Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Regeling behandeling bezwaarschriften Dienst Gezondheid & Jeugd

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling behandeling bezwaarschriften Dienst Gezondheid & Jeugd
CiteertitelRegeling behandeling bezwaarschriften Dienst Gezondheid & Jeugd
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-02-2014Nieuwe regeling

19-12-2013

Wegener Bladen, 19-02-2014

13-11-2013

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling behandeling bezwaarschriften Dienst Gezondheid & Jeugd zhz

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

gezien het voorstel van 13 november 2013;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende regeling, regelende de behandeling van bezwaarschriften:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  de wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • 2.

  portefeuillehouder: lid van het dagelijks bestuur dat verantwoordelijk is voor de tot zijn portefeuille behorende onderwerpen;

Artikel 2 Behandeling

 • 1.

  De portefeuillehouder is bevoegd te adviseren ten aanzien van bezwaarschriften tegen besluiten van het dagelijks bestuur.

 • 2.

  De portefeuillehouder is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten inzake de rechtspositie van medewerkers.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur is voor de bezwaarschriften die aan de portefeuillehouder worden voorgelegd bevoegd ten aanzien van het horen mandaat te verlenen aan door hem aan te wijzen ambtenaren, hetzij schriftelijk bij algemeen mandaat, hetzij mondeling voor een bepaald geval.

 • 4.

  De portefeuillehouder wordt bijgestaan door een secretaris.

Artikel 3 Secretaris

 • 1.

  De secretaris is een door de manager van het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden aangewezen medewerker.

 • 2.

  De manager van het Juridisch Kenniscentrum wijst tevens de plaatsvervanger(s) van de secretaris aan.

Artikel 4 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt uiterlijk tien dagen voor de hoorzitting in handen van de portefeuillehouder gesteld.

Artikel 5 Uitoefening bevoegdheden secretaris

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze regeling uitgeoefend door de secretaris, namens de portefeuillehouder:

 • a.

  het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  het aan de indiener stellen van een termijn, waarbinnen een verzuim kan worden hersteld, als bedoeld in artikel 6:6;

 • c.

  het verzenden van de stukken tijdens de behandeling door de portefeuillehouder, als bedoeld in artikel 6:17;

 • d.

  het ter inzage leggen van de stukken als bedoeld in artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  het achterwege laten om belanghebbenden over en weer te informeren over het verhandelende in het geval dat belanghebbenden afzonderlijk van elkaar zijn gehoord, als bedoeld in artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 6 Bemiddeling

De secretaris onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen en verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De secretaris is bevoegd om namens de portefeuillehouder rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur verstrekt zo spoedig mogelijk de portefeuillehouder gevraagde informatie.

Artikel 8 Hoorzitting

 • 1.

  De portefeuillehouder beslist over het afzien van het horen, als bedoeld in artikel 7:3 van de wet.

 • 2.

  De secretaris bepaalt namens de portefeuillehouder plaats en tijdstip van de hoorzitting waarin de belanghebbenden en het dagelijks bestuur in de gelegenheid worden gesteld zich door de portefeuillehouder te laten horen.

Artikel 9 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De secretaris nodigt namens de portefeuillehouder de belanghebbenden en het dagelijks bestuur ten minste twee weken voor de hoorzitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de verzenddatum van de uitnodiging kunnen de belanghebbenden onder opgaaf van redenen de secretaris verzoeken het tijdstip van de hoorzitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de secretaris op dit verzoek wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van het verzoek aan de belanghebbenden meegedeeld.

 • 4.

  De secretaris is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 10 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een korte en zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Het verslag verwijst naar de op de hoorzitting overgelegde documenten, die aan het verslag worden gehecht.

 • 4.

  Het verslag wordt ondertekend door de portefeuillehouder.

Artikel 11 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de hoorzitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de portefeuillehouder dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de portefeuillehouder, de belanghebbenden en het dagelijks bestuur toegezonden.

Artikel 12 Raadkamer en advies

 • 1.

  De portefeuillehouder beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door hem uit te brengen advies.

 • 2.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 3.

  Het advies wordt door de portefeuillehouder en de secretaris ondertekend.

 • 4.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 10 en eventueel door de portefeuillehouder ontvangen nadere informatie en nader verslag, uitgebracht aan het dagelijks bestuur dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. Van de beslissing op bezwaar ontvangt de portefeuillehouder een afschrift.

Artikel 13 Verdaging

Indien naar het oordeel van de portefeuillehouder de termijn als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de wet ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verdaagt hij namens het dagelijks bestuur tijdig de beslissing.

Artikel 14 Tegenadvies

 • 1.

  De functionaris die verantwoordelijk is voor het bestreden besluit kan een advies van de portefeuillehouder voorzien van een tegenadvies.

 • 2.

  De functionaris zendt het tegenadvies aan het dagelijks bestuur.

Artikel 15 Jaarverslag

 • 1.

  Het dagelijks bestuur brengt elk jaar een jaarverslag uit over de behandelde bezwaarschriften in het voorgaande kalenderjaar.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur vermeldt daarin de zaken die zij het vermelden waard acht, doch ten minste de volgende gegevens:

  • a.

   het aantal bezwaarschriften dat zij heeft ontvangen;

  • b.

   het aantal inhoudelijke adviezen dat aan haar is uitgebracht.

Artikel 16 Overgangsregeling

Op de behandeling van de bezwaarschriften die zijn ingediend voor de inwerkingtreding van deze regeling, en die op dat moment nog in behandeling zijn, is deze regeling van toepassing.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

“Regeling behandeling bezwaarschriften Dienst Gezondheid & Jeugd”.

Aldus vastgesteld op 19 december 2013,

het dagelijks bestuur de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris, de voorzitter,

drs. J.N van de Poel dr. H.P.A. Wagemakers