RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling Studiefaciliteiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingRegeling Studiefaciliteiten
CiteertitelRegeling Studiefaciliteiten
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling Studiefaciliteiten

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

  • a ambtenaar:de ambtenaar in de zin van hoofdstuk 1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV;
  • b studiekosten:redelijk gemaakte kosten voor cursus-, les- of collegegelden, examen- en diplomagelden, en voor studiemateriaal met uitzondering van schrijfbehoeften, verzendkosten, duurzame gebruiksartikelen en niet verplicht voorgeschreven boeken;
  • c reiskosten:de reiskosten gemaakt om noodzakelijke lessen en examens bij te wonen;
  • d persoonlijk ontwikkelingsplan:Plan als bedoeld in artikel 17:1:1 Arbeidsvoorwaardenregeling BGV.
  • e deeltijder:de ambtenaar met een formele arbeidsduur minder dan het aantal uren als bedoeld in artikel 1:1 onder k Arbeidsvoorwaardenregeling BGV.
Artikel 2 Faciliteiten

Op verzoek van een ambtenaar kan het Algemeen Bestuur de in de 3 tot en met 6 omschreven studiefaciliteiten toekennen, voor zover het belang van de dienst dat toelaat en indien de opleiding door het Algemeen Bestuur deugdelijk wordt geoordeeld.

Alvorens studiefaciliteiten te verlenen kan het Algemeen Bestuur -al dan niet op verzoek van de ambtenaar- een gericht studieadvies inwinnen.

Artikel 3 Studie- en examenkosten

Studie- en examenkosten kunnen worden vergoed in geval een studie op grond van het persoonlijk ontwikkelingsplan voor de organisatie noodzakelijk wordt geacht.

Indien op verzoek van de ambtenaar een vergoeding wordt gevraagd voor een studie die niet valt onder lid 1, beslist het Algemeen Bestuur of er reden bestaat voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding.

Artikel 4 Reiskosten

Reiskosten die gemaakt worden in verband met een studie die op grond van het persoonlijk ontwikkelingsplan noodzakelijk wordt geacht, worden vergoed op basis van de geldende vergoedingsregeling voor reis- en verblijfkosten dienstreizen.

Artikel 5 Verlof met behoud van bezoldiging voor het volgen van lessen

Voor het volgen van lessen van een studie die in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan noodzakelijk wordt geacht, wordt verlof verleend, indien er geen mogelijkheid bestaat een gelijksoortige studie te volgen waarvan de lessen buiten de voor de ambtenaar geldende diensttijd worden gegeven.Bestaat die mogelijkheid wel, dan kan eveneens verlof voor het volgen van lessen worden verleend als het Algemeen Bestuur oordeelt dat een dergelijk verlof, mede gezien het dienstbelang, noodzakelijk is wegens de zwaarte van de studie.

Artikel 6 Verlof met behoud van bezoldiging voor het voorbereiden en het doen van examen

Voor de voorbereiding van een examen wordt maximaal twee maal 3,6 uur verlof per jaar verleend. Voor deeltijders wordt het aantal uren naar rato aangepast.

Voor het doen van examens die binnen de voor de ambtenaar geldende diensttijd worden afgenomen, wordt verlof verleend. Examens die buiten de geldende diensttijd worden afgenomen worden in tijd gecompenseerd.

Artikel 7 Duur van de faciliteiten

De duur van de studiefaciliteiten wordt bepaald op de normaal te achten duur van de studie, welke in het persoonlijk ontwikkelingsplan is vastgelegd.

De termijn genoemd in lid 1 kan in bijzondere gevallen met één jaar worden verlengd.

Na het verstrijken van de termijn genoemd in lid 1 is de ambtenaar verplicht zich aan het eerstvolgende examen te onderwerpen en de uitslag daarvan aan het Algemeen Bestuur mee te delen, tenzij dit op grond van persoonlijke omstandigheden niet kan worden verlangd.

Artikel 8 Verval van de faciliteiten

De studiefaciliteiten vervallen als de ambtenaar tussentijds zijn studie tijdelijk of definitief stopzet.

De ambtenaar is verplicht een tijdelijke of definitieve stopzetting van de studie zo spoedig mogelijk te melden aan het Algemeen Bestuur en overigens alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de bepalingen van dit hoofdstuk toe te passen.

Bij het einde van het dienstverband vervallen de studiefaciliteiten.

Artikel 9 Terugbetalingsverplichting

Indien de kosten van een opleiding meer bedragen dan € 500,00 wordt aan de ambtenaar als voorwaarde voor het volgen van de opleiding of onderwijs gesteld dat hij schriftelijk verklaart deze kosten aan de BGV te vergoeden:

  • a indien hij/zij op eigen verzoek of tengevolge van aan hem/haar zelf te wijten feiten of omstandigheden wordt ontslagen voor het einde van de studie of binnen twee jaren daarna, tenzij hij/zij aansluitend aan het ontslag een betrekking aanvaardt, waaraan het ambtenaarschap in de zin van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet is verbonden.
  • b indien de ambtenaar de studie tussentijds afbreekt of opschort zonder het aan de studie verbonden dipoma behaald te hebben, tenzij in het persoonlijk ontwikkelingsplan vooraf is vastgelegd onder welke omstandigheden de studie kan worden beëindigd of opgeschort en de reden waarom de studie is beëindigd hieronder valt.

Als op de datum van ontslag van de in lid 1, onder a, genoemde twee jaar tenminste één jaar is verstreken, blijft de verplichting tot terugbetaling beperkt tot 1/24e gedeelte van de genoten studiekostenvergoeding voor iedere volle maand die aan de termijn van twee jaren ontbreekt.

Het Algemeen Bestuur kan besluiten om geen terugbetalingsverplichting op te leggen, dan wel de ambtenaar op zijn verzoek, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk, te ontheffen van de terugbetalingsverplichting.

Artikel 10 Slotbepalingen

Het Algemeen Bestuur kan ter uitvoering van dit hoofdstuk nadere regels stellen.

Het Algemeen Bestuur is bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van dit hoofdstuk, in gevallen waarin de regeling niet of niet in redelijkheid voorziet.

Deze regeling is niet van toepassing op opleidingen die door medewerkers van de 24 uursdienst van brandweer Hilversum worden gevolgd in het kader van het 2e loopbaanbeleid FLO.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit hoofdstuk werkt vanaf 1 januari 2009. Voor studiefaciliteiten die voor deze datum zijn verleend blijft de regeling studiefaciliteiten gelden zoals deze gold bij de rechtsvoorganger van de BGV.