Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlemmermeer

Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlemmermeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 2:28B, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-04-201722-03-2019Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017

04-04-2017

gmb-2017-62528

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

gelet op artikel 2:28B, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2017,

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

 

Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017

 

 

Artikel 1 Uitzondering op de vergunningplicht

Het verbod in artikel 2:28B, eerste lid, geldt niet voor een terras dat voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het terras wordt op een afstand van minimaal 0,60 meter van een blindengeleidestrook geplaatst;

 • b.

  het terras brengt het veilig en doelmatig gebruik van de weg niet in gevaar;

 • c.

  het terras wordt direct voor de gevel van het gebouw geplaatst en op een afstand van maximaal 1,50 meter van de gevel;

 • d.

  op een weg met een rijbaan wordt te allen tijde een vloeiende vrije doorgang van minimaal 1,50 meter gewaarborgd op het voor voetgangers gereserveerde gedeelte van de weg;

 • e.

  de onbelemmerde doorgang vanaf de weg naar de ingang van de openbare inrichting bedraagt minimaal 2,25 meter;

 • f.

  het terras wordt niet tegen of aan straatmeubilair, brandkranen of andere voor de openbare dienst bestemde voorwerpen geplaatst;

 • g.

  brandkranen en andere waterwinplaatsen worden te allen tijde vrijgehouden en zijn te allen tijde bereikbaar voor brandweervoertuigen;

 • h.

  voor zover het een (onoverdekt) voetgangersgebied betreft, wordt aan beide zijden van het terras een vloeiende vrije doorgang van 2,25 meter, gemeten vanaf het midden van het vrije gedeelte van dat gebied, gewaarborgd;

 • i.

  er worden geen voorwerpen in de grond verankerd, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend door of namens het bevoegd gezag;

 • j.

  het terras en de directe omgeving (straal van 25 meter) worden schoon gehouden.

 

Artikel 2 Intrekken oud besluit

De nadere regels over terrassen, vastgesteld bij besluiten van 28 juli 2011 en 21 mei 2013, worden ingetrokken.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag waarop het op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.

Artikel 4 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Nadere regels over terrassen Haarlemmermeer 2017.