RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Werktijdenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingWerktijdenregeling
CiteertitelWerktijdenregeling
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Werktijdenregeling

Artikel 1 Werktijdenregeling

De werktijd van de ambtenaar bedraagt voor voltijdwerkers gemiddeld per kalenderjaar 36 uren per week of, bij deeltijdwerkers, zoveel korter als is overeengekomen.

Artikel 2

Voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald gelden voor het ambtelijk personeel van de BGV werkdagen van maandag tot en met vrijdag met de volgende variabele werktijden:

Begin werktijd:07:30 – 09:00 uur
Bloktijd:09:00 – 12:00 uur
Lunchtijd:12:00 – 13:30 uur
Bloktijd:13:30 – 16:00 uur
Einde werktijd:16:00 – 18:00 uur
Artikel 3

Voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald geldt voor het ambtelijk personeel van de BGV geen tropenrooster. Aanpassing van de reguliere werktijden in het kader van een tropenrooster kan gedurende een bepaalde periode door de regionaal commandant worden bepaald. Voor de ambtenaar is deelname aan het tropenrooster dan facultatief.

Artikel 4

Voor het ambtelijke personeel gelden op maandag tot en met vrijdag bloktijden waarbinnen de ambtenaar aanwezig behoort te zijn. De bloktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 12.00 uur en van 13.30 - 16.00 uur.

Artikel 5

Voor het ambtelijk personeel geldt dat de werkzaamheden niet vroeger beginnen dan 07.30 uur en niet later eindigen dan 18.00 uur. Indien het dienstbelang dat vereist kunnen door de regionaal commandant namens het algemeen bestuur aan door hem of haar aan te wijzen personeel vaste begin- en/of eindtijden worden opgelegd.

Artikel 6

De lunchpauze kan variabel worden opgenomen tussen 12.00 - 13.30 uur en bedraagt minimaal een half uur.

Artikel 7

De afdelingshoofden dragen er zorg voor dat de afdelingen van maandag tot en met vrijdag een verantwoorde bezetting hebben, gekoppeld aan de openingstijden en de tijden waarop de afdeling bereikbaar dient te zijn, te weten van 08:30 uur tot 12:30 uur en van 13:30 uur tot 16:30 uur. Dat betekent derhalve ook dat een medewerker verplicht kan worden om buiten de bloktijden aanwezig te zijn.

Artikel 8

Van overwerkuren is sprake indien door het afdelingshoofd, opdracht daartoe is verstrekt en de daaraan verbonden werktijd buiten de uiterste begin- of eindtijd valt, dan wel het maximale aantal uren per dag is overschreden, zulks met inachtneming van hetgeen hierover is bepaald in de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV en de Bezoldigingsregeling BGV.

Artikel 9

In overleg kan door het afdelingshoofd toestemming worden verleend aan medewerkers en door de regionaal commandant aan de afdelingshoofden voor het thuis verrichten van werkzaamheden in het belang van de organisatie.

Artikel 10

De regionaal commandant is bevoegd namens het algemeen bestuur nadere aanwijzingen te geven voor een goede uitvoering en een goede controle op de uitvoering van de regeling.

Artikel 11

Van deze regeling zijn uitgezonderd de beroepskrachten werkzaam in de repressieve dienst.

Artikel 12

Deze regeling in werking met ingang van 1 januari 2009.