Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
ISD Kop van Noord-Holland

Beleidsregels Schuldhulpverlening ISD Kop van Noord-Holland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieISD Kop van Noord-Holland
Officiële naam regelingBeleidsregels Schuldhulpverlening ISD Kop van Noord-Holland
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. N.v.t.
 2. N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2014Nvt

30-01-2014

www.isdnoordkop.nl

Beleidsregels Schuldhulpverlening ISD Kop van Noord-Holland
01-02-2013Nvt

30-01-2013

www.isdnoordkop.nl

Beleidsregels Schuldhulpverlening ISD Kop van Noord-Holland

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), de Wet werk en bijstand (Wwb), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet (Gemw);

 • 2 ISD-KNH: Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland;

 • 3 Dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland;

 • 4 Inwoner; ingezetene van 18 jaar en ouder die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven bij één van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland deelnemende gemeenten en feitelijk in deze gemeenten verblijft;

 • 5 Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de oorzaak van de financiële problematiek en het beheersbaar krijgen van de schuldensituatie alsmede de nazorg;

 • 6 Schuldhulpverleningstraject: integraal plan wat gericht is op de oorzaak van de financiële problemen en de aanpak van een problematische schuldensituatie en het bevorderen van financiële zelfredzaamheid. Uitgangspunt is het aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker.

 • 7 Verzoeker: inwoner die zich tot het dagelijks bestuur heeft gewend voor schuldhulpverlening. Hieronder wordt tevens de eventuele partner verstaan.

Artikel 2 Aanbod schuldhulpverlening

 • 1 Een aanvraag om schuldhulpverlening wordt elektronisch via het aanvraagformulier bij het dagelijks bestuur ingediend;

 • 2 De volgende doelgroepen mogen een aanvraag om schuldhulpverlening schriftelijk indienen;

  a. een bewindvoerder zolang de ISD-KNH niet is aangesloten bij DigiD machtiging;

  b. wanneer de verzoeker zich in een dreigende situatie bevindt zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en geen geldige DigiD heeft.

 • 3 3. De vorm waarin de ISD-KNH schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan dus per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  a. zwaarte en/of omvang van de schulden;

  b. psychosociale situatie;

  c. houding en gedrag van verzoeker (motivatie);

  d. de aanwezigheid van minderjarige kinderen.

Artikel 3 Verplichtingen

 • 1 Verzoeker doet aan het dagelijks bestuur op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schuldhulpverlening, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van de schuldhulpverlening en het schuldhulpverleningstraject;

 • 2 Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode en tijdens het schuldhulpplan.

 • 3 De medewerking bestaat in ieder geval uit:

  a. het verbod op het maken van nieuwe schulden;

  b. het nakomen van het plan van aanpak;

  c. het nakomen van bepalingen van de schuldhulpverleningstraject;

  d. een inspanningsverplichting om het (gezins-)inkomen te verhogen, tenzij verzoeker op grond van een medische keuring ontheven is van deze verplichting.

   

 • 4 Naast deze algemene verplichtingen kan het dagelijks bestuur in de beschikking aanvullende bijzondere verplichtingen opnemen.

Artikel 4 Weigeren en beëindigen

 • 1 Het dagelijks bestuur kan een aanbod schuldhulpverlening weigeren als:

  a. verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals neergelegd in artikel 6 (Inlichtingenplicht) en artikel 7 (medewerkingsplicht) van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en artikel 3 van deze beleidsregels, kan het dagelijks bestuur besluiten om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen;

  b. de schuldhulpverlening niet noodzakelijk wordt geacht;

  c. verzoeker in staat van faillissement verkeert dan wel de wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard op verzoeker;

  d. verzoeker geen inkomen heeft of daarover door eigen toedoen niet kan beschikken;  

  e. de aard van de schulden een aanbod tot schuldhulpverlening in de weg staat;

  f. verzoeker zelfstandig ondernemer is met een onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

   

Artikel 5 Beëindiginggronden

 • 1 Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, besluit het dagelijks bestuur tot beëindiging van de schuldhulpverlening als:

  Het schuldhulpverleningstraject succesvol is afgerond;

   

 • 2 Verzoeker de beschikbare aflossingscapaciteit niet wil gebruiken of verhogen voor de aflossing van schulden;

 • 3 Op grond van – zo later is gebleken – onjuiste gegevens schuldhulpverlening aan verzoeker is toegekend, terwijl indien dit ten tijde van de besluitvorming bekend was geweest bij het dagelijks bestuur, een andere beslissing zou zijn genomen;

 • 4 Verzoeker zich ten opzichte van de medewerkers, belast met werkzaamheden die voortkomen uit het schuldhulpverleningstraject, misdraagt;

 • 5 Verzoeker in staat is om zijn schulden zelf te regelen dan wel in staat is de schulden zelfstandig te beheren;

 • 6 De geboden schuldhulpverlening, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, niet (langer) passend is.

Artikel 6 Recidive

 • 1 Indien verzoeker binnen één jaar gerekend vanaf de datum van het besluit na voortijdige beëindiging van de schuldhulpverlening door eigen toedoen van de verzoeker (minnelijk en/of wettelijk) een nieuw verzoek tot schuldhulpverlening indient, wordt dit verzoek geweigerd tenzij verzoeker aantoont dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden;

 • 2 Indien verzoeker binnen één jaar gerekend vanaf de datum van het besluit na succesvolle beëindiging van de schuldhulpverlening (minnelijk en/of wettelijk) een nieuw verzoek tot schuldhulpverlening indient, wordt dit verzoek geweigerd tenzij verzoeker aantoont dat er sprake is van gewijzigde omstandigheden;

 • 3 Indien verzoeker binnen zes maanden gerekend vanaf de datum van de laatste melding  schuldhulpverlening die niet tot een aanvraag heeft geleid door eigen toedoen van verzoeker een nieuw verzoek tot schuldhulpverlening indient, wordt dit verzoek geweigerd tenzij verzoeker aantoont dat sprake is van gewijzigde omstandigheden;

 • 4 4. Onder gewijzigde omstandigheden wordt onder andere verstaan:

  a. echtscheiding;

  b. scheiding van tafel en bed;

  c. beëindiging van de samenlevingsovereenkomst;

  d. beëindiging van het geregistreerde partnerschap;

  e. werkloosheid als gevolg van niet verwijtbare werkloosheid;

  f. ziekte mogelijk leidend tot gedeeltelijke of gehele afkeuring;

  g. substantiële inkomensterugval;

  h. als verzoeker (of betrokken ketenpartners) gemotiveerd kunnen aantonen dat de situatie is veranderd.

Artikel 7 Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

 • 1 Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afwijken van de bepalingen van deze beleidsregel, indien toepassing van de beleidsregel tot onbillijkheden van overwegende aard leidt;

 • 2 In gevallen waarin deze regeling niet voorzien, beslist het dagelijks bestuur.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 februari 2014 en wordt aangehaald als “Beleidsregels Schuldhulpverlening ISD Kop van Noord-Holland”.

Toelichting 1

Toelichting artikel 2. Aanbod schuldhulpverlening

Lid 3: dit artikel toont de kern van integrale schuldhulpverlening: een gerichte en selectieve toepassing van schuldhulpverlening. Het gaat om maatwerk. De inzet van producten kan per situatie verschillen. Dit heeft ook te maken met de overige hulpverlening die nodig is of al is ingezet vanuit andere terreinen (bijvoorbeeld bij psychische- of verslavingsproblemen). In lid 3 van dit artikel worden vier factoren genoemd die bepalen in welke mate de ISD-KNH één of meerdere producten schuldhulpverlening aanbiedt.

Toelichting artikel 3. Verplichtingen

In dit artikel zijn de verplichtingen van de verzoeker opgenomen. Het artikel is gebaseerd op artikel 6 en artikel 7 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en geeft vorm aan de eigen verantwoordelijkheid van de verzoeker. Het behoort tot de eigen verantwoordelijkheid van personen zelf om tijdig de benodigde informatie te verstrekken (lid 1) en medewerking te verlenen (lid 2). Dit zowel in de fase van de aanvraag als tijdens de looptijd van het schuldhulpverleningstraject.

De verplichtingen genoemd in lid 3 zijn geen limitatieve opsomming.

Toelichting artikel 4. Weigeren en beëindigen

Als verzoeker niet of in onvoldoende mate zijn verplichtingen nakomt zoals genoemd in artikel 3, kan besloten worden om schuldhulpverlening te weigeren dan wel te beëindigen.

Voordat besloten wordt tot weigeren of beëindigen, wordt met toepassing van lid 1 sub a aan verzoeker één (herstel)termijn geboden om alsnog de gevraagde informatie te verstrekken of medewerking te verlenen. Dit is conform de Algemene wet bestuursrecht. Komt verzoeker ook gedurende de hersteltermijn zijn verplichting niet na, dan kan het bestuur besluiten tot weigering of beëindiging van de schuldhulpverlening.

Artikel 4 is geformuleerd als een zogenaamde ‘kan’-bepaling. Dit betekent dat het bestuur de bevoegdheid heeft tot weigering of beëindiging, maar niet een verplichting. Dit biedt ruimte om van een weigering of beëindiging af te zien, vooral als elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.

Toelichting artikel 5. Beëindiginggronden

In dit artikel wordt beschreven wanneer schuldhulpverlening wordt beëindigd. Het artikel laat de werking van artikel 4 onaangetast.

Lid 4: het misdragen tegenover medewerkers wordt volgens het Agressieprotocol ISD-KNH afgehandeld.

Lid 6: het uitgangspunt bij schuldhulpverlening is maatwerk. Desondanks kan dit betekenen dat de schuldhulpverlening wordt beëindigd als bijvoorbeeld de vorm van hulpverlening niet langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de verzoeker. Als hier sprake van is, moet er extra aandacht zijn voor een goede motivering van de beschikking door op te nemen wat de verzoeker zelf nog aan zijn situatie kan verbeteren en/of welke actie hij (nog) kan ondernemen.

Toelichting artikel 6. Recidive

In dit artikel wordt omschreven hoe wordt omgegaan met een herhaalde aanvraag en melding.

Wat betreft de bevoegdheid tot weigering van een aanbod schuldhulpverlening in relatie tot eerdere trajecten / contacten schuldhulpverlening, zijn in dit artikel regels gesteld. Op basis van het principe van een eigen verantwoordelijkheid, wordt een grens gesteld aan het kunnen doen van een hernieuwde aanvraag.

Bij het bepalen of een persoon al eerder gebruik heeft gemaakt van schuldhulpverlening tellen  schuldhulpverlening en/of contacten (bij melding) daaromtrent voor de inwerkingtreding van deze beleidsregels ook mee.

Een eventueel eerder gebruik van het  product eenmalig advies geldt niet als een eerder traject.

Toelichting artikel 7. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden

Dit artikel geeft ruimte aan het bestuur om in bijzondere (lid 1) en/of onvoorziene (lid 2) omstandigheden af te wijken van de regels zoals genoemd in deze beleidsregels.