RegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek

Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieRegionaalSamenwerkingsorgaan Gooi en Vechtstreek
Officiële naam regelingBeleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer
CiteertitelBeleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerponbekend
Eigen onderwerp

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerking-
treding
Terugwerkende
kracht t/m
Datum uitwerking-
treding
BetreftDatum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk voorstel
27-01-2011nieuwe regeling27-01-2011
Geen bron
Geen

Tekst van de regeling

Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer

Beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer 24-uursdienst Post Hilversum
 • Inleiding
 • Uitgangspunten dienstrooster
 • 1 Maximering gemiddelde arbeidsduur tot 48 uur per week (over gem. 26 weken)
 • 2 Benadering op basis van 36 uren per week (gem. per bezoldigingsperiode)
 • 3 Minimale / maximale bezetting
 • 4 Vormgeving roosterfactor
 • 5 Weging diensturen
 • 6 Dienstrooster
 • 7 Onderscheid rooster manschap / middenkader
 • 8 Mededelingstermijn perioderooster
 • 9 Aanlevertermijnen gegevens t.b.v. perioderooster door medewerkers
 • 10 Opvang korte termijn verstoringen
 • 11 Verloftoekenning
 • 12 Vakantieregeling zomerverlof
 • 13 Regeling feestdagen
 • 14 Ruiling van diensten
 • 15 Invullen Calamiteiten-diensten
 • 16 Compensatie-uren
 • 17 Invulling I-diensten
 • 18 Invulling / uitvoering PO-diensten
 • 19 Toelage onregelmatige dienst
 • 20 Werkuren op zaterdag tbv meer rood op straat, sporttest, e.d.
 • 21 Bijlage 1 Toelichting dienstvormen in 24-uursrooster
 • 22 Bijlage 2 Prikbordlijst

Kwaliteit van de brandweerzorg staat in Nederland al langere tijd op de bestuurlijke agenda. De verwachtingen van de samenleving over de dienstverlening op dit onderwerp nemen toe, wet- en regelgeving stellen steeds hogere en scherpere eisen aan de te leveren kwaliteit. Recent is daarbij gekomen een breed gehanteerde manier van organiseren van repressieve brandweerzorg (zoals het draaien van 24 uur dienst en 48 uur vrij) wettelijk niet langer mogelijk is; de werkweek van een operationele beroepsmedewerker dient te worden gemaximeerd op 48 uur. Dat betekent een teruggang van 12,5% ten opzichte van het huidige aantal van 54 uur.

In deze nota zal verder worden uitgewerkt op welke wijze brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV), post Hilversum uitvoering gaat geven aan de gewijzigde wetgeving.

Om het rooster op een solide wijze uit te kunnen voeren worden uitvoeringsregels geformuleerd. Deze regels vormen samen met het dienstrooster de basis voor de repressieve 24-uurs organisatie van post Hilversum.

De voorliggende beleidsnota arbeidstijden beroepsbrandweer voldoet aan de gestelde uitgangspunten en randvoorwaarden zoals overeengekomen in het onderhandelingsakkoord Arbeidstijden brandweer van 7 maart 2007.

In overleg met de werkgroep arbeidstijden zijn meerdere uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zullen verder in de uitwerking van het rooster tot uiting moeten komen.

De genoemde uitgangspunten zijn:

 • 1 Maximering gemiddelde arbeidsduur tot 48 uur per week (over gem. 26 weken)
 • 2 Benadering op basis van 36 uren per week (gem. per bezoldigingsperiode)
 • 3 Minimale / maximale bezetting
 • 4 Vormgeving roosterfactor
 • 5 Weging diensturen
 • 6 Dienstrooster
 • 7 Onderscheid rooster manschap / middenkader
 • 8 Mededelingstermijn perioderooster
 • 9 Aanlevertermijnen gegevens t.b.v. perioderooster door medewerkers
 • 10 Opvang korte termijn verstoringen
 • 11 Verloftoekenning
 • 12 Vakantieregeling zomerverlof
 • 13 Regeling feestdagen
 • 14 Ruiling van diensten
 • 15 Invullen Calamiteiten-diensten
 • 16 Compensatie-uren
 • 17 Invulling I-diensten
 • 18 Invulling / uitvoering PO-diensten
 • 19 Toelage onregelmatige dienst
 • 20 Werkuren op zaterdag tbv meer rood op straat, sporttest, e.d.
 • 21 Bijlage 1 Toelichting dienstvormen in 24-uursrooster
 • 22 Bijlage 2 Prikbordlijst

Definitie Aanwezigheidsdiensten

 • - De ATB stelt in artikel 1:3 dat een aanwezigheidsdienst een aaneengesloten tijdsruimte van ten hoogste 24 uren bevat waarin de werknemer, zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
 • - Een aanwezigheidsdienst wordt hierbij uitsluitend bij een collectieve regeling aan een werknemer opgelegd.
 • - De maximum arbeidstijd voor een aanwezigheidsdienst bedraagt 24 uur, maar mag ook korter duren. Door de ATW-bepaling over de minimale rust per etmaal zijn diensten langer dan 16 uur per definitie aanwezigheidsdiensten.
 • - In het algemeen geldt, dat men alleen aanwezigheidsdiensten mag inroosteren als de aard van de arbeid dit noodzakelijk maakt.

Normen ATBDe volgende regels in het ATB Aanwezigheidsdiensten zijn algemeen voor brandweerkorpsen in Nederland van toepassing.

ATB normen voor beroeps brandweer

 • - Gemiddelde arbeidstijd per week is maximaal 48 uur in elke periode van 26 weken.
 • - Individuele afwijking van de gemiddelde arbeidstijd naar 60 uur door middel van de opt-out regeling is mogelijk. Brandweer BGV, post Hilversum heeft er voor gekozen om de genoemde opt-out regeling uitsluitend toe te passen op toestemmingen tot uitvoering van nevenwerkzaamheden.
 • - Maximaal 62 aanwezigheidsdiensten per elke 26 weken.
 • - Voor en na een aanwezigheidsdienst minimaal 11 uur aaneengesloten rust (met de mogelijkheid tot een éénmalige inkorting van 8 uur én 10 uur per 7 keer 24 uur).
 • - Bij een collectieve regeling wordt bepaald op welke wijze een als gevolg van een aanwezigheidsdienst niet genoten dagelijkse of wekelijkse onafgebroken rusttijd van de werknemer wordt gecompenseerd binnen een bij die collectieve regeling te bepalen tijdsruimte.
 • - Indien de collectieve regeling geen bepaling over de compensatie bevat, organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat de werknemer in elk aaneengesloten tijdsruimte van 7 keer 24 uur een rusttijd heeft van tenminste 90 uren, welke bestaat uit een onafgebroken rustperiode van tenminste 24 uren alsmede 6 onafgebroken rustperioden van tenminste 11 uur (met een mogelijke inkorting van ten hoogste 8 én 10 uur eenmaal in de 7 keer 24 uur).

Het werken in aanwezigheidsdiensten wordt binnen het dienstrooster middels een combinatie van actieve uren en wachturen vormgegeven. Deze arbeidstijd dient op basis van weging teruggebracht te worden tot een 36 urige arbeidsvoorwaardelijke werkweek, gerekend over een periode van drie maanden.

Het dienstrooster gaat uit van een operationele bezetting van 8 repressieve medewerkers. Dit aantal is nooit minder, maar ook nooit meer. Binnen deze bezetting dient rekening gehouden te worden met alle noodzakelijk uit te voeren repressieve (specialistische) taken.

In de Rapportage Arbeidstijden en Dekkingskwaliteit is op basis van berekening vastgesteld welke roosterfactor noodzakelijk is om de gevraagde minimale operationele bezetting door beroepspersoneel te kunnen borgen.

Voor de vormgeving van het rooster is gekozen voor het roostermodel op basis van het ‘2-superploegen’ principe. In dit roosterprincipe zijn 4 ploegen te onderscheiden. De A-ploeg, de B-ploeg, de C-ploeg en de D-ploeg. Binnen deze ploegenstructuur zijn steeds twee ploegen aan elkaar gekoppeld. Het betreft hier de koppeling tussen de A-ploeg en de C-ploeg en de koppeling tussen de B-ploeg en de D-ploeg. De koppelploegen zijn op elkaar aangewezen daar waar het ziekte, verlof of inhaalmomenten t.b.v. oefenen betreft.

De roosterfactor van 5,04 is als volgt opgebouwd:

Overzicht roosterfactor

Medewerkers in 24- uur beroepsdienstDe medewerker heeft een arbeidsovereenkomst van 36 uur per week. In zijn aanwezigheidsdiensten worden 2 rekenfactoren gehanteerd om arbeidsduur uren te berekenen. Hier is sprake van gewogen uren.

Gewogen urenin de notitie Arbeidstijden brandweer Hilversum 2003 is op basis van VNG-circulaire OPZ/57690 d.d. 8/11/85 en OPZ/63914 d.d. 6 mei 1986 voorgesteld dat weging van arbeidstijd plaats vindt volgens de verhoudingen 100 % (werkuren), 50 % (wachturen). Van deze vastgestelde wegingsfactoren zal in het nieuwe dienstrooster niet worden afgeweken. De uitleg van de factoren ziet er dan als volgt uit:

24 uurs dienstDe aanwezigheidsuren worden berekend door de gemiddeld geldende normale arbeidsduur van de dagdienstmedewerker per week en de wachturen te vermenigvuldigen met de aanwezigheids- factor. Binnen de 24-uursdienst is er sprake van een normaal geldende arbeidsduur en van aanwezigheidsuren.

In de 24 uurdienst onderscheiden we:

1. werkuren:dit zijn de uren -uiteraard tevens de paraatheid- die aan van tevoren gepland werk worden besteed, alsmede werkuren die ontstaan door feitelijke uitruk: Factor 1.
2. wachturen:de uren die men wakend, dan wel slapend verblijft op de brandweerpost, aanwezigheidsuren: Factor 0,5.

De verdeling van urenweging komt overeen met onderstaande gegevens:

Urenweging

Fictieve werkweekDienstroosters dienen uit te komen op een fictieve werkweek die overeenkomt met de gemiddeld geldende normale werktijd (36 uur) per week van de dagdienstmedewerker.

Met de vaststelling van het gewijzigde Arbeidstijdenbesluit is ook direct de noodzaak voor het opstellen van een ander dienstrooster onderkend. Door de beperking van de maximale arbeidsduur per week is aanpassing van de roosterfactor, en dus ook voor het rooster, noodzakelijk.

Het dienstrooster bestaat uit een combinatie van:

 • - 24-uursdiensten (24);
 • - Inval-diensten (I);
 • - Calamiteiten-diensten (Cal);
 • - Power Oefen-diensten (PO);
 • - Dag-diensten (D)

In het rooster zijn de D-Diensten in de PO-week en in het weekend niet opgenomen. Deze worden ingeroosterd op de eerste mogelijkheid (kan voor of na de geplande D-dienst zijn). De I-diensten in het weekend staan wel ingeroosterd. Op deze dagen zijn ze ook daadwerkelijk aanwezig.

De basis van het dienstrooster ziet er dan als volgt uit:

Dienstrooster

De diensten voor manschappen en middenkaderleden verschillen nog niet van elkaar. Bovenstaand rooster is dus van toepassing op alle medewerkers in de 24-uursdienst.

Het rooster t.b.v. invulling van de operationele zorg wordt vormgegeven middels een jaarrooster. Dit jaarrooster dient jaarlijks, minimaal 2 maanden voor aanvang van het kalenderjaar vastgesteld te worden. Na vaststelling van dit jaarrooster zijn de vaste diensten zoals daar zijn, 24-uursdiensten, I-diensten, PO-diensten en de D-diensten ingevuld. De Cal-diensten worden in het jaarrooster aangegeven, maar feitelijk nog niet ingevuld.

De Cal-en D-diensten worden minimaal 2 weken voor aanvang van het perioderooster* vastgesteld en aan de medewerker kenbaar gemaakt. Het perioderooster beslaat in ieder geval een termijn van 1 kalendermaand.

* Het perioderooster is het rooster wat vastgesteld wordt voor een kalendermaand op de 1e van de maand voorafgaand aan deze maand.

Om een perioderooster goed te kunnen maken dienen medewerkers op tijd eventuele wensen voor het rooster aan te geven (bijvoorbeeld verlof). Een medewerker dient uiterlijk 1 maand voor aanvang van een perioderooster zijn wensen kenbaar te maken.

Opvang van korte termijnverstoringen zoals verlof en ziekte wordt uitgevoerd door de I-diensten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de I-dienst zorg draagt voor de eerste twee verlofaanvragen binnen de 24-uurdienst.

Indien de I-diensten al zijn opgenomen binnen de sterkte (i.v.m. verlof of ziekte) zal er in geval van een calamiteit teruggevallen worden op de Cal-dienst.

Verzoeken tot verlof worden ingediend bij de direct leidinggevende. Voor de ploegleden is dit de bevelvoerder en voor de bevelvoerder is dit de ploegchef. Voor de ploegchef is dit de postcommandant.

Alvorens het verlof kan worden toegekend dient het verlofverzoek te worden getoetst door de direct leidinggevende op basis van de navolgende componenten:

 • - Onder- of overschrijding van arbeidstijduren en arbeidsvoorwaardelijke uren
 • - Minimale operationele sterkte van 8 personen
 • - Borging specialistische taken
 • - Bij meerdere verzoeken, rangschikking

Verlof kan als volgt worden opgenomen:

 • - 24 uur verlof.
 • - Van maandag t/m zondag kan er in blokken verlof worden aangevraagd.Van 08.00 – 18.00 uur enVan 18.00 – 08.00 uur

In bijzondere gevallen kan de direct leidinggevende anders beslissen (dokter, specialist e.d.).

Verlof toegekend op werk uren worden als hele uren afgeboekt en verlof toegekend op wachturen worden als halve uren afgeboekt van de verlofkaart.

Indien men halve diensten verlof wenst te nemen, zal de wisseling elke dag van de week plaatsvinden om 18.00 uur per 24-uursdienst.

VoorrangVerlof wordt toegekend op volgorde van aanvraag, behoudens een tweetal voorrangssituaties.

 • - De aanvragers van zomerverlof*, vakantieverlof* en kort verlof* hebben voorrang op aanvragers van verlof anders dan zomerverlof of kort verlof.
 • - Bij een gelijktijdige aanvraag van een halve dienst verlof door de ene medewerker en een volledige dienst verlof door de andere medewerker, geniet de medewerker die de volledige dienst aanvraagt de voorkeur.

* zomerverlof is een verlofperiode (minimaal 2 aaneengesloten weken) in de zomervakantieperiode die is vastgesteld door de BGV

* vakantieverlof is een verlofperiode (minimaal 2 aaneengesloten weken) buiten de zomerperiode

* kort verlof is een verlofperiode van 2 aaneengesloten 24-uursdiensten

VoorkeurdatumsIeder ploeglid heeft de mogelijkheid om maximaal 3 voorkeurdatums aan te geven voor verlof, buiten de zomervakantieperiode om. Aanvraag van de voorkeursdata dient gelijk met de aanvraag van het zomerverlof te worden ingediend.

Gepland en spontaan verlofGepland verlof dient minimaal 1 maand voor aanvang van het perioderooster aangevraagd te worden. Toekenning vindt in ieder geval twee weken voor aanvang van het perioderooster plaats.

Verlof dat aangevraagd wordt binnen de periode van het perioderooster wordt aangemerkt als spontaan verlof.

Voor beide verlofvormen gelden de criteria zoals genoemd aan het begin van deze paragraaf.

Alleen gepland verlof kan uiterlijk 1 maand van te voren door de medewerker zelf worden ingetrokken. De medewerker dient dat aan te geven bij de direct leidinggevende. Intrekken van verlof is pas dan mogelijk indien er geen overschrijding van de maximale arbeidstijd, maximale ploegbezetting van 8 of arbeidsvoorwaardelijke tijd plaatsvindt.

Bij verlofaanvraag zal er voor moeten worden gezorgd dat de afgesproken werkzaamheden c.q. oefeningen e.d. niet in hun voortgang worden belemmerd (overgedragen). De aanvrager is hiervoor verantwoordelijk.

Verlofmogelijkheden I-dienstTijdens een I-dienst wordt geen verlof toegekend tenzij de 24-uursploeg volledig op sterkte is. Concreet komt het er op neer dat de medewerker die ingepland staat op een I-dienst pas zelf verlof kan aanvragen indien er binnen de 24-uursdienst geen verlofgangers zijn, dit is in de lijn van toezegging ass/bevelvoerder en roosterplanner. Goedkeuring hiervan vindt uiterlijk 2 diensten voorafgaand aan de I-dienst plaats. De verlofganger blijft verplicht beschikbaar voor opkomst Cal- en I-dienst. Voor gegarandeerd verlof op een I-dienst moet men ruilen (zo blijft de I-dienst gegarandeerd staan voor ziekte of spontaan verlof). Aanvragen en goedkeuren gaat via de ass/bevelvoerder.

ADVUren die boven het gemiddelde van 36 arbeidsvoorwaardelijke uren worden gewerkt worden op basis van de daarvoor geldende wegingsfactor aangemerkt als ADV-uren (alleen mogelijk indien wordt voldaan aan het 48-uurs max. principe)

In het zomerrooster worden ADV-rechten opgebouwd indien boven het gemiddelde van 36 arbeidsvoorwaardelijke uren wordt gewerkt. Berekening van ADV uren vindt plaats op basis van de daarvoor geldende wegingsfactor. (alleen mogelijk indien wordt voldaan aan het 48-uurs max. principe)

Standaard is een vakantie van 3 weken, hierin mogen maximaal 3,5 weekenden vallen.

In de zomervakantieperiode worden per dag standaard 8 personen ingeroosterd. Verder wordt flexibiliteit gecreëerd door iedere dag ook een medewerker in te roosteren in een Cal-dienst.

De medewerker die ingepland staat voor een calamiteitendienst krijgt uiterlijk een dag voor de Cal-dienst te horen of zijn inzet noodzakelijk is.

Indien zich tijdens de dienstdag van een Cal-dienst alsnog een calamiteit voordoet (zoals ziekte) dient de medewerker die hiervoor gepland staat alsnog terug te komen.

Voor 30 november moeten de gewenste vakantieperiodes zijn ingediend, waarna vormgeving van het zomerrooster zal plaatsvinden.

15 december komt het conceptrooster, waarna voor 1 januari het definitieve rooster bekend wordt gemaakt.

Daadwerkelijk gewerkte feestdagen van de 24-uursdienst worden gecompenseerd met 13 compensatieuren.

Ruilen met een collega is toegestaan*. Als de medewerker wil ruilen, of een collega heeft gevraagd voor hem in te vallen, geeft hij dit van te voren door aan de betreffende bevelvoerders (deze geven ook principe akkoord). Een ruiling kan pas worden goedgekeurd na overleg en met goedkeuring van de roosterplanning. Een ruiling is pas definitief als de bevelvoerder de ruiling heeft geaccordeerd. Verplichtingen i.v.m. terugkomen gaan dan over op de vervangende collega.

Bij ruiling zal er voor moeten worden gezorgd dat de afgesproken werkzaamheden c.q. oefeningen e.d. niet in hun voortgang worden belemmerd (overgedragen). Bij ruiling dient eveneens de repressieve zorg (op basis van taakuitvoering) geborgd te zijn. De aanvrager is hiervoor verantwoordelijk.

* Ruilingen zijn alleen mogelijk binnen de kaders van de ATB/ATW.

Invulling i.v.m. ziekte / calamiteitDe medewerker die ingepland staat voor een Cal-dienst* is in ieder geval inzetbaar voor invulling van ‘gaten’ in het rooster i.v.m. calamiteiten* (zoals ziekte e.d.).

* Een Cal-dienst heeft een waarde van 0 uur, bij daadwerkelijk in dienst komen gelden de uren zoals die staan voor deze dag in het basisrooster.

* Een calamiteit kan worden omschreven als een als een situatie waarin de repressieve inzetbaarheid van de dienst in gevaar komt. Dit is in ieder geval van toepassing in de volgende situaties:

 • - plotselinge ziekte van een medewerker in 24-uurs dienst
 • - plotselinge afwezigheid van een medewerker in 24-uurs dienst i.v.m. bijzonder verlof (zoals omschreven bij rechten bijzonder verlof)
 • - ziekte van een medewerker 24-uursdienst waarvan de lengte van verzuim nog niet duidelijk is en binnen het perioderooster valt. De exacte duur van verzuim kan (mogelijk langer duren dan de duur van het perioderooster)
 • - onvoorziene omstandigheden die door de ploegchef worden omschreven als calamiteit (verantwoording achteraf bij de postcommandant)

Indien de calamiteit dit toelaat wordt de roosterproblematiek voorgelegd aan de roosterplanner. De roosterplanner zal, op basis van de roostergetallen een oplossingsvoorstel voorleggen aan de dienstdoende bevelvoerder (bij afwezigheid van de roosterplanner zal de dienstdoende bevelvoerder zelfstandig komen tot een oplossing op basis van beschikbare kennis). De dienstdoende bevelvoerder (of assistent) zal op basis hiervan een besluit nemen en verdere acties ondernemen. De dienstdoende bevelvoerder zal zelf zorgdragen voor terugkoppeling richting de bevelvoerder van de manschapeigen ploeg. Bij onduidelijkheid zal de ploegchef het uiteindelijke besluit nemen.

Compenseren te veel / te weinig gewerkte urenTeveel gewerkte arbeidstijd of arbeidsvoorwaardelijke tijd dient zo spoedig mogelijk gecompenseerd te worden. Dit vindt bij voorkeur plaats op de daarvoor ingeplande D-diensten (D-dienst is dagdienst van 0800/1800 uur, waarde 9 uur). De roosterplanner bepaald, in overeenstemming met de ass/bevelvoerder, wanneer en op welke wijze deze bij voorkeur uren gecompenseerd zullen worden.

Indien een medewerker geen uren heeft te compenseren die buiten het reguliere rooster zijn uitgevoerd, en hij nog niet voldoet aan de arbeidsvoorwaardelijke uren, zal hij bij voorkeur tijdens een D-dienst worden ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden die geen uitstel verlangen. De werkzaamheden zullen dan nooit langer duren dan noodzakelijk is om aan de arbeidsvoorwaardelijke tijd te kunnen komen.

Verlofwaarde dagdienstIndien de medewerker verlof wenst tijdens een D-dienst vertegenwoordigt dit een aantal van 9 uren.

Wijze van invulling I-dienst i.v.m. verlof in 24-uursdienstDe I-dienst is beschikbaar om de verlofaanvragen/ziekte binnen de 24-uursdiensten in te kunnen vullen. Op een I-dienst die door de week niet ingevuld wordt als 24-uursdienst (bij geen verlof of ziekte) is iemand daadwerkelijk aanwezig (in D-dienst), wordt verlof genomen of verschuift deze dag naar een D-dienst (om op een I-dienst verlof te krijgen, moet dit minimaal 2 diensten ervoor worden aangevraagd, indien echter de I-dienst moet worden ingevuld als 24-uursdienst, bijv. door ziekte, dan wordt het verlof op de I-dienst ingetrokken). Als een I-dienst geen 24-uur in het weekend wordt, dan worden de uren (9 uur) gecompenseerd op het eerstvolgende moment waar een D-dienst mogelijk is. Bovenstaande regel geldt niet voor aanvragen van vakantie/zomer/kortverlof. Dit alles binnen de kaders van de ATB/ATW.

Verlofwaarde I-dienst Indien er op een I-dienst de mogelijkheid geboden is om alsnog verlof te hebben dan wordt er voor een I-dienst 9 verlofuren berekend.

Invullen / vaststellen I-dienst De I-diensten worden minimaal 1 maand voor aanvang van het perioderooster vastgesteld en aan de medewerker kenbaar gemaakt.

Verlof tijdens PO-dag de medewerker die gepland staat op een PO-dag heeft geen mogelijkheid tot het nemen van verlof. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen mogelijk, namelijk:

 • - Vakantie/kortverlof;
 • - Bijzonder verlof.

Verlofwaarde PO-dagIndien er op een PO-dag alsnog de mogelijkheid geboden is om verlof te hebben dan wordt er voor een PO-dag 9 verlofuren berekend.

Invulling bij ziekte / calamiteit in een andere ploeg Indien er binnen de reguliere 24-uursdienst personele uitval is door ziekte of een andere calamiteit kan bij uitzondering gebruik gemaakt worden van personeel dat is ingepland voor een PO-dienst. Bij invulling in een dergelijke situatie wordt altijd gekeken naar de verhouding geoefendheid / (arbeidsvoorwaardelijke of ATB) urentekort of overschrijding. De uiteindelijke beslissing hierover is aan de ass/bevelvoerder.

Minimale sterkte PO-dag De minimale sterkte die nodig is om een PO-dag goed te kunnen uitvoeren is gesteld op 8 personen.

PO-dienst tijdens ziekte / vakantieIndien de medewerker door ziekte / vakantie of invulling van een 24-uursdienst niet heeft kunnen deelnemen aan een PO-dag van zijn eigen ploeg zijn de navolgende situaties van toepassing:

 • - Door het missen van deze dag ontstaat geen onderbeoefening: geen verdere actie noodzakelijk
 • - Indien sprake van onderbeoefening: de gemiste PO-dag wordt de eerstvolgende mogelijkheid binnen de koppelploeg alsnog ingehaald.

Advisering over mogelijke onderbeoefening komt vantuit de afdeling O&O. Het eindoordeel komt van de ploegchef af.

In het CAO akkoord over de arbeidstijden is in LOGA verband afgesproken dat bij de vormgeving van een nieuwe rooster voor de beroepsmedewerkers in 24-uurdienst met de daarbij behorende weging van (werk) uren de hoogte van de toelage onregelmatige dienst niet aangepast mag worden. De 24-uursdienst van post Hilversum, BGV, werkt met een toelage onregelmatige dienst die in de jaren 80 door het VNG is geïndiceerd, gekoppeld aan het functiewaarderingssysteem voor brandweerpersoneel. De BGV laat de toelage onregelmatige dienst meegroeien met de indexering als gevolg van CAO-afspraken. Hierin zal geen wijziging optreden als gevolg van het nieuwe rooster.

Het aantal zaterdagen van doorwerken komt op totaal 8 per jaar, dus 2 per ploeg per jaar. Zaterdagen waarbij actieve uren de reguliere uren overschrijden van 18 uur, leiden niet tot extra compenseren.

Het nieuwe dienstrooster voor de repressieve beroepsorganisatie gaat niet meer alleen uit van reguliere 24-uursdiensten. Het nieuwe rooster kent in ieder geval de volgende dienstvormen: 24-uursdienst – I-dienst – Cal-dienst – PO-dienst en Dag-dienst. Hieronder wordt kort uitleg gegeven wat deze diensten inhouden.

24-uursdienstEen 24-uursdienst is een daadwerkelijke dienst die vanuit de kazerne wordt uitgevoerd. Deze dienst vangt aan om 08.00 uur en stopt de volgende dag om 08.00 uur. Tijdens deze dienst worden in ieder geval alle voorkomende repressieve taken uitgevoerd. Indien deze taken er niet zijn is deze dienst een combinatie van werken – wachten en slapen.

Tijdens de werkuren worden werkzaamheden verricht die gericht zijn op:

 • - Reguliere werkzaamheden (technisch – administratief – preparatief)
 • - Oefenverrichtingen
 • - Onderhoud fysieke vaardigheden (waaronder de dienstsport)

I-dienstDe I-dienst staat in dit geval voor Inval-dienst. Deze dienst in het rooster is bedoeld om invulling te kunnen geven aan verlofverzoeken – ziektegevallen en andere uitvalmogelijkheden van reguliere 24-uursdiensten. Een I-dienst kan in dit geval bestaan uit:

 • - Een volledige 24-uursdienst
 • - Een gedeeltelijke 24-uursdienst (i.v.m. een toegekend blokverlof of plotseling ontstane ziekte e.d.)

De aanvangs- en eindtijden van de dienst worden bij toekenning altijd kenbaar gemaakt aan de medewerker. De urenweging van deze diensten vind plaats op basis van de wegingstabellen zoals omschreven in de notitie Arbeidstijden.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd tijdens deze invaldiensten bestaan uit de bij de 24-uursdiensten genoemde elementen.

Indien er geen noodzaak tot inval bestaat binnen de 24-uursdienst dient de medewerker deze dag dienst te doen boven de repressieve sterkte en is dan toegevoegd aan een van de ondersteunende onderafdelingen (zoals de TD en O&O). de werktijden zijn dan van 8.00 tot 18.00 uur.

Cal-dienstDe Cal-dienst staat voor Calamiteiten-dienst. De medewerker die ingepland staat voor een Cal-dienst is in ieder geval inzetbaar voor invulling van ‘gaten’ in het rooster i.v.m. calamiteiten (zoals ziekte e.d.), dus waar er geen borging is van repressieve inzetbaarheid van 8 personen zal de Cal-dienst worden ingezet. De roosterplanner zal zichtbaar in het rooster verwerken welke volgorde van Cal-diensten beschikbaar zijn (diegene met de meeste min-uren zal als 1e terugkomen). Een Cal-dienst heeft dus waarde in uren bij daadwerkelijk in dienst zijn.

PO-dienstDe PO-dienst staat voor Power Oefen-dienst. Deze dienstvorm in het rooster is bedoeld om, in dagdienst, specifiek aandacht te besteden aan het oefenen. Deze dagen zullen vooral besteed worden voor specialistische en uitgebreidere oefeningen of andere ploeggerelateerde aangelegenheden. De werktijden zijn dan van 8.00 tot 18.00 uur.

Dag-diensten De Dag-dienst staat in het rooster om de te weinig gewerkte arbeidstijd of arbeidsvoorwaardelijke tijd te compenseren. De roosterplanner bepaald, in overeenstemming met de direct leidinggevende, wanneer en op welke wijze deze uren gecompenseerd zullen worden.

Indien een medewerker geen uren heeft te compenseren die buiten het reguliere rooster zijn uitgevoerd, en hij nog niet voldoet aan de arbeidsvoorwaardelijke uren, zal hij bij voorkeur in overeenstemming tijdens een D-dienst worden ingezet voor het uitvoeren van werkzaamheden die geen uitstel verlangen. De werkzaamheden zullen dan nooit langer duren dan noodzakelijk is om aan de arbeidsvoorwaardelijke tijd te kunnen komen.

Verlofwaarde dagdienst Indien de medewerker verlof wenst tijdens een dagdienst vertegenwoordigt dit een aantal van 9 uren.

 • - Atb-afspraken gebaseerd op 36-urige werkweek, ingeroosterd op max 48 uur per week over 26 weken.
 • - Wegingsfactor werkuren 100%, wachturen 50%.
 • - Minimaal/maximaal 8 repressieve medewerkers per dienst, 6xTS, 2x specialistisch voertuig
 • - Gewogen uren per dag zijn 18 uur (=max).
 • - In rooster kennen we de volgende diensten;
  • o 24-uursdiensten (24), =18 uur
  • o I-diensten (I), =9 uur)
  • o Calamiteiten-diensten (Cal, Cal 1,2,3,4) =0 uren (bij in dienst komen tellen de gewerkte uren)
  • o PO-dagen (PO), =9 uur
  • o Dag-diensten (D), =9 uur
  • o Feestdagen, =13 uur
 • - I-diensten opgenomen binnen de sterkte (i.v.m. verlof of ziekte) zal er in geval van een calamiteit teruggevallen worden op de Cal-dienst.
 • - Verlof wordt toegekend en getoetst door de direct leidinggevende op basis van de navolgende componenten:
  • o Onder- of overschrijding van arbeidstijduren en arbeidsvoorwaardelijke uren
  • o Minimale operationele sterkte van 8 personen
  • o Borging specialistische taken
  • o Bij meerdere verzoeken, rangschikking
 • - Verlof mogelijkheden
  • o 24 uur verlof.
  • o Van 08.00 – 18.00 uur
  • o Van 18.00 – 08.00 uur
 • - I-dienst verlof, goedkeuring bij geen verlofgangers in ploeg, goedkeuring 2 dagen daarvoor.
 • - Ruilen met collega moet voldoen aan;
  • o Borging specialistische taken
  • o Functie
  • o Accordering door direct leidinggevenden
 • - Cal-dienst wordt ingezet wanneer er geen borging is van repressieve inzetbaarheid (8 personen).
 • - Volgorde van in dienst komen bij Cal-dienst is diegene met grootste tekort aan arbeidsvoorwaardelijke uren.
 • - Bij geen verlof of ziekte is diegene met I-dienst aanwezig in dagdienst (ook in weekend).
 • - Minimale sterkte PO-dag is 8 personen.