.

 

Artikel 3 Storingen

Dit artikel geeft aan hoe de rechthebbende dient te handelen in geval van storingen.

 

In lid 1 wordt aangegeven dat, indien de afvoer vanuit het perceel stagneert, de rechthebbende op zijn kosten zelf onderzoek uitvoert naar de reden daarvan. Het is de rechthebbende echter niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren aan de perceelaansluitleiding en de daarbij behorende voorzieningen, tenzij de gemeente daarvoor vooraf toestemming heeft verleend.

   

In lid 2 wordt aangegeven dat, als de verstoringen worden veroorzaakt c.q. gelegen zijn in de perceelaansluitleiding, de rechthebbende de gemeente daarover informeert. Ook wordt in dit lid bepaalt aan welke voorwaarden de rechthebbende in dat geval moet voldoen.

Indien de rechthebbende of de gebruiker zelf aan een derde opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan de perceelaansluitleiding, dan komen de kosten daarvan voor rekening van de rechthebbende of gebruiker.

 

In lid 3 wordt ten slotte bepaald dat, als de oorzaak van de verstopping gelegen is in de particuliere afvoerleiding, de rechthebbende dit zelf en voor eigen rekening dient te verhelpen.

 

Artikel 4 (Sloop)werkzaamheden, verwijdering aansluiting

In dit artikel wordt aangegeven hoe te handelen bij sloopwerkzaamheden en/of het verwijderen van de aansluiting.

 

In lid 1 wordt bepaald dat de rechthebbende bij (sloop)werkzaamheden zodanige voorzieningen moet treffen dat voorkomen wordt dat verstoppingen in de aansluiting of het openbaar riool ontstaan.

 

In lid 2 wordt bepaald dat, als de rechthebbende of de gebruiker niet voldoet aan de in lid 1 genoemde plicht de gemeente zich het recht voorbehoudt de aansluiting op het openbaar riool af te sluiten. De kosten van die werkzaamheden komen dan voor rekening van de rechthebbende

 

Lid 3 bepaalt dat de rechthebbende de gemeente vooraf in kennis dient te stellen van een voorgenomen definitief einde van het gebruik van de perceelaansluitleiding. Daarbij dient de rechthebbende dezelfde maatregelen te treffen als gemeld in lid 1 van dit artikel.

 

Lid 4 spreekt voor zich.

 

Artikel 5 Nieuwe aansluiting, wijziging bestaande aansluiting

In lid 1 wordt bepaald dat aansluiting van een particulier riool op het openbaar riool of wijziging van een dergelijke aansluiting verboden is zonder aansluitvergunning.

 

In lid 2 wordt aangegeven dat de aansluiting alleen tot stand mag worden gebracht en/of gewijzigd door een aannemer die daarvoor door het college is aangewezen.

 

In lid 3 wordt aangegeven dat de kosten voor aanleg en/of wijziging van de aansluiting voor rekening van de rechthebbende zijn.

 

Artikel 6 Aansluitvergunning

Lid 1 bepaalt dat het college een aansluitvergunning verleent voor het tot stand brengen, wijzigen en in stand houden van een aansluiting op het openbaar riool.

 

In lid 2 wordt bepaald dat er per perceel slechts één aansluitvergunning verleend wordt. Alle aansluitingen van het betreffende perceel zijn daarin opgenomen en afzonderlijk vermeld.

 

Lid 3 bepaalt dat in de aansluitvergunning voorschriften worden opgenomen met betrekking tot het totstandbrengen, het wijzigen, het onderhoud, de renovatie en de vervanging van de aansluiting, alsmede sloopwerkzaamheden op het perceel van de rechthebbende.

 

Artikel 7 Vergunningaanvraag

Lid 1 bepaalt dat de aansluitvergunning moet worden aangevraagd door of namens de rechthebbende. Deze aanvraag dient te worden gedaan met een daartoe bestemd formulier.

 

In lid 2 is bepaald waaraan de aanvraag moet voldoen.

   

Artikel 8 Weigering aansluitvergunning

In dit artikel is vastgelegd op welke gronden de aansluitvergunning geweigerd kan worden.

 

In lid 1 is bepaald dat een aansluitvergunning kan worden geweigerd indien aansluiting van de particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting vanwege technische, juridische of milieuhygiënische redenen bezwaarlijk is.

 

In lid 2 worden situaties genoemd waarin een aansluiting van de particuliere afvoerleiding op het openbaar riool of wijziging van die aansluiting in ieder geval bezwaarlijk is. De genoemde weigeringsgronden zijn niet uitputtend.

 

Artikel 9 Intrekken of wijzigen aansluitvergunning

Dit artikel bepaalt wanneer het college de aansluitvergunning kan intrekken of wijzigen.

 

Artikel 10 Legeskosten aansluitvergunning

Gemeenten zijn op grond van artikel 229 van de Gemeentewet bevoegd om voor het verlenen van diensten aan burgers en bedrijven kosten in de vorm van leges bij de aanvrager van deze diensten in rekening te brengen.

 

Lid 1 bepaalt dat een aanvrager leges dient te betalen voor het behandelen van de aanvraag voor een aansluitvergunning.

 

Lid 2 regelt dat een aansluitvergunning pas wordt verleend nadat de verschuldigde leges aan de gemeente zijn betaald.

 

Artikel 11 Ontheffing, hardheidsclausule

In dit artikel krijgt het college de mogelijkheid om af te wijken van de verordening.

 

In lid 1 krijgt het college de bevoegdheid om in individuele gevallen één of meerdere verplichtingen van de verordening buiten toepassing te laten.

 

In lid 2 krijgt het college de bevoegdheid om van een artikel van de verordening af te wijken in situaties waarbij strikte toepassing van de verordening leidt tot onbillijke situaties die niet passen in de geest van de verordening. Bij hoge uitzondering kan deze hardheidsclausule worden gebruikt. De toepassing van de hardheidsclausule is beperkt tot individuele gevallen waarbij vooraf niet (precies) te voorzien is of afwijking nodig zal zijn. Het college toetst niet ambtshalve aan de hardheidsclausule. Indien een belanghebbende wil dat het college onderzoekt of hiervan gebruik kan worden gemaakt, zal hij hierop een beroep moeten doen.

Indien het college gebruik maakt van de hardheidsclausule wordt dit schriftelijk, gemotiveerd, in het dossier opgenomen.

 

Artikel 12 Nadere regels

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 14 Citeertitel

Dit artikel spreekt voor zich.