RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Regeling viering jubilea en afscheid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingRegeling viering jubilea en afscheid
CiteertitelRegeling viering jubilea en afscheid
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Regeling viering jubilea en afscheid

Artikel 1 Jubilea

25, 40 of 50 jaar in overheidsdienst: De jubilaris ontvangt op grond van artikel 3:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV een gratificatie van een half (bij een 25-jarig jubileum) of een heel bruto maandsalaris (bij een 40- en 50-jarig jubileum).

12,5, 25 of 40 jaar in dienst van de BGV: De jubilaris ontvangt bij een 25 of 40 jarig jubileum een bloemstuk en heeft de mogelijkheid van viering van dit jubileum in de vorm van een receptie (zie ook artikel 5). Daarnaast ontvangt de genoemde jubilaris nog een cadeau ter waarde van maximaal EUR 200,= respectievelijk maximaal EUR 300,=. Bij een 12,5 jarig jubileum ontvangt de jubilaris een cadeau van maximaal EUR 100,=.

Onder diensttijd doorgebracht bij de BGV als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt tevens verstaan diensttijd direct voorafgaand doorgebracht bij een van de voorgangers van de BGV.

De leden 2, 3 van dit artikel zijn ook van toepassing op de vrijwillige brandweer.

Artikel 2 Afscheid

Wegens (vervroegde) pensionering: De scheidende functionaris ontvangt een bloemstuk en naar keuze een cadeau ter waarde van maximaal EUR 10,= per dienstjaar, indien hij daar prijs op stelt. Voor wat betreft het begrip dienstjaar wordt aangesloten bij het bepaalde in lid 3 van artikel 1. Daarnaast heeft deze functionaris de mogelijkheid tot het houden van een receptie (zie ook artikel 5).

Om andere redenen:Indien de scheidende functionaris daar prijs op stelt, kan een afscheidsbijeenkomst op rekening van de BGV worden gehouden, mits de kring van genodigden beperkt wordt gehouden tot personen uit de directe werkomgeving, de kosten beperkt worden gehouden en er sprake is van een dienstverband met de BGV van tenminste vijf jaar. Gelet op deze beperkingen dient deze afscheidsbijeenkomst in de eigen werkomgeving te worden gehouden.

De leden 1 en 2 van dit artikel zijn ook van toepassing op de vrijwillige brandweer.

Artikel 3 Brandweer jubilea

Bij 12½, 20, 25, 30, 35 en 40 jaar actief betrokken bij de beroeps of vrijwillige brandweer wordt er aandacht besteed aan het dienstverband. Eenmaal per jaar op een officiële bijeen-komst worden de oorkondes uitgereikt en ontvangen de jubilarissen bloemen. Voor richtlijnen zie www.NVBR.nl, service.

Artikel 4 Koninklijke Onderscheiding

De betrokkene werkzaam bij de BGV als beroepskracht dan wel werkzaam als vrijwilliger kan in aanmerking worden gebracht voor een koninklijke onderscheiding. Voor de criteria en procedure wordt verwezen naar de notitie “Criteria Koninklijke Onderscheidingen en procedurebeschrijving”. Van deze notitie kan door de regionaal commandant in bijzondere gevallen worden afgeweken.

Artikel 5 Richtlijnen receptie

De receptie vindt plaats in:

  • - een passende ruimte van de dienst c.q. de afdeling;
  • - een café of thuis, waarbij de kosten maximaal €500,- mogen bedragen;
  • - een andere locatie, na overleg met de korpsleiding.

Voorafgaand aan de receptie bestaat de mogelijkheid voor het houden van een bijeenkomst in beperkte kring waar koffie en gebak kan worden geserveerd.

Artikel 6 Overige richtlijnen

De BGV zorgt in overleg met betrokkene voor de uitnodigingen voor de receptie of de afscheidsbijeenkomst en evt. een publicatie in het personeelsblad.

Mocht deze regeling in een bepaald geval niet voorzien, dan beslist de regionaal commandant na overleg met de OR in de geest van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling viering jubilea en afscheid BGV'.