Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201001-01-2014Onbekend

08-07-2010

Gemeentenieuws 21-07-2010

25 mei 2010, nr.16

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 mei 2010, nr. 16, tot vaststellen van de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010;

Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de begraafplaatsen in Barsingerhorn, Kolhorn, Nieuwe Niedorp, Oude Niedorp, en Winkel;

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van lijken;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstooien van as;

 • c.

  algemeen graf:een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt aangeboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • -

   het doen verstooien van as;

 • e.

  algemeen urnengraf;een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis:een nis, waarvoor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus:een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn:een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats:een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

Artikel 2 - Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats

en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 - Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 - Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze

  Verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel

  genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5- Belastingjaar

 • 1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 - Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel worden worden geheven bij wege van aanslag.

 • 2.

  Andere rechten als bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 - Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, zijn de rechten bedoeld in 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in 5.2 en 5.3 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 - Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die bedoeld in hoofdstuk 5.2, 5.3 en 5.4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 - Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald in vijf gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen kunnen worden afgeschreven door middel van automatische betalingsincasso, dat de rechten moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 - Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 - Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 12 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2006’ van 22 december 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaats vindt.

 • 4.

  Deze datum van ingang van de heffing is 1 augustus 2010.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2010’

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 juli 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

De griffier,

De raad van de gemeente Niedorp;

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010, nr. , inzake

het vaststellen per 1 januari 2011 van de Tarieventabel 2011 behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2010;

 

Gelet op gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 4 van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgings-rechten 2010;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de Tarieventabel 2011 behorende bij de “Verordening Lijkbezorgingsrechten 2010”.

 

Hoofdstuk 1    Verlenen van rechten

 

1.1      Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf wordt geheven:                              

1.1.1   voor een periode van 10 jaar                                                                               €   317,00

1.1.2   voor een periode van 15 jaar                                                                               €   456,50

1.1.3   voor een periode van 20 jaar                                                                               €   583,50

1.1.4   voor een periode van 25 jaar                                                                               €   697,50

1.1.5   voor een periode van 30 jaar                                                                               €   799,00

 

1.2      Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven:

1.2.1   voor een periode van 10 jaar                                                                               €   317,00

1.2.2   voor een periode van 15 jaar                                                                               €   456,50

1.2.3   voor een periode van 20 jaar                                                                               €   583,50

1.2.4   voor een periode van 25 jaar                                                                               €   697,50

1.2.5   voor een periode van 30 jaar                                                                               €   799,00

 

1.3      Voor het verlenen van het recht op een urnen nis wordt geheven:

1.3.1   voor een periode van 10 jaar                                                                               €   464,50

1.3.2   voor een periode van 15 jaar                                                                               €   670,50

1.3.3   voor een periode van 20 jaar                                                                               €   858,50

1.3.4   voor een periode van 25 jaar                                                                               €1.028,50

1.3.5   voor een periode van 30 jaar                                                                               €1.181,00

 

1.4.1   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf met 5 jaar             €   188,00

1.4.2   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf met 10 jaar                       €   361,00

1.4.3   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf met 15 jaar                       €   519,00

1.4.4   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een graf met 20 jaar                       €   661,50

 

1.5.1   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen graf met 5 jaar                €   188,00

1.5.2   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen graf met 10 jaar  €   361,00

1.5.3   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen graf met 15 jaar  €   519,00

1.5.4   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen graf met 20 jaar  €   661,50

1.6.1   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen nis met 5 jaar                 €   276,00

1.6.2   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen nis met 10 jaar               €   531,50

1.6.3   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen nis met 15 jaar               €   767,00

1.6.4   Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een urnen nis met 20 jaar               €   982,50

Hoofdstuk  2 Begraven

 

2.1      Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder                      €   349,00

2.2      Voor het begraven van een lijk van een persoon beneden de 12 jaar                       €   173,50

2.2.1   Voor het graven van en het begraven in een grafkelder                                          €   591,50

 • Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in

           2.1,2.2 en 2.2.1 verhoogd met:                                                              

2.3.1   50% op de maandag tot en met vrijdag, indien het tijdstip ligt vóór

           09.00 uur en ná 16.00 uur en op de zaterdag;

2.3.2   100% op de zon- en feestdagen.

 

Hoofdstuk 3   Gereserveerd

 

Hoofdstuk  4  Bijzetten van asbussen en urnen.

 

4.1      Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

4.1.1   Op of in een graf, in een urnengraf of urnenmuur door of vanwege de gemeente       €    72,00

4.2      Voor het bijzetten van een asbus of urn op buitengewone uren wordt

           het recht, bedoeld in 3.1.1 verhoogd met:

4.2.1   50% op de maandag tot en met vrijdag, indien het tijdstip ligt vóór

           09.00 uur en ná 16.00 uur en op de zaterdag;

4.2.2   100% op de zon- en feestdagen.

4.3       Indien zonder gemeentelijke bemoeienis aan administratiekosten             €    13,20

 

Hoofdstuk   5  Grafbedekking en onderhoud

 

5.1      Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of

           vernieuwen van monumenten, voorwerpen of beplanting, bedoeld

           in de artikelen van de Beheersverordening begraafplaatsen

           gemeente Niedorp 2010, wordt geheven:

5.1.1   Voor het plaatsen van monumenten, voorwerpen of beplanting per voorwerp            €    35,00

5.2      Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een

           graf en urnenmonument voorzien van een monument, voorwerp of

           beplanting(per jaar)urnenmuur behoeft geen vergunning                                     €    35,00

5.3      Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een

           graf zonder monument, voorwerp of beplanting(per jaar)                                        €    17,75

           (afkoop per jaar voor de urnenmuur is niet mogelijk)

5.4      De rechten als bedoeld in 5.2 en 5.3 kunnen worden afgekocht voor

           voldoening van een bedrag ineens:

5.4.1   De rechten voor onbepaalde tijd voorzien van een monument,

           voorwerp of beplanting (alleen koopgraf)                                                              €   704,00

5.4.2   De rechten voor onbepaalde tijd zonder monument, voorwerp

           of beplanting (alleen koopgraf)                                                                           €   357,00

5.4.3   De rechten voor 20 jaar voor een graf of een urnenmonument

           voorzien van een monument, voorwerp of beplanting                                             €   467,50

5.4.4   De rechten voor 20 jaar voor de urnen nis                                                             €   121,50

5.4.5   De rechten voor 20 jaar voor een graf zonder monument,

           voorwerp of beplanting                                                                                       €   220,00

5.4.6   De rechten bij verlenging met 10 jaar voor een graf of urnen-

           monument voorzien van een monument, voorwerp of beplanting                            €   289,00

5.4.7   De rechten bij verlenging met 10 jaar voor de urnenmuur                                       €     75,00

5.4.8   De rechten bij verlenging met 10 jaar voor een graf zonder

           monument,voorwerp of beplanting                                                                      €   137,00

Hoofdstuk  6  Opgraven, ruimen en verstooien

 

6.1       Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen worden de tarieven geheven, vermeld in Hoofdstuk 2. verhoogd met 100%

6.2       Voor het ruimen van een graf op verzoek van belanghebbende, wordt geheven € 266,50

6.3 Voor het na ruiming van een graf afzonderen van een lijk ten behoeve van crematie of herbegraven € 80,00

6.4 Voor het verstrooien van as op een verstrooiplaats wordt per asbus geheven € 36,50

6.5 Voor het verstrooien van as op een verstrooiplaats op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 6.4 verhoogd met:

6.5.1 50% op de maandag tot en met vrijdag, indien het tijdstip ligt vóór 09.00 uur en ná 16.00 uur en op de zaterdag;

6.5.2     100% op de zon- en feestdagen.

 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 16 december 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,                                                     

De griffier,