RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling vergoeding piketdiensten beroepspersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingRegeling vergoeding piketdiensten beroepspersoneel
CiteertitelRegeling vergoeding piketdiensten beroepspersoneel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling vergoeding piketdiensten beroepspersoneel

Inleiding

Deze regeling is gebaseerd op de 10/16 regeling.

Ambtenaren van de BGV die vanuit de hoofdbetrekking als piketfunctionaris zijn belast met piketdiensten ten behoeve van de BGV. Daarnaast kan deze regeling via een overeenkomst van toepassing worden verklaard op brandweerpersoneel van buiten de BGV dat belast wordt met piketdiensten ten behoeve van de BGV.

Het regelen van een standaard piketvergoeding voor piketfunctionarissen ten behoeve van de BGV, alsmede het regelen van een standaard overeenkomst en inschaling van piketfunctionarissen bij de BGV.

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a Piketfunctionaris:de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, op wie de verplichting rust zich vanuit zijn hoofdbetrekking buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden ten behoeve van de brandweerdienst.
  • b Piketdienst:frequent terugkerende operationele dienst van één week met de verplichting van beschikbaarheid, bereikbaarheid en opkomst binnen een afgesproken tijd en afgesproken locatie.
  • c Piketvergoeding:vergoeding voor piketfunctionarissen op wie de verplichting rust zich buiten de voor hem geldende werktijden ter beschikking te houden van en uitvoering te geven aan brandweerdiensten
  • d Overeenkomst:de juridische vorm waarin een piketfunctionaris wordt aangesteld; overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd en inschaling voor de bij de betreffende piketfunctie behorende salarisschaal.

De vergoeding piketdienst beroepsbrandweer is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en wordt door nagenoeg alle brandweerkorpsen in Nederland toegepast. De hoogte van deze vergoeding is terug te vinden in hoofdstuk 20 van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV.

Artikel 1 Regeling vergoeding piketdiensten beroepspersoneel

De piketfunctionaris, op wie de verplichting rust zich buiten de voor hem geldende werktijden in de hoofdbetrekking ter beschikking te houden ten behoeve van de brandweerdienst, heeft aanspraak op een vergoeding.

Artikel 2 Vergoeding beschikbaarheid en bereikbaarheid

De vergoedingen voor het zich bereikbaar en beschikbaar houden buiten de geldende werktijden in de hoofdbetrekking zijn:

  • 1 16 % van het uurloon (1/156 gedeelte van het salaris per maand op basis van de inschaling genoemd in artikel 8 lid 2) voor elk uur, waarin de piketfunctionaris zich ter beschikking moet houden, voor zover deze uren vielen op zondag, nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de dag waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd en iedere andere dag, die daarboven door het dagelijks bestuur wordt aangewezen.
  • 2 10 % van dat salarisgedeelte voor elk uur, waarin de piketfunctionaris zich ter beschikking moest houden, indien deze uren vielen op andere dagen.
Artikel 3 Vergoeding bij inzet en oefening

Voor het daadwerkelijk verrichten van werkzaamheden, waaronder tevens begrepen incidentele deelname aan oefeningen en overlegvergaderingen buiten de geldende werktijden tijdens de piketdiensten, wordt een vergoeding verstrekt op basis van de voor de piketfunctionaris geldende aanstellingsvorm op grond waarvan hij de werkzaamheden verricht. De vergoeding wordt niet gekwalificeerd als overwerkvergoeding.

Artikel 4 Uitsluiting

De beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in artikel 2 wordt in mindering gebracht op de vergoeding als bedoeld in artikel 3, voor zover die vergoeding betrekking heeft op dezelfde uren als genoemd in artikel 3.

Artikel 5 Reiskostenvergoeding

Indien tijdens de piketdienst niet met een toegewezen dienstauto gereisd kan worden, geldt een reiskostenvergoeding voor het gebruik van de privé-auto op basis van de Regeling reis- en verblijfkosten binnenland bij dienstreizen BGV.

Artikel 6 Vakantie en ziekte

Geen aanspraak op vergoeding bestaat op dagen waarop de piketfunctionaris zich niet daadwerkelijk ter beschikking stelt dan wel aangeeft niet beschikbaar te zijn voor de piketdienst tijdens (langdurig) verlof. Geen aanspraak op vergoeding bestaat eveneens op dagen waarop de piketfunctionaris zich niet daadwerkelijk ter beschikking kan stellen als gevolg van (langdurige) arbeidsongeschiktheid. Onder langdurig verlof of langdurige arbeidsongeschiktheid wordt gesproken bij een periode van meer dan 6 weken. Bij korter verzuim dan 6 weken is er sprake van onderlinge ruiling met gesloten beurzen.

Artikel 7 Declareren en uitbetalen (zie ook bijlage I bij deze regeling)
  • a De vergoeding als bedoeld in artikel 2 wordt maandelijks uitgekeerd op basis van het rooster waarin de piketfunctionaris draait (3, 4 of 5 manspiket).
  • b De vergoeding als bedoeld in artikel 3, wordt uitbetaald op declaratiebasis.
  • c De vergoeding als bedoeld onder a en b van piketfunctionarissen die niet in dienst zijn van de BGV worden uitbetaald door de gemeente waar de functionaris een vaste dienstbetrekking heeft.
Artikel 8 Overeenkomst en schaalindeling

De piketfunctionaris in dienst van de BGV zal middels een standaard piketbesluit worden aangesteld naast de hoofdaanstelling. Piketfunctionarissen niet in dienst van de BGV worden aangesteld op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd.

De inschaling van de piketfuncties is als volgt ingedeeld:

PiketfunctieSchaalindeling
RCvD14, periodiek 0
HOvD12, periodiek 0
OvD10, periodiek 6
Coordinator RAC10, periodiek 6
ROGS/WVD10, periodiek 6
Bevelvoerder8, periodiek 6
Centralist Piket7, periodiek 8
Brandwacht/chauffeur6, periodiek 10
Bijlage Procedure declareren / uitbetaling piketdiensten

(bijlage I bij de Regeling vergoeding piketdiensten beroepspersoneel BGV)

De piketfunctionaris dient een declaratie volgens standaard model in bij hoofd Bestrijden en Beheersen van de BGV.

Het hoofd Bestrijden en Beheersen accordeert de declaraties.

De declaraties van de piketfunctionarissen in dienst van de BGV worden door de afdeling P&O maandelijks verrekend met het salaris.

De declaraties van piketfunctionarissen die niet in dienst zijn van de BGV worden alleen betaalbaar gesteld wanneer de afdeling P&O van de BGV een door alle partijen getekend exemplaar van de detacheringsovereenkomst retour ontvangen heeft. De afdeling P&O van de BGV zal, na ontvangst van het hoofd Bestrijden en Beheersen, de voor akkoord bevonden declaraties versturen aan de afdeling P&O van de betreffende gemeente. De declaraties van piketfunctionarissen worden uitbetaald door de gemeente waar de functionaris een vaste dienstbetrekking heeft.