RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling Spaarloon

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiƫle naam regelingRegeling Spaarloon
CiteertitelRegeling Spaarloon
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling Spaarloon

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a werkgever:de Brandweer Gooi- en Vechtstreek (BGV).
 • b deelnemer:degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 vrijwillig deelneemt aan deze regeling.
 • c spaarinstelling:de instelling die van overschrijving van het spaarloon zonder verdere administratieve verplichtingen van de werkgever: spaartegoeden van de deelnemer administreert, verzoeken om deblokkering beoordeelt op grond van de voor de spaarloonregeling geldende wettelijke bepalingen en de belastbare opnames van spaartegoeden ten behoeve van belastinginhouding overschrijft naar de werkgever, voorzover niet op andere wijze tot belastingafdracht wordt overgegaan.
 • d spaarloon:elk overeenkomstig de bepalingen van de regeling op de spaarrekening gestort bedrag.
 • e spaarrekening:de bij de spaarinstelling ten name van de deelnemer geopende rekening.
Artikel 2 Deelneming

De deelname aan de spaarregeling is vrijwillig.

Deelname staat open voor de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV met een vast dienstverband, alsmede hij die op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij de BGV werkzaam is.

Artikel 3 Ingangsdatum deelneming

Deelname aan de spaarregeling kan per de eerste van iedere maand ingaan, waarbij een vast spaarbedrag wordt opgegeven, met inachtneming van het wettelijk vastgestelde maximum.

Wijziging van het spaarbedrag is alleen mogelijk per 1 januari.

Het spaarloon wordt zonder aftrek van loonheffing en sociale premies op het maandsalaris van de deelnemer ingehouden en overgemaakt naar zijn spaarrekening.

De deelname aan de spaarregeling eindigt bij beƫindiging van de dienstbetrekking of indien de deelnemer schriftelijk daarom verzoekt. Daarnaast eindigt de deelname aan de spaarregeling indien de deelnemer deelneemt aan de levensloopregeling.

Artikel 4 Uitvoering

Het spaarloon van een bepaald kalenderjaar zal nadat het gedurende tenminste vier kalenderjaren gerekend vanaf de eerste januari volgend op het jaar van bijschrijving op de spaarrekening heeft gestaan, overgeboekt worden naar de door de deelnemer opgegeven tegenrekening.

Artikel 5 Vrije opname

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 kan het spaarloon geheel of gedeeltelijk vrij worden opgenomen en zal het op verzoek van de deelnemer worden overgeboekt naar zijn tegenrekening in de volgende situaties:

 • - de aankoop van een eigen woning;
 • - opname voor bepaalde levensverzekeringen en/of pensioenregelingen;
 • - de aankoop van bepaalde effecten
 • - de financiering van de start van een eigen bedrijf
 • - de financiering van onbetaald verlof
 • - de financiering van verlofsparen
 • - de financiering van bepaalde studies
 • - de betaling van geregistreerde kinderopvang
 • - de kosten van een procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC procedure)
 • - betalingen ten gunste van een bancaire lijfrente
 • - betalingen ten gunste van een kapitaalrekening eigen woning

,mits er wordt voldaan aan de door de verzekeraar in het reglement spaarloon gestelde voorwaarden.

De deelnemer die in de in lid 1 genoemde gevallen wenst te beschikken over het spaarloon dient hiertoe schriftelijk bewijs te overleggen aan de spaarinstelling.

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

Het algemeen bestuur beslist in alle gevallen waarin over de uitleg van de bepalingen van deze regeling verschil van inzicht bestaat.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling spaarloon BGV' en treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.