Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
IJsselstein

Reglement op de fractieassistent 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieIJsselstein
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement op de fractieassistent 2017
CiteertitelReglement op de fractieassistent 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-2017nieuwe regeling

06-04-2017

Gemeenteblad-2017-68127

432988

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement op de fractieassistent 2017

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Dit reglement verstaat onder:

 • 1.

  een fractie: een groep leden van de raad, als bedoeld in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van IJsselstein.

 • 2.

  een fractieassistent: degene die door een fractie is aangesteld om haar dan wel de leden van de fractie afzonderlijk bij te staan in haar/hun taak in het kader van de vergaderingen van de gemeenteraad/raadscommissies en die als zodanig schriftelijk is aangemeld bij de griffier.

Artikel 2 Fractieassistenten

 • 1.

  Iedere fractie kan ten hoogste twee fractieassisten aanwijzen.

 • 2.

  De fractievoorzitters geven de namen en adressen van de aangewezen

  fractieassisten schriftelijk door aan de griffier.

 • 3.

  Wanneer er wijzigingen optreden in het fractieassistentenbestand geven de fractievoorzitters dit zo spoedig mogelijk schriftelijk door aan de griffier.

Artikel 3 Geen aanspraak op vergoeding

De fractieassistent kan als zodanig geen aanspraak maken op enigerlei vergoeding van gemeentewege.

Artikel 4 Toegang gebouw

 • 1.

  De fractieassistent krijgt een sleutel van het stadskantoor; hierdoor heeft hij/zij tevens toegang tot de leeskamer voor de raadsleden.

 • 2.

  De fractieassistent tekent een verklaring van ontvangst voordat de sleutel aan hem/haar wordt afgegeven.

Artikel 5 Kennisneming van stukken

 • 1.

  De fractieassistent mag kennisnemen van de stukken die voor de raadsleden ter inzage liggen en ontvangt de stukken die ook aan de raadsleden worden toegezonden.

 • 2.

  Alvorens fractieassistenten de onder 1 omschreven bevoegdheid mogen

  uitoefenen dienen zij een verklaring te ondertekenen, dat zij zich zullen houden aan dezelfde plichten als die welke gelden voor de raadsleden ten aanzien van geheimhouding en vertrouwelijkheid.

Artikel 6 Toegang tot besloten vergaderingen

De fractieassistent heeft toegang tot de besloten vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies, tenzij de raad respectivelijk de raadscommissie anders besluit.

Artikel 7 Einde fractieassistentschap

Het fractieassistentschap eindigt:

 • -

  op verzoek van de raadsfractie die de fractieassistent heeft aangewezen;

 • -

  op verzoek van de fractieassistent

Artikel 8 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als het “Reglement op de fractieassistent 2017”;

 • 2.

  Dit reglement treedt direct in werking na vaststelling. Op dat moment vervalt het “Reglement op de fractieassistent”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 april 2017

A.J.O.van Kooij

de griffier

mr. P.J.M.van Domburg

de voorzitter