RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Beleidsregels 40-urige werkweek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiƫle naam regelingBeleidsregels 40-urige werkweek
CiteertitelBeleidsregels 40-urige werkweek
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Beleidsregels 40-urige werkweek

Beleidsregels 40-urige werkweek

Een 40-urige werkweek kan worden toegepast indien in aanvulling op de vereisten van artikel 2:7a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, aan de volgende criteria wordt voldaan:

  • - Er is binnen een bestaande functie tijdelijk sprake van een hoeveelheid werk die redelijkerwijs niet binnen de normale werkweek van 36 uur (eventueel met enig overwerk) kan worden verricht, ook niet met gebruikmaking van de bandbreedte van 30-42 uur (art. 4:1 lid 1 Arbeidsvoorwaardenregeling BGV).
  • - Een voorbeeld daarvan kan zijn dat de betrokken ambtenaar naast de eigen functie tegelijkertijd een andere functie waarneemt waarbij het onmogelijk is dit binnen de normale aanstelling van 36 uur te realiseren.
  • - De medewerker wordt (al of niet in combinatie met de eigen functie) belast met een project dat gedurende langere tijd (bijvoorbeeld zes tot twaalf maanden) een aanstelling van 40 uur noodzakelijk maakt.
  • - De uitbreiding van de arbeidsduur tot 40 uur vindt plaats voor een periode van minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden en zal vervolgens ieder jaar opnieuw worden bezien, mede in relatie tot het takenpakket.

Voorstellen voor een 40-urige werkweek behoeven de instemming van de direct leidinggevende en de regionaal commandant. Als het om een verzoek van de regionaal commandant gaat dan is het algemeen bestuur van de RBOGV het bevoegd gezag. Indien tot toepassing van een 40-urige werkweek wordt overgegaan, wordt dit vooraf gemeld aan de OR. Het algemeen bestuur rapporteert jaarlijks achteraf in het sociaal jaarverslag over het gebruik van de uitbreidingsmogelijkheid van de arbeidsduur naar maximaal 40 uur. Deze rapportage wordt ter bespreking voorgelegd aan de OR.