RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling beroepsbrandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingAanvullende arbeidsvoorwaardenregeling beroepsbrandweer
CiteertitelAanvullende arbeidsvoorwaardenregeling beroepsbrandweer
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling beroepsbrandweer

Artikel 1 Algemene bepalingen

Deze regeling is uitsluitend van toepassing op de ambtenaar, die bij wijze van beroep werkzaam is bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV), met uitzondering van degene die is aangesteld om uitsluitend administratieve of daarmee gelijk te stellen werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2:1 Aanstelling, bevordering en salariëring

Voor aanstelling en bevordering als ambtenaar bij de beroepsbrandweer komt in aanmerking hij die de aannameprocedure BGV met goed gevolg heeft doorlopen en voldoet aan de eisen, opgenomen in het Besluit brandweerpersoneel, alsmede de duikmedische keuring met goed gevolg heeft afgelegd.

Onverminderd het bepaalde in het eerste lid geldt voor de aanstelling, dan wel bevordering tot, brandwacht nog de eis van het bezit van een geldig diploma levensreddende handeling en een reanimatiediploma.

Artikel 2:2 Aanstelling, bevordering en salariëring

Voor de ambtenaren bij de beroepsbrandweer gelden de volgende rangen:

 • a aspirant-brandwacht
 • b brandwacht
 • c brandwacht 1e klasse
 • d hoofdbrandwacht
 • e onderbrandmeester
 • f brandmeester
 • g aspirant-officier
 • h adjunct-hoofdbrandmeester
 • i adjunct-hoofdbrandmeester 1e klasse
 • j hoofdbrandmeester
 • k hoofdbrandmeester 1e klasse
 • l commandeur
 • m commandeur 1e klasse
 • n adjunct-hoofdcommandeur
 • o adjunct-hoofdcommandeur 1e klasse
 • p hoofdcommandeur
 • q hoofdcommandeur 1e klasse

Ambtenaren in de rangen g t/m q zijn officieren.

Ambtenaren in de rang van onderbrandmeester en brandmeester zijn onderofficieren.

De overige ambtenaren zijn manschappen.

Artikel 2:3 Aanstelling, bevordering en salariëring

Voor de beschrijving en waardering van brandweerfuncties in de 24-uursdienst wordt aangesloten bij het systeem van functiebeschrijving en waardering van de BGV.

Artikel 2:4 Aanstelling, bevordering en salariëring

In afwijking van het bepaalde in artikel 3:3, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, wordt een vaste toelage onregelmatige dienst toegekend. Voor de hoogte van deze toelage is aangesloten bij het advies terzake van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (CvA/U200700798 d.d. 24 mei 2007 inzake het akkoord over de arbeidstijden bij de brandweer d.d. 7 maart 2007).

Artikel 3:1 Werktijden, vakantie en verlof

De werktijden voor de 24-uurs beroepsdienst worden in afwijking van het bepaalde in artikel 4:2, tweede lid, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, vastgesteld volgens een rooster zoals opgenomen in de Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer . De regionaal commandant kan, na overleg met de OR, het rooster wijzigen.

Bij de vaststelling van het in het eerste lid genoemde rooster wordt, naast het bepaalde in de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit, in acht genomen, dat het aantal diensturen per week in de regel niet meer bedraagt dan 1 1/3 maal het in artikel 1:1 lid 1 onder k, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, genoemde aantal uren. De regionaal commandant kan, na overleg met de OR, het rooster wijzigen.

De formele arbeidsduur voor een medewerker in de 24-uurs beroepsdienst bedraagt 36 uur per week.

In geval van ongeschiktheid voor de repressieve dienst kunnen aan de medewerker geheel of gedeeltelijk vervangende werkzaamheden in dagdienst worden opgedragen. Een volledige werkweek in dagdienst bedraagt 36 uur.

Artikel 3:2 Werktijden, vakantie en verlof

Indien dat in het belang van de dienst noodzakelijk is, kunnen de roostervrije ambtenaren in actieve dienst worden opgeroepen tegen een vergoeding voor overwerk, conform het bepaalde in artikel 3:2 en artikel 3:2:1, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV.

Voor werkzaamheden die binnen het rooster worden verricht bestaat geen aanspraak op de in het vorige lid bedoelde vergoeding, tenzij over een periode van 3 maanden de gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week wordt overschreden.

Onder overwerk worden de volgende werkzaamheden begrepen:

 • - Bevelvoerdersoverleg
 • - Vergaderingen van het Georganiseerd Overleg en Ondernemingsraadvergaderingen
 • - Vergaderingen van de werkgroep VGW
 • - Repressieve uren in vrije tijd
 • - Bedrijfsopvang Team
 • - Sociaal Medisch Team

Andere activiteiten die buiten de roostertijd worden verricht vallen niet onder het begrip overwerk, maar worden geregistreerd als compensatieuren.

Artikel 3:3 Werktijden, vakantie en verlof

Verlof kan door de 24-uurs beroepsdienst worden opgenomen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 6 van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV en de Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer.

Afhankelijk van tijdstip van verlof kan verlof per blok of per 24 uur opgenomen worden. Bij de opname van verlof wordt onderscheid gemaakt tussen werk- en wachturen. Verlof tijdens een werkuur telt voor een volledig verlofuur. Verlof tijden een wachtuur telt voor een half verlofuur, zoals beschreven in de Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer.

Een verzoek tot verlof wordt ingediend bij de direct leidinggevende.

De direct leidinggevende kan in een bijzonder geval in afwijking van het bepaalde in de Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer toestemming voor verlof verlenen.

Artikel 3:4 Werktijden, vakantie en verlof

Buitengewoon verlof met of zonder behoud van bezoldiging kan door de 24-uurs beroepsdienst worden opgenomen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 6 van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV.

Artikel 3:5 Werktijden, vakantie en verlof

Voor de 24-uurs beroepsdienst worden de volgende opleidingscategorieën onderscheiden:

 • - Opleidingsopdracht:een studie die de ambtenaar door gebruik van artikel 15:1:26, van de Arbeidsvoorwaardenregeling BGV, verplicht is te volgen, of die de regionaal commandant van uitermate groot belang acht voor het vervullen van de functie.
 • - Basisopleiding:de opleiding tot HBT ,gaspakdrager, brandweerduiker en brandweerchauffeur zwaar.
 • - Functie-/ontwikkelingsgerichte opleiding :de opleiding die gevolgd wordt om in aanmerking te komen voor een hogere rang of een opleiding die past binnen het persoonlijk ontwikkelplan van de medewerker.

De tijd die benodigd is voor het volgen van een opleiding wordt beschouwd als arbeidstijd.

Artikel 3:6 Werktijden, vakantie en verlof

Voor verblijf in het buitenland (Engeland, Zweden) voor realistisch oefenen wordt 16 uur bijgeschreven op de verlofkaart. De medewerker kan ten behoeve van de kosten van een lunch of een kopje koffie op het vliegveld een bedrag declareren ter hoogte van de bedragen opgenomen in artikel 5 van de Reisregeling Binnenland.

Artikel 4 Verplichtingen personeel

De ambtenaar is verplicht, indien hij daartoe wordt opgeroepen, aan brandbestrijding, rampenbestrijding, hulpverlening, grotere oefeningen en dergelijke deel te nemen.

De ambtenaar is verplicht, indien hij hiertoe een schriftelijk oproep ontvangt, zich aan een geneeskundig onderzoek te onderwerpen.

In buitengewone omstandigheden zoals (dreigende) rampsituaties, zulks ter beoordeling van de regionaal commandant, behoeft de ambtenaar toestemming om zich buiten de regio Gooi en Vechtstreek te begeven.

Artikel 5:1 Brandweerduiken

De 24 uursdienst van de BGV post Hilversum is als gevolg van een bestuursbesluit van 15 oktober 2004 aangewezen als duiksteunpunt en dient in dit kader 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te zijn.

Gelet op het bepaalde in lid 1 vormt het duiken een primair onderdeel van de taak van de medewerker werkzaam bij de beroepsbrandweer in de 24 uursdienst van de BGV post Hilversum.

Iedere nieuwe medewerker die in dienst treedt van de 24-uurs beroepsdienst, uitgezonderd de bevelvoerders, zal verplicht tot 45 jaar een duiktaak uitvoeren. Deze medewerkers moeten in het bezit zijn van het Rijksdiploma Brandweerduiken of bereid zijn dit te halen.

Ten behoeve van de duiktaak vindt er bij aanstelling een duikmedisch inkeuring plaats. Daarna vindt, zolang de duiktaak wordt uitgeoefend, jaarlijks een duikmedische herkeuring plaats. Deze keuringen dienen met een positief resultaat te worden afgerond. De medewerker is verplicht om medewerking te verlenen aan een verbeterprogramma in het geval van een afkeuring bij de duikmedische herkeuring.

In geval een medewerker die jonger is dan 45 jaar tijdelijk of blijvend ongeschikt is voor de duiktaak, wordt dit beschouwd als een ongeschiktheid voor de repressieve dienst en is artikel 3:1 lid 4 van toepassing.

Aan medewerkers jonger dan 45 jaar, die in dienst zijn getreden voor 15 oktober 2004 en die bij werving niet op de verplichte duiktaak zijn gewezen, kan ontheffing van de verplichte duiktaak worden verleend.

Artikel 5:2 Brandweerduiken

Een duikploeg bestaat uit minimaal twee duikers, 1 duikploegleider en 1 duikassistent. De bevelvoerder van de dienst is verantwoordelijk voor de inzetbaarheid van een duikploeg per dienst.

Iedere duiker dient geoefend te zijn zoals omschreven in de leidraad bestrijding waterongevallen.

Artikel 5:3 Brandweerduiken

De duikers, die voldoen aan de gestelde eisen zoals opgenomen in de leidraad bestrijding waterongevallen, ontvangen een vergoeding conform het bepaalde in het tweede lid. De vergoeding wordt één maal per jaar op jaarbasis uitbetaald in de maand december.

De BGV keert een vergoeding uit voor de duikers en duikploegleiders, die een aanstelling hebben voor een van beide taken. De extra fysieke en mentale belasting van de duiktaak is het uitgangspunt voor deze vergoeding. De duikers ontvangen een vergoeding van € 30,00 per maand, en de duikploegleiders een vergoeding van € 15,00 per maand. Indien een medewerker een aanstelling heeft voor zowel de taak van duiker als duikploegleider, geldt de hoogste vergoeding van € 30,00 per maand. Voor de duikers komt dit neer op een vaste jaarvergoeding van € 360,00 per jaar en voor de duikploegleiders op vaste jaarvergoeding van € 180,00 per jaar, dat aan het eind van ieder kalenderjaar wordt uitbetaald. De bovengenoemde bedragen zijn bruto bedragen.