Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking West-Brabant

Financiële verordening Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking West-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFinanciële verordening Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
CiteertitelFinanciële verordening BWB
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

17-12-2010

lokale kranten

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Financiële verordening Belastingsamenwerking West – Brabant (BWB)

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West- Brabant (BWB) besluit

 

gelet op artikel 30 t/m 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant, waarin is bepaald dat het algemeen bestuur regels vaststelt met betrekking tot de organisatie en het beheer van vermogenswaarden;

 

dat deze regels dienen te waarborgen dat aan de eisen van rechtmatigheid, doelmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan;

 

vast te stellen:

 

de Verordening voor de uitgangspunten voor het financiële beleid en de organisatie van de administratie van de Gemeenschappelijke Regeling BWB (Financiële verordening BWB).

1. Inleidende bepalingen

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  afdeling

  organisatorische eenheid binnen BWB.

 • b.

  administratie

  Het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de BWB ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

 • c.

  financiële administratie

  Het onderdeel van de administratie dat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen over de financiële gegevens van (onderdelen van) van BWB bevat, teneinde te komen tot een goed inzicht in: de financieel-economische positie; het financiële beheer; de uitvoering van de begroting; het afwikkelen van vorderingen en schulden; alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover.

 • d.

  administratieve organisatie

  Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en het in stand houden van de goede werking van de bestuurlijke en ambtelijke informatieverzorging ten behoeve van de verantwoordelijke leiding.

 • e.

  financieel beheer

  Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van BWB.

 • f.

  Rechtmatigheid

  Het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, alsmede met besluiten van het algemeen en dagelijks bestuur.

 • g.

  doelmatigheid

  Het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • h.

  doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties ook daadwerkelijk worden behaald.

2. Begroting en verantwoording

 

Artikel 2. De begroting

 • 1.

  Jaarlijks wordt door het Dagelijks Bestuur de sluitende begroting van de BWB aangeboden aan het Algemeen Bestuur. Deze begroting gaat vergezeld van de meerjarenraming voor de op het begrotingsjaar volgende drie jaren.

 • 2.

  De begroting bevat de beleidsdoelstellingen die worden nagestreefd, alsmede de middelen die daarvoor beschikbaar zijn, één en ander zo mogelijk uitgedrukt in relevante prestatiecijfers en kengetallen.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat het beleid waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten in de begroting is opgenomen.

 • 4.

  Door de vaststelling van de begroting machtigt het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur tot het uitvoeren van de begroting binnen de inhoudelijke en financiële kaders als opgenomen in lid 2 van dit artikel.

Artikel 3. Indeling begroting

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur van de BWB stelt vast:

  • ·

   de doelstellingen van het beleid;

  • ·

   de uit te voeren activiteiten en de te leveren prestaties;

  • ·

   en de beschikbare financiële middelen.

 • 2.

  Bij de begroting wordt een overzicht gegeven van de producten die zijn opgenomen.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur stelt op basis van de vastgestelde begroting jaarlijks een Productenraming vast.

 • 4.

  In de begroting wordt een bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen.

Artikel 4. Uitvoering begroting

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat er regels zijn die bewerkstelligen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat:

  • a.

   de uit te voeren activiteiten en te leveren prestaties worden gerealiseerd conform de (gewijzigde) begroting;

  • b.

   de lasten niet worden overschreden dan na een wijziging van de begroting;

  • c.

   de baten niet worden onderschreden dan na een wijziging van de begroting;

  • d.

   de lasten en baten eenduidig worden toebedeeld aan de producten.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur kan besluiten tot het doen van niet begrote uitgaven die onvoorzien zijn en brengt deze ten laste van de in artikel 3 lid 4 van deze verordening genoemde begrotingspost. Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur van dit besluit.

Artikel 5. Beleidsrapportages

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur rapporteert het Algemeen Bestuur door middel van tussentijdse rapportages tweemaal per jaar over de realisatie van de begroting van de BWB.

 • 2.

  De rapportages bevatten een integrale beschrijving door het Dagelijks Bestuur van de voortgang van de uitgevoerde activiteiten en geleverde prestaties alsmede een rapportage op afwijkingen voor wat betreft de ontwikkeling van lasten, baten en investeringen.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur doet, gelet op art. 4 lid 2 van deze verordening, bij de rapportages het Algemeen Bestuur een voorstel tot wijziging van de begroting.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur neemt in de rapportages een overzicht op van de besluiten als bedoeld in art. 4 lid 3, alsmede van de maatregelen als bedoeld in art. 4 lid 2 van deze verordening.

 • 5.

  In de rapportages worden relevante afwijkingen toegelicht op de ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting.

Artikel 6. De jaarstukken

 • 1.

  Jaarlijks worden door het Dagelijks Bestuur de jaarstukken aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

 • 2.

  De jaarstukken bevatten een verslag van het Dagelijks Bestuur en vormen de verantwoording van (de doelmatigheid van) het financieel beleid en beheer, activiteiten en prestaties die in het verslagjaar zijn gerealiseerd, alsmede de middelen die daarvoor zijn ingezet, mede in relatie tot de voornemens uit de begroting.

3. Financieel beleid

 

Artikel 7. Financiële positie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat al het beleid waartoe het Algemeen Bestuur heeft besloten in de uiteenzetting van de financiële positie is opgenomen.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting de financiële positie.

Artikel 8. Waardering en afschrijving vaste activa

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur doet door middel van een Nota van investeringen en afschrijvingen voorstellen aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot de wijze waarop vaste activa worden gewaardeerd en afgeschreven.

 • 2.

  De voorstellen bevatten in elk geval regels voor de waarderingsgrondslag, de methode van afschrijven en een overzicht van afschrijvingstermijnen.

 • 3.

  Het Algemeen Bestuur stelt de regels voor de waardering en afschrijving op vaste activa vast.

Artikel 9. Oninbare vorderingen

Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur bij de aanbieding van de jaarstukken over de oninbare vorderingen.

Artikel 10. Reserves en voorzieningen

 • 1.

  Bij de begroting en de jaarstukken geeft het Dagelijks Bestuur inzicht in de stand en het verloop van de reserves en voorzieningen.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur biedt ter behandeling en vaststelling een Nota reserves en voorzieningen aan.

 • 3.

  De nota behandelt het beleid met betrekking tot de vorming, besteding en omvang van reserves en voorzieningen.

Artikel 11. Kostprijsberekening

Voor het bepalen van de kostprijs van producten en diensten van BWB wordt een systeem van kostentoerekening gehanteerd. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alle indirecte kosten betrokken die samenhangen met de door de BWB verleende diensten.

Artikel 12. Financieringsfunctie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur doet door middel van een Treasurystatuut voorstellen aan het Algemeen Bestuur met betrekking tot de richtlijnen voor de financieringsfunctie van de BWB.

 • 2.

  Het Algemeen Bestuur stelt het Treasurystatuut vast.

Artikel 13. Registratie bezittingen, activa en vermogen

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat er een actuele en volledige registratie van bezittingen is.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de BWB systematisch worden gecontroleerd.

4. Financiële administratie en organisatie

 

Artikel 14. Administratie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat de administratie van de opgelegde aanslagen en de ingevorderde belastingen gescheiden wordt gehouden van de administratie voor de bedrijfsvoering van de BWB.

 • 2.

  De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij dienstbaar is voor:

  • ·

   zowel de heffing en invordering van belastingen, de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken als de bedrijfsvoering van BWB;

  • ·

   het sturen en het beheersen van activiteiten en processen binnen de BWB als geheel en in de afdelingen;

  • ·

   het verstrekken van informatie over onder meer de ontwikkelingen in de omvang van activa met economisch nut, activa met maatschappelijk nut, voorraden, vorderingen, schulden en contracten;

  • ·

   het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

  • ·

   het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving;

  • ·

   de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 15. Financiële administratie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat de inrichting en de werking van de financiële administratie voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

 • 2.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk, de provincie en de Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten en samenwerkingsverbanden.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat op basis van een jaarlijks vastgestelde planning & controlcyclus tijdig alle relevante informatie verstrekt wordt aan de deelnemers van de BWB voor hun planning- en controlcyclus.

Artikel 16. Interne controle

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt er voor dat er een systematische interne controle plaatsvindt van de getrouwheid (de juistheid, volledigheid en tijdigheid) van de (bestuurlijke) informatievoorziening en van de rechtmatigheid van de beheerhandelingen en legt deze vast in interne controleprogramma's.

 • 2.

  Bij afwijkingen neemt het Dagelijks Bestuur maatregelen tot herstel.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur informeert het Algemeen Bestuur onverwijld van gebleken gebreken in de bestuurlijke informatievoorziening van materieel belang, alsmede van de genomen maatregelen tot herstel.

Artikel 17. Financiële organisatie

 • 1.

  Het Dagelijks Bestuur zorgt voor en legt vast:

  • ·

   een eenduidige indeling van de organisatie van het samenwerkingsverband en een eenduidige toewijzing aan de diensten;

  • ·

   een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd;

  • ·

   de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten;

  • ·

   een regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden, waaronder een regeling budgethouderschap;

  • ·

   de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van de lasten en baten aan de producten van de productraming en de productrealisatie.

Artikel 18. Aanbesteding en inkoop

Het dagelijks bestuur zorgt voor en legt vast de interne regels en de leveringsvoorwaarden voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de Europese regels.

Artikel 19. Deelnemers gemeenschappelijke regeling

In de begroting en de jaarstukken wordt in elk geval ingegaan op nieuw toegetreden deelnemers, uitgetreden deelnemers en het wijzigen van bestaande deelnemers.

 

5. Slotbepalingen

Artikel 20. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en werkt terug tot en met 1 maart 2010.

Artikel 21. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Financiële verordening BWB”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de BWB,

d.d. 17 december 2010

 

Voorzitter,

Secretaris-directeur,

 

 

Drs. Th.J.J.M. Schots

Drs. M.M.M. F. de Schwartz