RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingRegeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons
CiteertitelRegeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons

Regeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons

Indien de regionaal commandant het noodzakelijk acht dat een medewerker tijdens en/of buiten werktijd telefonisch bereikbaar is dan wel de mogelijkheid moet hebben telefonische gesprekken ten behoeve van de dienst te voeren, kan deze medewerker een mobiele telefoon ter beschikking worden gesteld. De verstrekte telefoons zijn functiegebonden.

Het gebruik van de door de BGV verstrekte mobiele telefoon, beperkt zich in beginsel tot zakelijke gesprekken. Incidentele privé gesprekken zijn evenwel toegestaan. Daarnaast geldt, ten aanzien van de gesprekskosten die voor rekening van de BGV komen, een belmaximum dat afhankelijk is gesteld van de categorie waarin de medewerker wordt ingedeeld.

1e categorie:medewerkers die tijdens en buiten werktijd altijd telefonisch bereikbaar moeten zijn.
2e categorie:medewerkers die de mobiele telefoon voor de uitoefening van de functie regelmatig nodig hebben.
3e categorie:medewerkers die de mobiele telefoon uitgereikt hebben gekregen in het kader van de bereikbaarheid.
4e categorie:medewerkers die op incidentele basis bereikbaar moeten zijn.
1e categorie:belmaximum van € 150,00 (excl. btw) per maand voor zakelijke gesprekken.
2e categorie:belmaximum van € 40,00 (excl. btw) per maand voor zakelijke gesprekken.
3e categorie:belmaximum van € 25,00 (excl. btw) per maand voor zakelijke gesprek ken.
4e categorie:voor deze medewerkers geldt dat zij een telefoonvergoeding krijgen van de dienst van € 45,00 (excl. btw) per jaar voor zakelijke gesprekken. Indien een medewerker in deeltijd werkt, wordt het belmaximum naar rato vastgesteld.

Het voor de medewerker geldende belmaximum is dus afhankelijk van de categorie waarin hij is ingedeeld. Die categorie is afhankelijk van de functie waarin de medewerker is geplaatst en welke hij uitoefent. In een bijlage bij deze regeling staat per functie(groep) vermeld onder welke categorie deze functie valt. De genoemde bedragen zijn afgeleid van het gangbare belgedrag van de medewerkers binnen die functiegroep.

Alleen indien de gesprekskosten per maand van de medewerker binnen het voor hem geldende belmaximum blijft, komen deze kosten volledig voor rekening van de BGV. Het mag daarbij slechts incidenteel om privé gesprekken gaan. Indien het belmaximum in enige maand wordt overschreden, zal de leidinggevende in overleg treden met de medewerker om te bespreken of de overschrijding van het belmaximum het gevolg is van zakelijke gesprekken of privé gesprekken. Indien de medewerker kan aantonen dat de overschrijding van het belmaximum het gevolg is van (toegenomen) zakelijke gesprekken – en niet van meer dan incidentele privé gesprekken - blijven de meerkosten voor rekening van de BGV. In alle andere gevallen komen de meerkosten voor rekening van de medewerker en zullen deze kosten worden verrekend met de bezoldiging. De BGV zal een gespecificeerde telefoonrekening overleggen bij overschrijdingen.

Mocht in de praktijk blijken dat bepaalde personen in een verkeerde categorie zijn ingedeeld en/of het belmaximum niet volstaat voor het zakelijk belgedrag, dan kan een heroverweging plaatsvinden in de vorm van het doorschuiven naar een andere categorie en/of aanpassing van de hoogte van het belmaximum.

Gesprekskosten die in verband met bellen vanuit en/of naar het buitenland zijn gemaakt, zijn altijd voor rekening van de medewerker, tenzij kan worden aangetoond dat de gesprekskosten zijn gemaakt voor zakelijke doeleinden. Voor deze gesprekskosten zal er door de dienst een maandelijkse factuur naar de medewerker worden gestuurd.

De regionaal commandant kan op elk moment besluiten het gebruik van de mobiele telefoon te beëindigen. Dit kan onder andere het geval zijn bij beëindiging van het dienstverband. De medewerker is in dat geval gehouden de mobiele telefoon per direct in te leveren bij zijn lei-dinggevende. Eventuele gesprekskosten die vanaf het moment van beëindiging van het gebruik van de mobiele telefoon worden gemaakt, komen ten laste van de medewerker.

In geval van schorsing/non-activiteit van de medewerker dient de telefoon op verzoek van de commandant ingeleverd te worden bij de leidinggevende. Bij hervatting van de werkzaamhe-den zal de telefoon wederom beschikbaar worden gesteld.

De vervangingstermijn van een toestel is, in beginsel, gesteld op 3 jaar.

De leidinggevende van de medewerker beoordeelt of de medewerker, in verband met het feit dat hij door de uitoefening van zijn functie veel op de weg zit, in aanmerking komt voor een “oortje” of bluetooth handsfree kit. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat de medewerker altijd verplicht is zich aan de verkeersregels te houden met betrekking tot het “handsfree” bellen.

De gehanteerde bedragen en/of maatstaven zullen jaarlijks worden getoetst aan de hand van gewijzigde (fiscale) wet- en regelgeving.

De BGV behoudt zich het recht voor deze regeling op ieder moment in overleg met het GO te wijzigen.

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de regionaal commandant op aangeven van het afdelingshoofd een bijzondere voorziening treffen.

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling verstrekking en gebruik mobiele telefoons BGV” en treedt in werking op 1 januari 2009. Met de inwerkingtreding van deze regeling vervallen alle eerdere met de medewerker gemaakte afspraken.