Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lisse

Compensatieregeling leges Lisse 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLisse
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCompensatieregeling leges Lisse 2020
CiteertitelCompensatieregeling leges Lisse 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-316259

Z-19-101606

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling leges Lisse 2020

De raad van de gemeente Lisse;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 november 2019, nr. 246950;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

Besluit:

 

Vast te stellen de:

 

Compensatieregeling leges Lisse 2020

 

Hoofdstuk 1 Compensatie bouwleges

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: Een in de gemeente Lisse gevestigde algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een in de gemeente Lisse gevestigde Sociaal belang behartigende instelling (SBBI), die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard.

 • 2.

  Tarieventabel: de tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges.

Artikel 1.2 Geldigheid compensatie

 • 1.

  De compensatie is van toepassing op de leges die worden geheven op grond van artikel 2.3.1.1 van de tarieventabel, voor zover het de bouw betreft van een accommodatie ten behoeve van het gebruik door de belanghebbende zelf voor de uitoefening van activiteiten van maatschappelijke, sociale en culturele aard en voor zover de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd en de bouwkosten daardoor lager zijn dan de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald.

 • 2.

  De belanghebbende dient aan te geven en aan te tonen (bijvoorbeeld door middel van een offerte/rekening van een aannemer) op welke wijze de verlaging van de bouwkosten tot stand is gekomen.

Artikel 1.3 Bedrag van de compensatie

 • 1.

  Het met toepassing van de artikelen 2.1.1.2 en 2.3.1.1 van de tarieventabel berekende legesbedrag, wordt gecompenseerd met het bedrag dat wordt berekend met toepassing van het in artikel 2.3.1.1 vermelde percentage over het bedrag waarmee de bouwkosten door zelfwerkzaamheid worden verlaagd, met dien verstande dat in elk geval het in artikel 2.3.1.1 genoemde (minimale) bedrag in rekening wordt gebracht.

 • 2.

  Het maximaal te compenseren bedrag bedraagt € 1.000,--.

Hoofdstuk 2 Compensatie overige leges

Artikel 2.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Belanghebbende: Een ingezetene van de gemeente Lisse of een in de gemeente Lisse gevestigde algemeen nut beogende instelling (ANBI) of een in de gemeente Lisse gevestigde sociaal belang behartigende instelling (SBBI), die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, voor het aanvragen van een ontheffing, vergunning of toestemming met betrekking tot niet-commerciële doeleinden of ideële activiteiten.

 • 2.

  Tarieventabel: De tarieventabel behorend bij de Verordening op de heffing en invordering van leges.

Artikel 2.2 Geldigheid compensatie

De compensatie is van toepassing op de leges die worden geheven op grond van de volgende artikelen van de tarieventabel:

Artikel 1.13.2

Loterijvergunning;

Artikel 1.15.7.1, 1.15.7.2

Een ontheffing op grond van artikel 2:6 van de APV, uitsluitend voor zover de voorwerpen tijdelijk worden geplaatst ten behoeve van ideële activiteiten;

Artikel 1.18.1

Een vergunning, ontheffing of toestemming op grond van de APV, voor zover daaromtrent geen andere bepaling in de tarieventabel is opgenomen;

Artikel 3.1.1

Drank- en Horecavergunning;

Artikel 3.2.1 t/m 3.2.1.3

Organiseren van evenementen;

Artikel 3.4.1. t/m 3.4.1.2

Aanvraag standplaats.

Artikel 2.3 Percentage compensatie

De compensatie van de leges die worden geheven op grond van de in artikel 2.2 van dit hoofdstuk genoemde artikelen bedraagt 75% van de tarieven die zijn vastgesteld in de tarieventabel.

Artikel 2.4 In de tarieventabel al gecompenseerde legestarieven

De tarieven met betrekking tot de gehandicaptenparkeerkaart, artikel 1.15.2, zijn al gecorrigeerd in de tarieventabel. De compensatie voor de in artikel 1.15.2 genoemde tarieven bedraagt 75% van de daadwerkelijke kosten.

Hoofdstuk 3 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 3.1 Overgangsrecht

“De Compensatieregeling 2019” van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 3.2 genoemde datum van inwerkingtreding, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich op grond van de Verordening op de heffing en invordering van leges voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 3.2 Inwerkingtreding en citeertitel

De compensatieregeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3.3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als “Compensatieregeling leges Lisse 2020”

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Lisse in zijn openbare vergadering van 19 december 2019.

mevrouw drs. M.G.J.Veeger

griffier

mevrouw A.W.M.Spruit

voorzitter