Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid

Subsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
CiteertitelSubsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene subsidieverordening Dienst Gezondheid & Jeugd
 2. Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-201401-10-2014Nieuwe regeling

13-11-2014

Wegener Bladen, 30-12-2014

DB141113.6a

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid,

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Dienst Gezondheid & Jeugd,

 

b e s l u i t :

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Algemene voorziening: de vrijtoegankelijke voorziening als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid waarvoor geen beschikking wordt afgegeven;

 • b.

  AMHK:Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling;

 • c.

  Asv: Algemene subsidieverordening Dienst Gezondheid & Jeugd;

 • d.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • e.

  Beleidsplan jeugdhulp: eenmaal in de vier jaren door de gemeenten vastgesteld plan als bedoeld in artikel 2.1 van de Jeugdwet;

 • f.

  Beschikking: een aan een jeugdige door het college afgegeven besluit, waarmee de jeugdige in aanmerking komt voor een individuele voorziening;

 • g.

  Bestemmingsreserve: tot het eigen vermogen behorend afgezonderd vermogensbestanddeel dat gevormd is voor het realiseren van een vooraf bepaald specifiek doel;

 • h.

  College: het college van burgemeester en wethouders van één van de gemeenten die deelneemt aan de Dienst Gezondheid & Jeugd;

 • i.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd;

 • j.

  Gecertificeerde instelling: rechtspersoon in het bezit van een (voorlopig) certificaat als bedoeld in artikel 3.4 van de Jeugdwet en die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert;

 • k.

  Gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid;

 • l.

  Gemeenten: gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke regeling;

 • m.

  Individuele voorziening: een op de jeugdige of zijn ouders toegesneden, niet vrij toegankelijke voorziening als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid waarvoor het college een beschikking afgeeft;

 • n.

  Jeugdhulpaanbieder: jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • o.

  Jeugdige: de persoon als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, en die woonachtig is in één van de gemeenten die deelneemt aan de Gemeenschappelijke regeling;

 • p.

  Jeugdteam: een op gebiedsniveau georganiseerd, multidisciplinair team van gespecialiseerde ambulante jeugdhulpaanbieders dat de hulpvraag van jeugdigen of hun ouders als algemene voorziening afhandelt;

 • q.

  Serviceorganisatie Jeugd: de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid, het organisatieonderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd dat de subsidieregeling uitvoert;

 • r.

  Verwijzing: verwijzing naar een individuele voorziening door het jeugdteam, de huisarts, de medisch specialist, jeugdarts en de instanties of personen, genoemd in artikel 2.4, tweede lid, aanhef en onder b, van de Jeugdwet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het dagelijks bestuur voor de in artikel 4 genoemde activiteiten.

Artikel 3 Aanvrager

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a.

  een jeugdhulpaanbieder, voor zover hij in 2014 van de Provincie Zuid-Holland [of één van de Stadsregio’s] subsidie heeft ontvangen voor het verrichten van activiteiten op grond van de Wet op de jeugdzorg en vanaf 2015 activiteiten als bedoeld in artikel 4 lid 1 verricht;

 • b.

  een rechtspersoon die het AMHK in stand houdt;

 • c.

  een rechtspersoon die de jeugdteams in stand houdt, of

 • d.

  een gecertificeerde instelling.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 

 • 1.

  Aan een jeugdhulpaanbieder als bedoeld in artikel 3 onder a. wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor het uitvoeren van individuele voorzieningen die bijdragen aan de doelstellingen van de Jeugdwet en het beleidsplan Jeugdhulp en waarvoor de jeugdige een beschikking of een verwijzing heeft ontvangen.

 • 2.

  Aan een rechtspersoon als bedoeld in artikel 3 onder b. wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor het in stand houden van het AMHK voor zover die activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de Jeugdwet en het beleidsplan Jeugdhulp en die worden verricht voor een jeugdige;

 • 3.

  Aan rechtspersonen als bedoeld in artikel 3 onder c. wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor het in stand houden van de jeugdteams, alsmede voor de activiteiten van de jeugdteams voor zover die activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van de Jeugdwet en het beleidsplan Jeugdhulp en die worden verricht voor een jeugdige.

 • 4.

  Aan een gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 3onder d. wordt uitsluitend subsidie verstrekt voor het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering waartoe op grond van de Jeugdwet is besloten en die bijdragen aan de doelstellingen van de Jeugdwet en het beleidsplan Jeugdhulp en die worden verricht voor een jeugdige.

 • 5.

  In de subsidiebeschikking kunnen de subsidiabele activiteiten nader worden omschreven.

 • 6.

  Subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die resteren na aftrek van bijdragen van derden en die naar het oordeel van het dagelijks bestuur noodzakelijk zijn voor het verrichten van de activiteiten als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

 • 2.

  In de subsidiebeschikking kunnen kosten worden opgenomen die niet voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie wordt berekend aan hand van het historische budget van de subsidieaanvrager, verminderd met een kortingspercentage.

 • 2.

  In de subsidiebeschikking wordt de berekening van de subsidie opgenomen.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de Asv, kan het dagelijks bestuur ook na 15 juli besluiten tot het instellen van een subsidieplafond.

 • 2.

  Als een subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 van de Asv ontoereikend is om alle aanvragen die voldoen aan deze regeling te honoreren, plaatst het dagelijks bestuur de aanvragen in een rangorde op basis van de volgende criteria:

  • a.

   de mate waarin de te leveren activiteiten bijdragen aan de uitvoering van de doelen en taken zoals bedoeld in de Jeugdwet;

  • b.

   de mate waarin de te leveren activiteiten bijdragen aan de kwaliteit van het aanbod van jeugdhulp;

  • c.

   de mate waarin de te leveren activiteiten bijdragen aan de uitvoering van het beleidsplan Jeugdhulp .

Artikel 8 Aanvraag

De aanvraag om subsidie omvat, in afwijking van artikel 6 lid 2 en 3 van de Asv, een door het dagelijks bestuur ter beschikking gesteld formulier, dat ondertekend wordt ingediend.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

 

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie in het kader van deze regeling wordt ingediend uiterlijk op 1 oktober in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, een andere aanvraagtermijn hanteren. Die aanvraagtermijn wordt tijdig aan de aanvragers bekend gemaakt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 8, lid 3, van de Asv kunnen voor het jaar 2015 geen aanvragen voor een eenmalige subsidie worden ingediend.

Artikel 10 Beslistermijn

Het dagelijks bestuur beslist op een volledige aanvraag voor een subsidie uiterlijk binnen 13 weken gerekend vanaf de uiterste indieningstermijn voor het aanvragen van de subsidie, onverminderd het bepaalde in artikel 4:15 Awb.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 Awb kan de subsidieverlening worden geweigerd indien:

 • a.

  sprake is van een in artikel 10 van de Asv opgenomen weigeringsgrond;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de in deze regeling genoemde vereisten;

 • c.

  de subsidieaanvrager de Procesovereenkomst inkoop Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid niet heeft ondertekend.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  Onverminderd de verplichtingen uit hoofdstuk 7 van de ASV is de aanvrager van een subsidie als bedoeld in artikel 3 verplicht:

  • a.

   structureel te werken aan kwaliteitsverbetering van haar dienstverlening;

  • b.

   in het belang van de jeugdige samen te werken met verschillende lokale organisaties, instellingen en andere maatschappelijke actoren.

  • c.

   het voeren van een zodanige administratie dat op ieder moment een betrouwbaar beeld kan worden verkregen van voortgang, aard en inhoud van de activiteiten, de doelgroep en de financiële verplichtingen van de subsidieontvanger;

  • d.

   de Jeugdwet en de Verordening Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid na te leven;

  • e.

   het naleven van in de subsidiebeschikking aangeduide overeenkomsten tussen de gemeenten of de Dienst Gezondheid & Jeugd en de subsidieontvanger;

  • f.

   het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de voor uitvoering van de subsidie relevante gegevens;

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen als bedoeld in artikel 4:37 en 4:38 Awb.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur kan in de subsidiebeschikking verplichtingen opnemen aangaande:

  • a.

   het verkrijgen van toestemming van het dagelijks bestuur van in de subsidiebeschikking aangeduide activiteiten;

  • b.

   het vormen van een risicoreserve;

  • c.

   het overdragen van informatie van de subsidieontvanger aan een derde;

  • d.

   de (contractuele) relatie tussen de subsidieontvanger en de jeugdige.

Artikel 13 Tussentijdse verantwoording

 

 • 1.

  De subsidieontvanger legt maandelijks schriftelijk verantwoording af over in ieder geval de voortgang, aard en inhoud van de activiteiten, de doelgroep en de financiële verplichtingen van de subsidieontvanger.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan in de subsidiebeschikking nadere eisen stellen omtrent de verantwoording.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt een formulier ter beschikking voor de tussentijdse verantwoording.

Artikel 14 Reservevorming

 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de subsidieontvanger in bijzondere gevallen desgevraagd op basis van een risicoanalyse toestaan een risicoreserve aan te houden tot een maximum van 10% van de in dat jaar door het dagelijks bestuur verleende subsidie.

 • 2.

  Naast de in het eerste lid bedoelde reserves kan het dagelijks bestuur de subsidieontvanger desgevraagd toestaan niet bestede subsidies aan te houden voor de afronding van de gesubsidieerde activiteiten in het volgend kalenderjaar. Indien de aangehouden middelen niet worden ingezet conform de subsidievoorwaarden, kan tot terugvordering worden overgegaan.

 • 3.

  Bij de vaststelling van de subsidie als bedoeld in artikel 16 kan het maximaal verleende subsidiebedrag worden verminderd met de reserves die de door het dagelijks bestuur toegestane reserves te boven gaan.

Artikel 15 Eindverantwoording

 

 • 1.

  In afwijking van artikel 18 en 19 lid 1 sub b Asv wordt een aanvraag tot vaststelling van een subsidie uiterlijk op 1 juni van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar ingediend.

 • 2.

  De aanvraag als bedoeld in het eerste lid bevat tenminste de in artikel 18, lid 2 of artikel 19, lid 2 Asv bedoelde bescheiden.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur stelt een formulier ter beschikking voor de aanvraag tot vaststelling.

Artikel 16 Subsidievaststelling

Een subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een volledige aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 17 Bevoorschotting

 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de subsidieontvanger een voorschot verlenen op de subsidie.

 • 2.

  De subsidiebeschikking vermeldt het eerste voorschot dat de subsidieontvanger ontvangt.

 • 3.

  Ieder volgend voorschot wordt bepaald aan de hand van de gegevens als bedoeld in artikel 14.

Artikel 18 Slotbepalingen

 

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 oktober 2014.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid.

         

Dordrecht, 13 november 2014

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris de voorzitter

A.J.A. Wijten C.M.L. Lambrechts