RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingRegeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
CiteertitelRegeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Artikel 1 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Aan de ambtenaar die met openbaar vervoer de afstand woon-werkverkeer reist, worden, onder overlegging van bewijsstukken, de werkelijke reiskosten op basis van tarief 2e klas volledig vergoed.

Artikel 2 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Aan de ambtenaar die gebruik maakt van reizen met eigen vervoer wordt maandelijks een vergoeding toegekend volgens de navolgende tabel:

Enkele reisafstand woon-werkverkeerBedrag van de bruto vergoeding (in euro’s) (peildatum 01-01-2007)
indien het aantal dagen per week, waarop in de regel wordt gereisd, bedraagt
meer danDoch niet meer danper1234 of meer
-10 kmMaand--------
Week--------
10 km15 kmMaand16,2532,5048,7565,00
Week3,757,5011,2515,00
15 km20 kmMaand22,7545,5068,2591,00
Week5,2510,5015,7521,00
20 kmof meerMaand32,5065,0097,50130,00
Week7,5015,0022,5030,00
Artikel 3 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Voor de ambtenaar die als gevolg van een vrijwillige (privé) verhuizing of als gevolg van de verandering van de standplaats, méér of minder kilometers woon-werkverkeer maakt, wordt de vergoeding woon-werkverkeer per verhuisdatum herberekend naar de vergoeding terzake van openbaar vervoer (artikel 1) dan wel de in artikel 2 vermelde tabel.

Artikel 4 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Voor de opgave van de kilometerafstand voor een enkele reis wordt de ambtenaar een formulier uitgereikt, welk ingevuld en ondertekend dient te worden ingeleverd bij de personeels-/ salarisadministratie. Bij de definitieve vaststelling van de kilometerafstand enkele reis wordt uitgegaan van de snelste route op basis van de routeplanner van de ANWB gebaseerd op adres (straatnaam).

Artikel 5 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

De ambtenaar, aan wie een vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer is toegekend, en die langer dan drie maanden wegens ziekte verhinderd is geweest zijn dienst te verrichten, heeft met ingang van de daarop volgende maand tot de maand waarin hij zijn werkzaamheden hervat, geen aanspraak op de hem toegekende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer.

Artikel 6 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

De ambtenaar die regelmatig het woon-werktraject geheel per fiets aflegt en niet in aanmerking komt voor een vergoeding voor woon-werkverkeer als bedoeld in artikel 1 of 2 van deze regeling, ontvangt ten hoogste eenmaal per 5 jaar van de BGV naar keuze een fiets of een bedrag voor de aanschaf van een fiets gelijk aan de kostprijs van de fiets. Het bedrag voor de verstrekking of aanschaf van de fiets is ten hoogste gelijk aan het daarvoor door de fiscus vast te stellen belastingvrije bedrag (2007: €749,=), onder de voorwaarden die de fiscus daarvoor stelt.

Indien de ambtenaar binnen 3 jaar nadat hij de beschikking kreeg over de fiets op een wijze als bedoeld in het eerste lid, de BGV verlaat, betaalt hij een gedeelte van de kosten van de fiets terug. Dit gedeelte wordt bepaald door de kosten van de fiets te vermenigvuldigen met 1/36e maal het verschil tussen 36 en het aantal verstreken maanden. Op deze terugbetaling is artikel 4a:3, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, van overeenkomstige toepassing.

Ter bepaling van de 5-jaarstermijn als bedoeld in het eerste lid, worden jaren doorgebracht bij een rechtsvoorganger van de BGV en waarin een fiets is ver-strekt of vergoed, meegenomen.

Gedurende de verstrekkingsperiode als bedoeld in het eerste en derde lid, kan de ambtenaar geen aanspraak maken op een vergoeding op grond van artikel 1 of 2 van deze regeling. Het bevoegde gezag kan anders beslissen in geval de ambtenaar gedurende de verstrekkingsperiode verhuist waardoor hij in aanmerking komt voor een vergoeding op grond van artikel 2 van deze regeling en het onverkort toepassen van het bepaalde in de vorige volzin, niet redelijk is. Eventuele fiscale gevolgen komen daarbij voor rekening van de ambtenaar.

Artikel 7 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

Deze regeling welke kan worden aangehaald als ‘Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer BGV’ treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.