Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSVERORDENING van de 18e december 1991, nr. 3 betreffende bestrijding schadelijke planten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSVERORDENING van de 18e december 1991, nr. 3 betreffende bestrijding schadelijke planten
CiteertitelVerordening schadelijke planten
Vastgesteld doorEilandsraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Deze regeling is ingetrokken bij eilandsverordening van 1-9-2008 (A.B. 2008, no. 23) met ingang van 9-10-2008.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-199109-10-2008Nieuwe regeling

18-12-1991

A.B. 1991, no. 25

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSVERORDENING van de 18e december 1991, nr. 3 betreffende bestrijding schadelijke planten

 

 

 

Artikel 1
 • 1.

  De rechthebbende op land alsmede de hoofdgebruiker is verplicht schadelijke planten als bedoeld bij of krachtens deze verordening van zijn land te verwijderen.

 • 2.

  Als schadelijk wordt aangemerkt de Cryptostegia grandi flora (palu di lechi). Bij eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen kunnen andere planten als schadelijk in de zin van deze verordening worden aangewezen.

Artikel 2
 • 1.

  De verwijdering dient op zodanige wijze te geschieden dat vermeerdering van de schadelijke plant wordt voorkomen.

 • 2.

  Verwijdering dient in eerste instantie mechanisch te geschieden. Chemische bestrijding van een schadelijke plant mag alleen gebeuren na verkrijging van een vergunning daartoe van het bestuurscollege.

Artikel 3
 • 1.

  Degene die schadelijke planten op zijn land heeft, is verplicht het bestuurscollege of een door het college aangewezen dienst hiervan in kennis te stellen.

 • 2.

  Deze plicht geldt niet indien de rechthebbende of hoofdgebruiker de planten zelf verwijdert alvorens deze bloem zetten.

Artikel 4
 • 1.

  Degene die een schadelijke plant op zijn land heeft is verplicht deze op zijn laatst binnen een week na aanschrijving door het bestuurscollege of een door hem aangewezen dienst te verwijderen.

 • 2.

  Verzuimt de eigenaar of houder van de grond de schadelijke plant te verwijderen, dan laat het bestuurscollege of een door het college aangewezen dienst de plant of planten voor rekening van degene die is aangeschreven verwijderen.

Artikel 5

Het bestuurscollege dient eenmaal per zes maanden de nog niet verwijderde schadelijke planten op terreinen van het eilandgebied te laten verwijderen.

STRAF- EN AANVERWANTE BEPALINGEN

Artikel 6

Ter controle van de naleving van deze verordening alsmede ter verwijdering van schadelijke planten zijn de daartoe door het bestuurscollege aangewezen ambtenaren bevoegd alle plaatsen, niet zijnde woningen, te betreden. Zij mogen zich door grondwerkers doen bijstaan.

Artikel 7

Niet nakomen van de plicht genoemd in artikel 1, eerste lid, in artikel 2, eerste lid, of artikel 3, eerste lid, wordt gestraft met een geldboete van f.100,- of hechtenis van twee dagen.

Artikel 8

Het handelen of nalaten in strijd met deze verordening wordt beschouwd als een overtreding.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 9

In het eerste jaar waarin deze verordening van kracht is zal het bestuurscollege van de bevoegdheid in artikel 4 geen gebruik maken. In plaats daarvan zal het bestuurscollege desgewenst personeel en materieel ter beschikking stellen om op de terreinen die door de rechthebbenden zijn aangewezen de schadelijke plant of planten te verwijderen.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van haar afkondiging en kan worden aangehaald als "Verordening schadelijke planten" .