RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Aannameprocedure beroepsbrandweer (24 uursdienst) post Hilversum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingAannameprocedure beroepsbrandweer (24 uursdienst) post Hilversum
CiteertitelAannameprocedure beroepsbrandweer (24 uursdienst) post Hilversum
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Aannameprocedure beroepsbrandweer (24 uursdienst) post Hilversum

Aannameprocedure beroepsbrandweer (24 uursdienst) post Hilversum
 • 1. Inleiding
 • 2. Lichamelijke vaardigheidstest
  • Procedure
  • Toelichting per test onderdeel
   • Zwemmen
   • Hoogtevrees
   • Ruimtevrees
   • Engtevrees
   • Uithoudingsvermogen
   • Behendigheid
   • Kracht
 • Bijlage: Beschrijving van de lichamelijke vaardigheidstestonderdelen
  • Behendigheidscircuit
  • Shuttlerun
  • Hoogtevrees, ruimtevrees
  • Coördinatie
  • Spreider
  • Dummyslepen
  • Hijsen/klimmen
 • Bijlage: Aanname zwemtest
  • Uitleg van de testonderdelen

De aannamekeuring voor repressieve functies bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) post Hilversum bestaat uit de volgende onderdelen (opsomming in willekeurige volgorde):

 • 1 Sollicitatiegesprek = motivatietoets
 • 2 Psychologische test/ competentietest
 • 3 Medische test
 • 4 Lichamelijke vaardigheidstest

Hieronder wordt de lichamelijke vaardigheidstest in het kort beschreven.

Deze aannamekeuring geldt voor alle repressieve medewerkers in 24 uursdienst van de beroepsbrandweer post Hilversum, alsmede voor de vrijwilligers in repressieve dienst van de post Hilversum.

inhoud_3Procedure

De lichamelijke vaardigheidstest staat in nauwe samenhang met de medische test. De medische test is echter niet in staat om de verschillende lichamelijke vaardigheden, die noodzakelijk zijn voor het brandweerwerk, te beoordelen. Een aanvulling hierop in de zin van een lichamelijke vaardigheidstest is noodzakelijk.De lichamelijke vaardigheden, die getest moeten worden, zijn afgeleid van de brandweerpraktijk. Bij de samenstelling van de test is zo veel mogelijk aangesloten bij de in het land gangbare testen. Zowel in deze test als in de periodieke test komen een aantal dezelfde onderdelen terug.

De sollicitanten worden getest op:

 • - Zwemvaardigheid (zie de apart bijgevoegde hand-out)
 • - behendigheid
 • - uithoudingsvermogen
 • - kracht
 • - engtevrees
 • - hoogtevrees
 • - ruimtevrees
 • - oriëntatievermogen

Er is getracht de test zo objectief mogelijk te maken en zodanig in te richten dat iedere keer op dezelfde manier getest wordt. Bij het niveau van de aannamekeuring is rekening gehouden met de minimale eisen die men op 55 jarige leeftijd nog zou moeten kunnen volbrengen en met de terugloop van de lichamelijke weerbaarheid bij het groeien van de leeftijd. Met andere woorden; bij aanname dient men aan hogere eisen te voldoen om te kunnen functioneren.

De test zal worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de postcommandant. Conform de periodieke test zullen de kandidaten worden beoordeeld door een onafhankelijke deskundige.

inhoud_4Toelichting per test onderdeel

inhoud_5ZwemmenDe zwemtest wordt afgenomen omdat iedereen bij de brandweer in staat moet zijn om een reddende actie te doen wanneer zij met een waterongeval geconfronteerd worden. Verder is het sinds kort beleid dat de nieuwe brandwachten voor de BGV moeten kunnen worden opgeleid tot brandweerduiker. Deze specifieke zwemtest staat vermeld op een separate hand-out (zie bijlage).

inhoud_6HoogtevreesBij het werken op een dak of het redden van mensen moet de brandweermens vaak op (grote) hoogte werken. Daarom dient bij de aanname getest worden of men hoogtevrees heeft. Men krijgt opdracht een ladder op te klimmen en/of zal men in de hoogwerker mee naar boven worden genomen.

inhoud_7RuimtevreesBij het werken op (grote) hoogte kan men last hebben van ruimtevrees. Dit ligt dicht tegen het gevoel van hoogtevrees. Deze vrees belemmert het functioneren van een brandweermens.

inhoud_8EngtevreesBij het dragen van een masker in een kleine ruimte of zonder zicht blijkt een aantal mensen last te hebben van engtevrees. Aangezien brandweermensen in een groot aantal gevallen ademlucht zullen dragen waarbij geen of nauwelijks zicht is, zullen ze geen engtevrees mogen hebben. De kandidaat moet een opdracht doen met een (geblindeerd) gelaatstuk op.

inhoud_9UithoudingsvermogenDe shuttle run blijkt een van de beste manieren te zijn om het aërobe uithoudingsvermogen te testen. Bij deze test is er de minste invloed van allerlei factoren. Zelfs van mensen die niet graag hardlopen of hier minder goed in zijn kan de conditie worden vastgesteld. Het gewenste niveau is bepaald aan de hand van onderzoek dat is verricht naar de minimale VO2 max die geldt bij het brandweerwerk tijdens de uitruk. Deze is in verschillende onderzoeken uitgekomen op een waarde van 40 ml/kg lichaamsgewicht/min. Stap 6 van de shuttle run komt overeen met dit niveau. Bij aanname wordt deze score verhoogd met twee stappen omdat in de loop der jaren de conditie terugloopt.

inhoud_10BehendigheidDe behendigheid die nodig is bij het optreden als brandweermens zal getest worden met behulp van een circuit. Daarin worden ook andere onderdelen getest, zoals uithoudingsvermogen, lenigheid, kracht en coördinatie. Al deze elementen komen voor in het werk van de brandweermens.

inhoud_11KrachtDe krachtcomponent vindt je terug in een aantal testen die worden afgenomen zoals het werken met de spreider en het hijsen van het gewicht bij het ‘hijsen/klimmen’.

inhoud_13BehendigheidscircuitUitvoering CircuitDit gedeelte bestaat uit het circuit van de Periodieke Test. Dit betekent dat men binnen de afmetingen van een volleybalveld (9 x 18 m) de volgende onderdelen moet passeren:

 • 1 starten in een hoek langs de lange kant
 • 2 over een bank die in schuine stand op/in een kast rust met een hoogte van 1 m
 • 3 vervolgens een aantal stappen vrije ruimte
 • 4 onder een bok met een vrije ruimte van 0,85 cm
 • 5 stukje lopen
 • 6 over een kast met maximale hoogte
 • 7 lopen in een bocht van 180 graden
 • 8 over een touw of lat op 0,85 cm hoogte
 • 9 stukje lopen
 • 10 een sprong van mat naar mat, tussen de matten een ruimte van 2,25 m
 • 11 weer een bocht van 180 graden lopen
 • 12 over een stelling bestaande uit twee schuine ladder van het begin en einde, met daar tussen een ladder op een hoogte van 2 meter. Wanneer er geen ladder zijn kan het ook met een horizontale bank in het klimrek op 2 meter en een schuine bank naar deze horizontaal bank als loopplank (kruipplank) stukje lopen.
 • 13 springen van een bank naar een touw, een slinger maken en vervolgens achter de volgende bank komen die parallel staat aan de afzet bank. De afstand tussen afzet bank en touw is 1,35 m en tussen touw en tweede bank is 2 m.
 • 14 vervolgens lopen naar het startpunt omlopend om de hoek en langs de korte kant waar gestart is

Inhoud testHet circuit 3 keer doorlopen in een zo snel mogelijke tijd, maar in ieder geval binnen 4 minuten.

inhoud_14ShuttlerunUitvoering Shuttle runDe shuttle run is steeds heen en weer lopen binnen een vak van 20 m lengte op het tempo van een metronoom. Deze metronoom gaat steeds per drie lengtes een stapje sneller. Men moet steeds voor het volgende signaal binnen 3 meter van de eindlijn zijn. Deze lijn moet ook zichtbaar zijn op de vloer.Deze test wordt uitgevoerd in sportkleding. Alvorens met de test kan worden begonnen vindt er een warming-up plaats.

Inhoud testDe kandidaat dient tenminste het niveau van stap 8 te volbrengen.

inhoud_15Hoogtevrees, ruimtevreesUitvoeringVoordat de kandidaat de opdracht gaat volbrengen wordt hem/haar eerst geïnstrueerd hoe het gelaatstuk op te zetten. Tevens mag de kandidaat even wennen aan het ademhalen met gelaatstuk op.

De kandidaat moet met gelaatstuk op een schuifladder opklimmen die naar een opening (een dak of balkon is ook acceptabel) gaat op de tweede verdieping (minimaal 5 m boven maaiveld of maximaal lengte uitgeschoven ladder). Eén man beneden als begeleiding die tevens de kliminstructie geeft. Boven wacht iemand de kandidaat op die begeleiding geeft bij het naar beneden klimmen. Bij het beklimmen van de ladder dient de kandidaat gezekerd te zijn.

Inhoud test

 • 1 Met gelaatstuk op een schuifladder beklimmen.
 • 2 en evt. omhoog met de hoogwerker.

inhoud_16CoördinatieUitvoering De kandidaat is in uitruktenue met ademluchttoestel op, een niet aangesloten gelaatstuk en geblinddoekt. Hij moet achterwaarts over een brede plank (30 a 35 cm) of bank lopen. Aan beide zijden van de kandidaat loopt een begeleider. Het is eventueel ook mogelijk om gebruik te maken van valmatten of iets dergelijks.

Inhoud testOp een vlotte manier 1x achterwaarts over de plank lopen met volledig uitruktenue, geblindeerd (niet aangesloten) ademluchtapparaat.

inhoud_17SpreiderUitvoeringDe kandidaat dient 3 U-profielen m.b.v. een spreider meerdere malen te verplaatsen. Dit dient te gebeuren met ononderbroken bewegingen.

Inhoud testOp een vlotte manier 2x 3 profielen van éen tafel naar de andere verplaatsen zonder dat de profielen uit de spreider of van de tafel vallen.

inhoud_18DummyslepenUitvoeringDe kandidaat moet een dummypop van 80kg verplaatsen over een afstand van 50 meter.

Inhoud testOp een gecontroleerde manier de dummy over de genoemde afstand verplaatsen zonder tussenstops.

inhoud_19Hijsen/klimmenUitvoering Hijsen/klimmenDe kandidaat moet met uitrusting (ademluchtapparatuur) en slangenrol + straalpijp over drie verdiepingen in het kazernegebouw via het trappenhuis omhoog te lopen. Op de bovenste verdieping aangekomen dient een gewicht van 25 kg omhoog te worden gehesen. Daarna gaat de kandidaat via de trap weer naar beneden. Deze cyclus moet 3 keer worden doorlopen.

Inhoud testZo snel mogelijk 3x de hijsen/klimmen- procedure doorlopen, maar in ieder geval binnen 5 minuten.

Om te beoordelen of potentiële nieuwe brandweermensen geschikt zijn als duiker, is de volgende test ontwikkeld.

 • 1 150 meter vrije zwemslag binnen 210 seconden. (zwemslag naar keuze);
 • 2 50 meter enkelvoudige rugslag;
 • 3 100 meter schoolslag met 4 kg lood;
 • 4 25 meter vervoer slachtoffer in kopgreep;
 • 5 25 meter met geblindeerde duikbril zwemmend de richting bepalen;
 • 6 Opduiken van twee loodblokken van 2 kg (oren test) op min 2,5 meter;
 • 7 Koprol voorover 2x, koprol achterover 2x onderwater;
 • 8 Fles omhangen en 5 min. onderwater zitten (met een duiker) op maximaal 2 meter diepte.

inhoud_21Uitleg van de testonderdelen

 • - De eerste twee onderdelen zijn conditietesten.
 • - De derde en vierde zijn tevens conditie, maar ook om te beoordelen of ze voldoende watervrij zijn, daar de persoon met zijn hoofd ongewild onder water gaat.
 • - De vijfde test wordt het oriëntatievermogen in het water getest en of de persoon aanleg heeft voor claustrofobie.
 • - De zesde test is gericht op hoe de oren zich gedragen onder druk.
 • - De zevende is de koprol, deze is om de watervrijheid te testen.
 • - De achtste test is om te kijken of de persoon met de basis duikuitrusting aan rustig kan blijven.

Al deze handelingen die de persoon moet verrichten behoeven niet maar model te worden uitgevoerd alleen de conditietest is een harde eis, de andere op geschiktheid.

N.B.Als onderdeel van het PPMO zal er een landelijke taakspecifieke test worden ontwikkelt. Naar aanleiding van deze landelijke taakspecifieke test zal de aannameprocedure worden geëvalueerd.