Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem
CiteertitelGemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpambtelijke samenwerking, samenwerking, Zandvoort, Haarlem

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

04-07-2017

stcrt-2017-41834

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem

De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Haarlem en Zandvoort, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

Overwegende dat

 

de colleges van burgemeester en wethouders van Zandvoort en Haarlem het voornemen hebben uitgesproken hun uitvoeringskracht zo veel mogelijk te bundelen in één ambtelijke organisatie, geplaatst bij de gemeente Haarlem;

 

ambtenaren van de gemeente Zandvoort hiertoe in dienst treden van de gemeente Haarlem, met uitzondering van medewerkers van de werkeenheid Reiniging en Groen van de gemeente Zandvoort;

 

deze bundeling onverlet laat de bevoegdheden van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Zandvoort, waarvan slechts de voorbereiding en uitvoering wordt opgedragen aan de gemeente Haarlem;

 

deze bundeling onverlet laat dat bij de gemeente Zandvoort enkele ambtenaren werkzaam blijven, waaronder de secretaris, de griffier en medewerkers van de griffie;

 

de raden van Zandvoort en Haarlem aan hun colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters voor het treffen van deze gemeenschappelijke regeling toestemming hebben verleend, overeenkomstig artikel 1, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten

 

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, hoofdstuk I, de hierna volgende gemeenschappelijke regeling te treffen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: de Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem;

 • b.

  gemeente Zandvoort: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende bestuursorganen van de gemeente Zandvoort;

 • c.

  gemeente Haarlem: de aan deze gemeenschappelijke regeling deelnemende bestuursorganen van de gemeente Haarlem;

 • d.

  bestuursorganen: college van burgemeester en wethouders en de burgemeester;

 • e.

  raad: de raad van de gemeente; en

 • f.

  bestuurlijk overleg: het overleg tussen de bestuursorganen van de gemeenten, bedoeld in artikel 8.

Artikel 2 Belang en doel

Deze regeling wordt getroffen om de ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten, waarbij de gemeente Haarlem ten behoeve van de gemeente Zandvoort de taken op gemeentelijke beleidsvelden inclusief de ondersteunende processen uitvoert, vorm te geven en daarmee zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering.

Artikel 3 Gastheergemeente

De gemeente Haarlem wordt aangewezen als gastheergemeente als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 4 Taken

 • 1.

  De gemeente Haarlem voert voor de realisering van het belang en het doel van de regeling als omschreven in artikel 2 van deze regeling taken uit op alle gemeentelijke beleidsvelden voor de gemeente Zandvoort. De taken omvatten werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de aan de gemeente Zandvoort toebehorende bevoegdheden.

 • 2.

  Het vaststellen van beleid blijft te allen tijde voorbehouden aan de gemeente Zandvoort.

 • 3.

  De gemeente Haarlem voert de taken uit binnen de door de gemeente Zandvoort vastgestelde beleidskaders.

Artikel 5 Bevoegdheden

 • 1.

  De bestuursorganen van de gemeente Zandvoort mandateren hun bevoegdheden voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, van deze regeling, aan de algemeen directeur van de gemeente Haarlem met daarbij de mogelijkheid van ondermandatering.

 • 2.

  De te mandateren bevoegdheden worden vastgelegd in een separaat mandaatbesluit genaamd ‘Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem’.

 • 3.

  Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van een volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of het verlenen van een machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen door de gemeente Haarlem namens de gemeente Zandvoort.

Artikel 6 Heffing- en invorderingsambtenaar gemeente Zandvoort

Het college van de gemeente Zandvoort kan voor een of meer gemeentelijke belastingen een ambtenaar van de gemeente Haarlem aanwijzen als:

Artikel 7 Dienstverleningshandvest

In het dienstverleningshandvest, te sluiten door de twee gemeenten, wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In het dienstverleningshandvest worden in ieder geval geregeld:

 • a.

  de gemeentelijke beleidsvelden waarop de gemeente Haarlem voor de gemeente Zandvoort taken uitvoert;

 • b.

  de uitvoeringskaders;

 • c.

  de kwaliteitseisen waaraan de taakuitoefening door de gemeente Haarlem moet voldoen;

 • d.

  de verdeelsleutel en de wijze waarop de gemeente Zandvoort een financiële bijdrage levert in de kosten die de gemeente Haarlem maakt voor de uitvoering van de krachtens deze regeling opgedragen taken en bevoegdheden;

 • e.

  de verplichtingen tussen de bestuursorganen van de gemeenten;

 • f.

  archivering, en

 • g.

  de wijze waarop de gemeenten elkaar informeren over het niet nakomen van hun verplichtingen en de gevolgen die zij daaraan verbinden.

Artikel 8 Bestuurlijk overleg

 • 1.

  Het college van de gemeente Haarlem overlegt ten minste tweemaal per jaar met het college van de gemeente Zandvoort. De colleges van de gemeenten komen voorts bijeen wanneer één van de colleges dit, onder schriftelijke opgaaf van redenen, noodzakelijk acht.

 • 2.

  Een extra bestuurlijk overleg als bedoeld in het eerste lid, wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na het verzoek van één van de colleges belegd.

 • 3.

  In het reguliere bestuurlijk overleg, bedoeld in het eerste lid, wordt gesproken over de harmonisatie van beleid en uitvoering van de gemeenten en het verloop van de samenwerking.

 • 4.

  Het college van de gemeente Haarlem onderscheidenlijk het college van de gemeente Zandvoort kan zich in het bestuurlijk overleg, bedoeld in het eerste lid, laten vertegenwoordigen door een of meerdere van zijn leden.

 • 5.

  De secretarissen van de gemeenten zijn tijdens het bestuurlijk overleg, bedoeld in het eerste lid, aanwezig.

Artikel 9 Ambtelijk overleg

 • 1.

  De secretaris van de gemeente Haarlem overlegt ten minste viermaal per jaar met de secretaris van de gemeente Zandvoort over de uitvoering van het dienstverleningshandvest, bedoeld in artikel 7.

 • 2.

  Bij het secretarissenoverleg, bedoeld in het eerste lid, worden ten minste eenmaal per jaar ook de griffiers van de beide gemeenten uitgenodigd.

Artikel 10 Informatievoorziening door gemeente Haarlem

 • 1.

  De gemeente Haarlem geeft de gemeente Zandvoort schriftelijk de door een of meer leden van het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente Zandvoort gevraagde inlichtingen, tenzij het verstrekken ervan in strijd is enig wettelijk voorschrift of met het openbaar belang.

 • 2.

  De gemeente Haarlem geeft de gemeente Zandvoort alle inlichtingen die de gemeente Zandvoort voor de uitoefening van haar taak nodig heeft.

 • 3.

  De gemeente Haarlem geeft de gemeente Zandvoort vooraf inlichtingen over de uitoefening van bevoegdheden, indien de gemeente Zandvoort daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente Zandvoort. In het laatste geval wordt geen besluit genomen dan nadat de gemeente Zandvoort in de gelegenheid is gesteld aanwijzingen te geven of haar mandaat in dat geval in te trekken.

Artikel 11 Informatievoorziening door gemeente Zandvoort

De gemeente Zandvoort geeft de gemeente Haarlem alle inlichtingen die de gemeente Haarlem voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4, nodig heeft.

Artikel 12 Onderzoek door rekenkamer gemeente Zandvoort

 • 1.

  De rekenkamer van de gemeente Zandvoort is bevoegd alle documenten die berusten bij het gemeentebestuur van de gemeente Haarlem te onderzoeken voor zover zij dat ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.

 • 2.

  De gemeente Haarlem verstrekt desgevraagd alle inlichtingen die de rekenkamer van de gemeente Zandvoort ter vervulling van haar taak als bedoeld in artikel 182, eerste lid, van de Gemeentewet nodig acht.

 • 3.

  Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de uitvoering van de rekenkamerfunctie, wanneer de raad van de gemeente Zandvoort overeenkomstig artikel 81oa van de Gemeentewet op een andere wijze heeft voorzien in de uitoefening van de rekenkamerfunctie.

Artikel 13 Geschillenregeling

 • 1.

  De gemeenten zijn gehouden allereerst te trachten in onderling overleg een oplossing te vinden voor verschillen in inzicht over de uitleg en toepassing van de bepalingen in deze regeling.

 • 2.

  Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien het overleg, bedoeld in het eerste lid, niet tot overeenstemming heeft geleid, ook al wordt het geschil als zodanig door slechts een der partijen aangemerkt.

 • 3.

  Indien het overleg, bedoeld in het eerste lid, niet tot een oplossing leidt, worden geschillen over deze regeling, onverminderd artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies, Hiertoe benoemen de colleges van de gemeenten elk een onafhankelijke deskundige. Beide deskundigen benoemen gezamenlijk een derde deskundige, die als voorzitter van de adviescommissie optreedt. De colleges van de gemeenten treden gezamenlijk op als opdrachtgever van de adviescommissie. De colleges van de gemeenten zetten in hun opdracht aan de adviescommissie in ieder geval het probleem uiteen, formuleren de te beantwoorden vragen en bepalen de termijn waarbinnen de adviescommissie haar advies uitbrengt.

 • 4.

  De adviescommissie, bedoeld in het derde lid, regelt de wijze waarop zij haar advies tot stand brengt. Het advies wordt toegezonden aan de colleges van de gemeenten.

 • 5.

  Na ontvangst van het advies, bedoeld in het vierde lid, treden de gemeenten nogmaals in overleg om te trachten, gelet op het advies van de adviescommissie, tot een oplossing van het geschil te komen.

 • 6.

  Indien het overleg, bedoeld in het vijfde lid, niet tot een oplossing leidt, kan elk van de gemeenten het geschil, overeenkomstig artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, voorleggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland .

Artikel 14 Wijziging van de regeling

Deze regeling kan door de gemeenten worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van de bestuursorganen van de gemeenten, na verkregen toestemming daartoe van de raden.

Artikel 15 Opheffing

 • 1.

  Deze regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit van de bestuursorganen van de gemeenten, na verkregen toestemming van de raden.

 • 2.

  Opheffing is behoudens bijzondere omstandigheden niet mogelijk in de eerste vijf jaar na het treffen van de regeling. Van bijzondere omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen de bestuursorganen van de gemeenten overeenstemming bestaat.

 • 3.

  Indien een besluit tot opheffing, als bedoeld in het eerste lid, wordt genomen, geven de colleges van de gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te stellen.

 • 4.

  Het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid, voorziet in ieder geval in de verplichtingen van de gemeente Zandvoort tot deelneming in de financiële en in de personele gevolgen van de opheffing.

 • 5.

  Het college van de gemeente Haarlem is belast met de uitvoering van het opheffingsplan, bedoeld in het derde lid.

 • 6.

  Een besluit tot uittreding door de bestuursorganen van één van de gemeenten leidt eveneens tot opheffing van de regeling. Het tweede tot en met vijfde lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Duur van de regeling

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Artikel 17 Bekendmaking en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen door het college van de gemeente Haarlem.

 • 2.

  Het college van de gemeente Haarlem zorgt voor toezending van deze regeling aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland.

 • 3.

  Na de bekendmaking treedt deze regeling in werking op 1 januari 2018.

Artikel 18 Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking Zandvoort-Haarlem’.

 

Aldus getekend op:

 

Zandvoort, d.d. 04-07-2017

Burgemeester en wethouders van Zandvoort

De burgemeester

mr. N. Meijer

de secretaris

A. Griekspoor-Verdurmen

 

Haarlem, d.d. 04-07-2017

Burgemeester en wethouders van Haarlem

De burgemeester

drs. J. Wienen

de secretaris

J. Scholten

 

Zandvoort, d.d. 04-07-2017

De burgemeester van Zandvoort

mr. N. Meijer

 

Haarlem, d.d. 04-07-2017

De burgemeester van Haarlem

drs. J. Wienen

Toestemming is verleend tot het aangaan van deze regeling door de raden van de gemeenten Zandvoort en Haarlem op 27 juni 2017 respectievelijk 22 juni 2017.

De raad van de gemeente Zandvoort,

de voorzitter

mr. N. Meijer

de griffier

H.M. van Steveninck

De raad van de gemeente Haarlem,

de voorzitter

drs. J. Wienen

de griffier

J. Spier