Regelingen van Gemeente Middelburg

RegelingDatum inwerkingtreding
Begraafplaats aan de Walcherseweg; Verordening9/18/1978
Erepenningen verordening10/20/1958
Inspraakverordening Middelburg12/15/2005
Verordening commissie straatnaamgeving2/27/2009
Verordening Adviescommissie Beeldende Kunst1/1/2002
Ambtelijke bijstand Verordening3/25/2003
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening Middelburg 20101/1/2010
Afvalstoffenverordening gemeente Middelburg10/20/2016
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium12/3/1998
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodver­ordeningen10/3/1996
Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Middelburg.11/15/2003
Verordening Burgerinitiatief5/25/2005
APV 1997 (Nadere regels met betrekking tot seksinrichtingen en escortbedrijven; art. 3.1.3).12/7/2000
APV 1997 (Uitvoeringsbesluit aanwijzing plakplaatsen; art. 2.4.2, lid 3)4/4/2009
Brandbeveiligingsverordening2/20/2014
Destructieverordening voor de gemeente Middelburg6/20/1989
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Middelburg11/15/2003
Verordening op de fractieondersteuning 20091/1/2010
Verordening geldelijke steun woonwagens1/1/1985
Haven- en Woonschepenverordening Middelburg5/5/1990
Verordening Wet Kinderopvang12/9/2004
Verordening kwaliteitsregels peurterspeelzalen1/1/2005
Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs9/27/2016
Verordening op de heffing en de invorde­ring van lijkbezor­gingsrechten Middelburg 199811/17/2011
Monumentenverordening 20074/16/2007
Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid gemeente Middelburg2/5/1998
Verordening percentageregeling toepassing Beeldende Kunst1/1/2002
Verordening op de raadscommissies Middelburg 20072/1/2011
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Middelburg 2008 1/1/2009
Bouwverordening (MBV)10/14/2017
Referendumverordening gemeente Middelburg 20103/11/2010
Verordening Sociale Clientenraad Walcheren4/1/2010
Verordening inzake speelautomatenhallen12/12/1987
Verordening VROM Starterslening1/1/2016
Algemene Subsidieverordening Gemeente Middelburg 20071/1/2007
Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 20075/22/2007
Verordening op de heffing en de invordering van de watertoeristenbelasting (Uitvoeringsregeling)12/18/2008
Afvalstoffenverordening (Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Middelburg)3/1/2016
Wegsleepverordening gemeente Middelburg 200510/27/2005
Verordening Wet Inburgering6/7/2010
Verordening op de heffing en de invordering van de toeristenbelasting (Uitvoeringsregeling) 12/18/2008
Verordening winkeltijden Middelburg12/1/1996
Verordening, regelende de instelling, taak, bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van de zeeuwse programmaraad6/1/1998
Wegsleepverordening Gemeente Middelburg 2005 (Uitvoeringsregeling Wegsleepverordening Gemeente Middelburg 2005)10/27/2005
Haven- en woonschepenverordening Middelburg (Uitvoeringsbesluit nadere regelen geluidemissie Haven- en Woonschepenverordening Middelburg)3/8/2003
Wegsleepverordening gemeente Middelburg 2005 (Vaststelling openingstijden bewaarplaats)10/27/2005
Haven- en woonschepenverordening Middelburg (Uitvoeringsbesluit nadere regels innemen ligplaats Loskade)2/6/1999
Verordening op het gebruik van parkeerplaatsen en de verlening van vergunningen voor het parkeren1/1/2009
Verordening antidiscriminatievoorziening Middelburg 20101/1/2010
Verordening Brandveiligheid en hulpverlening stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg 200512/8/2005
Reglement op de Burgerlijke stand1/1/2014
Verordening Clientparticipatie Wet Sociale Voorziening7/1/2008
Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de financiële controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg8/1/2006
Controllerstatuut voor de functionaris die belast is met de juridische controlling ten behoeve van de ge­meente Middelburg8/1/2006
Delegatiebesluit gemeente Middelburg 20071/19/2017
Algemene voorwaarden voor de UITGIFTE IN ERFPACHT van gronden in de gemeente Middelburg4/26/2012
Regeling van de gemeentelijke bijdrage voor het geven van godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op de openbare basisscholen in de gemeente Middelburg1/1/1986
Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Middelburg1/31/2001
Instructie voor de beiaardier van de abdijtoren3/31/1971
Instructie voor de leerplichtambtenaar12/1/1994
Instructie voor de griffier3/7/2003
Verordening op de behandeling van klachten3/1/2000
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 20011/1/2001
Verordening inzake de aanleg en het beheer van particuliere rioolaansluitingen10/1/2010
Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen1/1/2005
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders12/1/2004
Verordening op de naamgeving van delen van de openbare ruimte en de nummering van gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen (adressen)3/13/2008
Mandateringsbesluit 20041/21/2016
Instructie mandateringsbesluit 20045/1/2004
Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken12/15/2005
Nadere regels voor het innemen van dagstandplaatsen op de warenmarkt te Middelburg1/20/2011
Marktverordening gemeente Middelburg 20101/1/2017
Nadere regels met betrekking tot de samenstelling en werkwijze van de marktcommissie1/20/2011
Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Middelburg1/20/2011
Nadere regels voor het aanwenden en beheer van reclamegelden waren- en zaterdagmarkt gemeente Middelburg1/20/2011
Kostenbesluit aanslag naheffing parkeerbelasting1/1/2016
Besluit maatschappelijke ondersteuning Middelburg1/1/2011
Aanstelling verkeersregelaars bij evenementen4/17/2008
Richtlijnen voor het opstellen van de begrotingen 2005 van de gemeenschappelijke regelingen3/24/2004
Mandaatbesluit uitvoering huishoudelijke verzorging 20071/1/2007
Mandaatbesluit ontheffingen bijzondere transporten2/14/1997
Mandaatbesluit artikel 22 Wet vervoer gevaarlijke stoffen2/1/2009
Mandaatbesluit wegsleepverordening gemeente Middelburg 200510/27/2005
Erfgoedverordening gemeente Middelburg 201110/19/2017
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 7 t/m 10d)10/1/2017
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 11 t/m 15.1.1.1)1/1/2016
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (hfdst. 15.1.1.2 t/m 25)10/1/2017
Verordening winkeltijden Middelburg8/16/2012
Verordening op de vertrouwenscommissie Middelburg 20121/31/2012
Verordening, regelende het onderzoek door de raad1/31/2012
Verordening werkgeverscommissie 201111/8/2011
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen3/1/2012
Delegatiebesluit werkgeverschap raad aan werkgeverscommissie1/1/2012
Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Middelburg2/9/2012
Verordening sociale cliëntenraad Walcheren1/1/2012
Beleidsregel Participatiefonds gemeente Middelburg7/1/2012
Beleidsregel gevonden en verloren voorwerpen gemeente Middelburg10/1/2012
Aanwijzingsbesluit en mandaat gevonden en verloren voorwerpen10/1/2012
Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Middelburg (CAR bijlagen)1/1/2016
Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium12/27/2012
Nadere regels voor de graven en asbezorging12/27/2012
Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats12/27/2012
Beleidsregels premie vrijwilligerswerk Walcheren5/1/2012
Verordening naamgeving en nummering (adressen)3/20/2013
Beleidsregels behorende bij de verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg4/11/2013
Regeling werkwijze Commissie Regionale Zaken Walcherse gemeenten10/9/2013
Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Middelburg10/15/2013
Besluit tot aanwijzing van plaatsen en werkingsduur betaald parkeren1/1/2015
Voorschrift in werking stellen van parkeerapparatuur1/1/2015
Voorschrift parkeerkaartje en parkeervergunning1/1/2015
Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren - AVOI5/1/2014
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Middelburg1/6/2014
Reglement basisregistratie personen (BRP)1/6/2014
Verordening Investeringskrediet energiemaatregelen bedrijven gemeente Middelburg5/7/2014
Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)3/28/2013
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Middelburg6/1/2014
Verordening leerlingenvervoer gemeente Middelburg 20148/1/2014
Verordening Stimuleringslening Duurzame (Particuliere) Woningverbetering1/1/2014
Verordening individuele inkomenstoeslag Middelburg1/1/2015
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Middelburg 20146/1/2017
Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs voor een school voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 20141/1/2017
Uitvoeringsbesluit fractieondersteuning 20151/1/2015
Algemene Plaatselijke Verordening Middelburg 2015 (APV 2015)6/15/2017
Geurverordening Hazenburg 2 te Arnemuiden, gemeente Middelburg4/30/2015
Fonds cultuur, sport en onderwijs Middelburg1/1/2015
Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen in het stadsgewest Vlissingen/Middelburg 20156/1/2015
Verordening Auditcommissie Middelburg 20156/18/2015
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 20151/1/2015
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Middelburg 20157/1/2015
Beleidsregels Bijzondere bijstand Middelburg, Veere en Vlissingen 20151/1/2017
Financiële verordening gemeente Middelburg 20158/1/2015
Ideeënbusreglement gemeente Middelburg10/22/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit art. 5.10, eerste lid, APV Middelburg 2015, Verbod (brom)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan op de Pottenbakkerssingel en de Geerevoetbrug).11/19/2015
Verordening behandeling bezwaarschriften1/1/2016
Beleidsregels oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Middelburg11/19/2015
Regeling briefadres gemeente Middelburg12/3/2015
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 20161/1/2016
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebieden waar honden los mogen lopen)12/24/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit monumentale en waardevolle bomen)12/24/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit gebied waar verbod geldt voor alcoholgebruik)12/24/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden - NS station)12/24/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is fietsen te plaatsen buiten de daarvoor bestemde stallingsmogelijkheden - Stadhuis)12/24/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit van plaatsen waar het verboden is te skaten of te skeeleren - Abdijplein)12/24/2015
APV 2015 (Aanwijzingsbesluit en vaststelling nadere regels voor winkeluitstallingen en handelsreclameborden)12/24/2015
APV 2015 (Algemene regels voor het gebruik van knalapparatuur)12/24/2015
Aanwijzingsbesluit categorieën van bezwaarschriften waarbij ambtelijk wordt gehoord3/1/2016
APV 2015 (Nadere regels voor reclame- en aankondigingsborden t.b.v. tijdelijke aankondigingen)1/21/2016
APV 2015 (Uitvoeringsbesluit parkeren grote voertuigen)1/21/2016
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van forensenbelasting Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van scheepvaartrechten Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting Middelburg 20171/1/2017
Verordening op de heffing en invordering van leges Middelburg 20171/1/2017
Beleidsregel "Gedoogbeleid tijdelijke proef reguleren mengvormen winkel/horeca"4/1/2016
Overgangsregeling Persoonsgebonden Budget3/8/2016
Verordening behandeling klachten9/1/2016
Informatieverordening Middelburg 20168/24/2016
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen (BRP)7/27/2016
Organisatieverordening gemeente Middelburg 20161/1/2016
Besluit Informatiebeheer gemeente Middelburg 201610/22/2016
Protocol geheimhouding gemeenteraad Middelburg 20169/26/2016
Ontheffingsregeling kernwinkelgebied 201611/17/2016
Verordening Blijverslening gemeente Middelburg11/24/2016
Subsidieverordening voor Nul-op-de-Meter en Nul-op-de-meter-Ready renovatieconcepten voor woningen van particulieren in de gemeente Middelburg9/27/2017
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Middelburg7/1/2016
Subsidieregeling verplaatsingskosten winkelcentrum Dauwendaele3/4/2017
Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 20174/1/2017
Beleidsregels Wmo en Jeugdhulp gemeente Middelburg 20174/1/2017
Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 201612/31/2016
Beleidsregels uitvoering artikel 20 tot 22 Wet op de lijkbezorging4/27/2017
Besluit tot vervanging van archiefbescheiden gemeente Middelburg 20175/1/2017
Beleidsregel "Victoriabeleid 2017 gemeente Middelburg"5/2/2017
Budgethoudersregeling gemeente Middelburg 20177/1/2017
Uitvoeringsbesluit parkeerverordening5/25/2017
Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 20171/1/2017
Verordening regelende de samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van het Walchers Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit10/12/2017