RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten bij dienstreizen binnenland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reis- en verblijfkosten bij dienstreizen binnenland
CiteertitelRegeling vergoeding reis- en verblijfkosten bij dienstreizen binnenland
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten bij dienstreizen binnenland

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a belanghebbende:de ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder a van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV;
  • b dienstreis:elke verplaatsing binnen Nederland, die ter uitvoering van de aan de belanghebbende opgedragen taak of van een aan hem verstrekte dienstopdracht noodzakelijk is, met uitzondering van het dagelijks heen en weer reizen tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling, zoals bedoeld in de Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer BGV;
  • c plaats van tewerkstelling:het gebouw, gebouwencomplex waar of van waaruit de belanghebbende gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.
Artikel 2 Algemene bepaling

Een dienstreis wordt in beginsel gemaakt met een door de BGV ter beschikking gestelde dienstauto of dienstfiets. Slechts met toestemming van of namens de regionaal commandant en met inachtneming van de navolgende bepalingen, kan de belanghebbende een vergoeding krijgen voor een andere vorm van vervoer.

Voor de vergoeding van reiskosten geldt dat de plaats van tewerkstelling het beginpunt en het eindpunt is van de dienstreis.

In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de woning van belangheb-bende als beginpunt of eindpunt van de dienstreis worden beschouwd, tenzij op de heenreis onderscheidenlijk de terugreis de plaats van tewerkstelling wordt bezocht.

Artikel 3 Vergoeding openbaar vervoer

Wegens reiskosten per openbaar vervoer worden vergoed de kosten van het openbaar vervoer die in verband met de dienstreis blijkens overgelegde bewijsstukken zijn gemaakt.

De belanghebbende die tijdens een dienstreis gebruik maakt van vervoer per trein, worden de kosten op basis van reizen in de tweede klasse vergoed.

Artikel 4 Vergoeding eigen motorvoertuig

De kosten van het gebruik van het eigen motorvoertuig voor dienstreizen kunnen worden vergoed als door of namens de regionaal commandant daartoe tevoren toestemming wordt verleend.

De in het eerste lid genoemde toestemming wordt alleen verleend indien er geen mogelijkheid is om van een dienstauto of dienstfiets gebruik te maken en bovendien:

  • - apparatuur of goederen moeten worden vervoerd die qua omvang, gewicht of kwetsbaarheid niet anders dan met de eigen auto kunnen worden ver-voerd, of
  • - geen middel van openbaar vervoer beschikbaar is, of
  • - het gebruik van de eigen auto uit efficiencyoverwegingen verantwoord is, of
  • - er met meerdere personen gebruik wordt gemaakt van de auto.

Bij een dienstreis (bij het gebruik van een eigen motorvoertuig) wordt overeenkomstig de bepalingen in de handleiding loonheffing vergoed: bij gebruik van eigen motorvoertuig € 0,37 bruto per kilometer conform de regels van de Belastingdienst op dit moment € 0,19 onbelast en € 0,18 belast.

Artikel 5 Vergoeding eigen motorvoertuig

Het gebruik van een eigen motorvoertuig ten behoeve van dienstreizen is slechts toegestaan indien de belanghebbende heeft aangetoond, dat hij een voldoende verzekering ter dekking van de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid ingevolge de bepalingen van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen heeft gesloten. Tevens dient een door de regionaal commandant voldoende geachte ongevallenin-zittenden verzekering te worden aangegaan.

Artikel 6 Vergoeding woon-werkverkeer bij dienstreis

Indien voor een dienstreis de kosten van het gebruik van het eigen motorvoertuig worden vergoed, wordt voor het woon-werkverkeer op die dag een vergoeding voor het gebruik van het eigen motorvoertuig gegeven conform de Regeling reiskosten woon-werkverkeer BGV.

Artikel 7 Verblijfskosten

Voor dienstreizen buiten het werkgebied kan een verblijfkostenvergoeding worden verleend.

De vergoeding voor verblijfkosten wordt door het algemeen bestuur vastgesteld op de voet van de bepalingen zoals deze voor de burgerlijke rijksambtenaren zijn of nader worden vastgesteld in het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland.

In bijzondere gevallen kan een hogere verblijfkostenvergoeding worden verleend dan die genoemd in het vorige lid.

Artikel 8 Declaratie

De vergoeding voor dienstreizen en verblijfkosten vindt plaats op basis van door of namens de regionaal commandant ondertekende declaraties op de daartoe bestemde formulieren en onder overlegging van de benodigde bewijsstukken.

Artikel 9 Aanpassing bedragen

De bedragen in deze regeling worden automatisch aangepast conform de tabel in de handleiding loonheffing van de Belastingdienst en voor wat betreft de verblijfskosten aan de bepalingen terzake van het Reisbesluit Binnenland en de Reisregeling Binnenland van het Ministerie van Binnenlands Zaken. De ambtenaar wordt jaarlijks alsmede bij tussentijdse aanpassingen op de hoogte gesteld van de geldende bedragen.

Artikel 10 Onvoorziene gevallen

De regionaal commandant is bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van het in deze regeling bepaalde, in gevallen waarin de regeling naar zijn oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze Regeling kan worden aangehaald als 'Regeling vergoeding reis- en verblijfkosten bij dienstreizen binnenland BGV'.