Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingGemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011
CiteertitelGemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

-

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-07-201114-03-2013-

30-06-2011

Gemeentenieuws 08-07-2011

24 mei 2011, nr. 16

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.  24 mei 2011, nr. 16;

Gelet op;

 

De Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008;

 

Het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

De Gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011 vast te stellen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 30 juni 2011.

 

De raad voornoemd,

 

De voorzitter,                                                      De griffier,

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  duurzame-energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende activiteiten en de daaraan gekoppelde subsidiebedragen per activiteit (bijlage I);

 • b.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • c.

  bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar/bewoner vóór 1 januari 2011;

 • d.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan de Milieudienst Kop van Noord-Holland om verlening van subsidie op grond van de gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011;

 • e.

  aanvrager: natuurlijk persoon die als eigenaar/bewoner van een woning, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • f.

  voorzieningen: installaties die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen zoals zonlicht,zonwarmte, wind of maatregelen die de energievraag reduceren zoals isolatie en HR++-glas; Alle subsidiabele voorzieningen en maatregelen staan in bijlage I.

 • g.

  subsidieplafond: het beschikbare bedrag van € 4.966,- dat door de provincie Noord-Holland aan gemeente Niedorp is toegekend in het kader van de provinciale subsidieregeling duurzame energie (Deelverordening duurzame energiepakket Noord-Holland 2008).

Artikel 2 Doelstelling

De gemeente Niedorp voert een actief klimaatbeleid en heeft hiervoor van de provincie Noord-Holland subsidiebudget beschikbaar gekregen. Dit budget wordt ingezet om particulieren te stimuleren te investeren in energie-efficiency van hun woningen.

Artikel 3 Uitvoering

De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland.

Artikel 4 Subsidieplafond en subsidiale kosten

 • a. Voor de gemeentelijke energiesubsidie geldt een subsidieplafond van € 4.966,-. Boven het subsidieplafond worden geen subsidieaanvragen toegewezen.

 • b. Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend wordt maximaal € 1000,- subsidietoegekend. Voor elk adres wordt maximaal € 800,- subsidie verleend voor zonnepanelen en panelen voor een zonneboiler.

 • c. Het subsidiebedrag per voorziening is ten hoogste het bedrag genoemd in bijlage I, maar zal nooit meer bedragen dan 50% van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor het aanschaffen, installeren

  en in bedrijf stellen van de voorziening.

 • d. Als er al subsidie is toegekend voor de voorziening, door gebruikmaking van een andere regeling, wordt de al toegekende subsidie in mindering gebracht op het subsidiebedrag dat via deze subsidieverordening ontvangen kan worden.

Artikel 5 Subsidiecriteria

 • a. Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen zoals opgenomen in bijlage I en die vóór 1 april 2012 zijn uitgevoerd/toegepast en betaald.

 • b. Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • c. Subsidie wordt alleen verstrekt indien de voorzieningen zijn uitgevoerd/toegepast bij bestaande woningen binnen het grondgebied van de gemeente Niedorp.

 • d. Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst (bijlage I) indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

 • e. Subsidie wordt alleen verstrekt indien bij het vaststellingsformulier (bijlage III) facturen en betaalbewijzen worden gevoegd waarmee wordt aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk vóór 1 april 2012 zijn uitgevoerd/toegepast en betaald binnen de criteria van de verordening.

 • f. In het geval er een techniek wordt gebruikt als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van de Duurzame Energielijst (bijlage I) dient te worden aangetoond dat aan het in de Duurzame Energielijst vermelde criterium (isolerende waarde) wordt voldaan.

 • g. Het verstrekken van de subsidiebedragen voor voorzieningen 7 t/m 13 van de Duurzame Energielijst (bijlage I) geschiedt alleen als wordt aangetoond dat deze technieken zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf. Het bedrijf vult daartoe de aannemer-

  /installateursverklaring (bijlage IV) in.

 • h. Uiterlijk 1 april 2012 dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie (bijlage III) te zijn ingediend.

 • i. De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige verordening wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de plaatsing van voorzieningen.

Artikel 6 Aanvraagprocedure

 • a. Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen, door middel van het aanvraagformulier zoals opgenomen in bijlage II. Dit aanvraagformulier moet vergezeld zijn van een offerte of koopovereenkomst, die als ontbindende voorwaarde mag kennen het niet verkrijgen van de onderhavige subsidie.

 • b. Subsidieaanvragen kunnen alleen schriftelijk bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland worden ingediend, met ingang van de dag na de dag waarop publicatie van de verordening in de pers heeft plaatsgevonden. Aanvragen die worden ingediend vóór deze datum worden niet in behandeling genomen.

 • c. Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.

 • d. Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • e. Het aanvraagformulier (bijlage II) moet uiterlijk 21 november 2011 zijn ingediend bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland. Aanvragen ingediend na 21 november 2011 worden niet in behandeling genomen.

 • f. Na ontvangst van een complete aanvraag wordt binnen 6 weken op de aanvraag beschikt.

Artikel 7 Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bekendmaking van de verordening in de pers heeft plaatsgevonden.

Bijlage 1 Duurzame Energielijst gemeente Niedorp 2011 met toelichting

Nr.TechniekCriteriumSubsidiebedrag (€)
1DakisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
2VloerisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
3SpouwmuurisolatieRc > 1,3 m2 K/W4,- per m2
4PaneelisolatieRc > 2,5 m2 K/W9,- per m2
5Isolatie massieve muurRc > 2,5 m2 K/W22,- per m2
6HR++-glasUglas < 1,2 W/ m2 K of spouw 15 mm22,- per m2
7Laagtemperatuur (LT) verwarming  450,- per woning
8Warmtepomp RV of combiAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist230,- per kW condensorvermogen
9Warmtepomp TWAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist300,- per kW condensorvermogen
10BodemwarmtewisselaarCombinatie met cv-ketel niet vereist58,- per kW condensorvermogen van de warmtepomp
11Zonneboiler  215,- per m2 paneeloppervlak tot een maximum bedrag € 800,-
12Douchewater-WTW  125,- per stuk tot een maximum bedrag € 800,-
13PV-systeem  2,50 per Watt piek

Bij de berekening van de warmteweerstand(en) worden de volgende symbolen gebruikt.

• R, Rd, Rm: warmteweerstand van een materiaal.

• Rc: warmteweerstand van de scheidingsconstructie die is samengesteld uit meerdere lagen of onderdelen, bijvoorbeeld door een gevelopbouw van baksteen, luchtspouw, isolatie en kalkzandsteen.

• U: totale warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie, inclusief de overgangsweerstanden van lucht naar de constructie en van de constructie naar lucht.

Bijlage 2 Aanvraagformulier Niedorp

Gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011

Let op ! Aanvragen moeten voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen en uiterlijk 21 november 2011 zijn ingediend bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland (art. 6a en 6e verordening)

Het ondertekende aanvraagformulier stuurt u naar:

Milieudienst Kop van Noord Holland

Mevrouw B. Helmink

Postbus 8

1740 AA SCHAGEN

1. Gegevens aanvrager

- Naam:.........................................................................................................................

- Adres..........................................................................................................................

- Postcode en plaats: ...................................................................................................

- Gemeente: ..........................................................................................

- Telefoonnummer: ..........................................Mobiel nummer:.................................

- E-mail adres: ..............................................................................................................

2. Gegevens van het project

Geef in de tabel aan welke voorziening(en) wordt/worden getroffen alsmede de toe te passen aantallen en/of oppervlakte en/of lengte en/of Wpiek.

Nr.TechniekCriteriumSubsidiebedrag (€)
1DakisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
2VloerisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
3SpouwmuurisolatieRc > 1,3 m2 K/W4,- per m2
4PaneelisolatieRc > 2,5 m2 K/W9,- per m2
5Isolatie massieve muurRc > 2,5 m2 K/W22,- per m2
6HR++-glasUglas < 1,2 W/ m2 K of spouw 15 mm22,- per m2
7Laagtemperatuur (LT) verwarming  450,- per woning
8Warmtepomp RV of combiAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist230,- per kW condensorvermogen
9Warmtepomp TWAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist300,- per kW condensorvermogen
10BodemwarmtewisselaarCombinatie met cv-ketel niet vereist58,- per kW condensorvermogen van de warmtepomp
11Zonneboiler  215,- per m2 paneeloppervlak tot een maximum bedrag € 800,-
12Douchewater-WTW  125,- per stuk tot een maximum bedrag € 800,-
13PV-systeem  2,50 per Watt piek

** Voor bodemisolatie kan geen subsidie worden aangevraagd.

Er wordt geen subsidie verstrekt voor de technieken als genoemd onder de nummers 1 t/m 6 van deze lijst indien sprake is van een uitbreiding van een bestaande woning.

Planning ( LET OP: voorziening moet voor 1 april 2012 zijn uitgevoerd en betaald)

- Worden de technieken toegepast in de bestaande bouw?.........( ja / nee )*

- Datum start uitvoering project :..........................................................................

- Maand en jaar oplevering voorziening(en).......................................................................

Locatie waar de voorziening(en) worden getroffen (indien afwijkend van het adres als vermeld bij vraag 1)

- Adres:......................................................................................................................

- Postcode en plaats: ...................................................................................................

3. Financiën

- Totale kosten van de voorziening(en) (€): ....................................................................

- Gevraagde bijdrage van de gemeente (€): ....................................................................

Verplichte bijlage: de offerte van het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert. Is er geen offerte toegevoegd dan wordt de aanvraag niet behandeld.

4. Andere subsidiegelden

Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen? Zo ja, uit welkeregeling en welk bedrag is toegekend: .........................................

...................................................................................

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld door:

Naam: .......................................................................................................................

Plaats:........................................................................................................................

Datum: ......................................................................................................................

Handtekening:............................................................................................................

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Bijlage 3 Vaststellingsformulier

Gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011

Let op! Het vaststellingsformulier moet uiterlijk 1 april 2012 zijn ingediend bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland (art. 5h verordening)

Het ondertekende formulier stuurt u naar:

Milieudienst Kop van Noord Holland

Mevrouw B. Helmink

Postbus 8

1740 AA SCHAGEN

1. Gegevens aanvrager

- Naam: ....................................................................................................................

- Adres:.....................................................................................................................

- Postcode en plaats:...................................................................................................

- Gemeente: .........................................................

- Telefoonnummer:...................Mobiel:.................................

- Nummer bank/girorekening:.............................................

2. Gegevens van het project

Geef in de tabel aan welke voorziening(en) is/zijn getroffen alsmede de toegepaste hoeveelheid/aantal.

Nr.TechniekCriteriumSubsidiebedrag (€)
1DakisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
2VloerisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
3SpouwmuurisolatieRc > 1,3 m2 K/W4,- per m2
4PaneelisolatieRc > 2,5 m2 K/W9,- per m2
5Isolatie massieve muurRc > 2,5 m2 K/W22,- per m2
6HR++-glasUglas < 1,2 W/ m2 K of spouw 15 mm22,- per m2
7Laagtemperatuur (LT) verwarming  450,- per woning
8Warmtepomp RV of combiAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist230,- per kW condensorvermogen
9Warmtepomp TWAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist300,- per kW condensorvermogen
10BodemwarmtewisselaarCombinatie met cv-ketel niet vereist58,- per kW condensorvermogen van de warmtepomp
11Zonneboiler  215,- per m2 paneeloppervlak tot een maximum bedrag € 800,-
12Douchewater-WTW  125,- per stuk tot een maximum bedrag € 800,-
13PV-systeem  2,50 per Watt piek

3. BIJLAGEN, mee te sturen met dit vaststellingsformulier:

(indien deze bijlagen ontbreken of uiterlijk 1 april 2012 niet zijn ontvangen wordt het subsidiebedrag niet uitbetaald)

I. Facturen en betaalbewijzen

- kopie/kopieën van de factuur/facturen

- betaalbewijs (kopie van bank- of girorekening)

II. Installateursverklaring bij voorzieningen 7 t/m 13

Let erop dat u ook de aannemer/installateursverklaring door de aannemer-installateursverklaring laat invullen en ondertekenen.

4. Andere subsidiegelden

Zijn voor de voorzieningen al subsidiegelden ontvangen uit andere regelingen? Zo ja, uit welkeregeling en welk bedrag is toegekend :.......................................

................................................................................................................

Ondertekening

Naar waarheid ingevuld door:

Naam: .......................................................................................................................

Plaats:........................................................................................................................

Datum: ......................................................................................................................

Handtekening:............................................................................................................

Bijlage 4 Aannemer-/installateursverklaring

Gemeentelijke subsidieverordening duurzame energie 2011

Bij deze verklaart:

Bedrijfsnaam:

Naam contactpersoon:

Adres:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail:

Dat op locatie:

Adres:

Postcode en plaats:

In opdracht van:

Naam:

Adres:

Postcode en plaats:

In de volgende periode/op de volgende datum: ………………….…………20……

de onderstaande voorziening(en) is/zijn aangebracht en in bedrijf gesteld.

NB: aantal vermelden en in geval van de voorzieningen 1 t/m 6: wordt voldaan aan het criterium behorende bij de voorziening? (ja/nee)

Nr.TechniekCriteriumSubsidiebedrag (€)
1DakisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
2VloerisolatieRc > 2,5 m2 K/W4,- per m2
3SpouwmuurisolatieRc > 1,3 m2 K/W4,- per m2
4PaneelisolatieRc > 2,5 m2 K/W9,- per m2
5Isolatie massieve muurRc > 2,5 m2 K/W22,- per m2
6HR++-glasUglas < 1,2 W/ m2 K of spouw 15 mm22,- per m2
7Laagtemperatuur (LT) verwarming  450,- per woning
8Warmtepomp RV of combiAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist230,- per kW condensorvermogen
9Warmtepomp TWAanvullende eis bij inzet van ventilatielucht of buitenlucht: Combinatie met gasgestookte cv ketel voor additionele warmtelevering vereist300,- per kW condensorvermogen
10BodemwarmtewisselaarCombinatie met cv-ketel niet vereist58,- per kW condensorvermogen van de warmtepomp
11Zonneboiler  215,- per m2 paneeloppervlak tot een maximum bedrag € 800,-
12Douchewater-WTW  125,- per stuk tot een maximum bedrag € 800,-
13PV-systeem  2,50 per Watt piek

Ondertekening:

Datum:

Plaats,

Naar waarheid ingevuld:

Naam:

Handtekening

Stempel Installateur