Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 1 april 1998, no. 26 ter uitvoering van artikel 31, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Bonaire (A.B. 1994, no. 5)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBonaire
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 1 april 1998, no. 26 ter uitvoering van artikel 31, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Bonaire (A.B. 1994, no. 5)
CiteertitelNadere regeling afvalstoffen
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van 08 OKT. 2010 no. 12 tot vaststelling van de eilandsbesluiten, houdende algemene maatregelen voor het openbaar lichaam Bonaire
 2. Eilandsverordening Afvalstoffen Bonaire, art. 31, lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsregeling in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 19

Onbekend
14-11-199810-10-2010art 2, derde lid

04-11-1998

A.B. 1998, no. 12

n.v.t.
04-04-1998Nieuwe regeling

01-04-1998

A.B. 1998, no. 2

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 1 april 1998, no. 26 ter uitvoering van artikel 31, lid 3 van de Afvalstoffenverordening Bonaire (A.B. 1994, no. 5)

 

 

Artikel 1

Voor de toepassing van dit eilandsbesluit wordt verstaan onder:

inzameldienst:

de door het eilandgebied als zodanig aangewezen instantie belast met het inzamelen, overslaan, transporteren en be- en verwerken van afvalstoffen;

volksfeesten:

dia di Rincon, Regatta en Karnaval.

Artikel 2
 • 1.

  Bij een door het plaatselijk hoofd van politie of het bestuurscollege te verlenen vergunning op basis van de Algemene Politie Keur van 15 juli 1918 en of van de Drank- en Horecaverordening A.B. 1991 no. 27 en of de Landsverordening voor het verkopen van vuurwerk P.B. 1911 no. 29, wordt, door de aanvrager van de vergunning, hetzij zekerheid gesteld ten genoegen van de inzameldienst, hetzij een schoonmaakovereenkomst aangegaan met de inzameldienst.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde zekerheid bedraagt vijfenentwintig procent (25%) van de door de inzameldienst geschatte kosten voor de schoonmaak, met dien verstande dat steeds minimaal honderd vijftig gulden zekerheid wordt gesteld door de aanvrager van de vergunning.

 • 3.

  Bij activiteiten waarvan het begin en het einde langer dan één dag duurt en derhalve op verschilende dagen plaatsvinden, en waarbij winst maken niet het primaire doel is, kan de inzameldienst, indien naar haar oordeel het zekerheidsbedrag, bedoeld in het vorig lid, voor verzoeker bovenmatig is, verlagen.

Artikel 3

Bij het indienen van een verzoek voor een vergunning op basis van de in artikel 2, eerste lid genoemde regelingen, wordt door de aanvrager van de vergunning tegelijkertijd overhandigd een kopie van het bewijs van de bij de inzameldienst gestortte zekerheidsbedrag of een kopie van de schoonmaakovereenkomst gesloten met de inzameldienst.

Artikel 4
 • 1.

  Indien door de vergunninghouder een zekerheidssom is betaald, dan wordt dit bedrag, na het evenement, aan de vergunninghouder gerestitueerd nadat de plaats van het evenement of de route, naar het oordeel van de inzameldienst, schoon is achtergelaten en al hetgeen dat door de vergunninghouder op de weg is geplaatst, verwijderd is, binnen de in de vergunning aangegeven termijn.

 • 2.

  In het geval de plaats van het evenement, naar het oordeel van de inzameldienst, niet schoon is achtergelaten en of niet al hetgeen dat door de vergunninghouder op de weg is geplaatst is verwijderd, geeft de inzameldienst de vergunninghouder een betrekkelijk korte tijd om de plaats van evenement alsnog schoon te maken.

 • 3.

  Indien het voor de inzameldienst aannemelijk is dat de vergunninghouder geen gehoor zal geven aan de aanwijzingen van de inzameldienst, dan zal deze de werkzaamheden bedoeld in het vorige lid zelf verrichten en de vergunninghouder, na aftrek van het waarborgsom, een restbedrag in rekening brengen.

Artikel 5

Aan de vergunninghouder die aan de in artikel 4, derde lid genoemde verplichting niet heeft voldaan, zal in een volgend verzoek voor vergunningverlening, geen vergunning worden verleend dan nadat hij aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 6

Dit eilandsbesluit is niet van toepassing op de volksfeesten.

Artikel 7

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging;

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt aangehaald als nadere regeling afvalstoffen.