Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling ten behoeve van de griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingDelegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling ten behoeve van de griffie
CiteertitelDelegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling ten behoeve van de griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-03-2010Onbekend

11-03-2010

N.v.t.

28-02-2010, nr 7

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2010, nr.7 tot vaststellen van een delegatiebesluit uitvoering arbeidsvoorwaardenregeling ten behoeve van de griffie;

Gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1. De rechtspositie, zoals neergelegd in de CAR en UWO en overige lokale regelingen van toepassing te doen zijn op de griffie;

 • 2. Het vaststellen van toekomstige wijzigingen in de rechtspositieregeling, nadat deze op de ambtenaren van de gemeente Niedorp door het college van burgemeester en wethouders van toepassing zijn verklaard, te delegeren aan de werkgeverscommissie;

 • 3. Aan de werkgeverscommissie de bevoegdheid te delegeren tot het uitvoeren van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Niedorp en daaraan verbonden nadere regelingen ten behoeve van de griffie, behoudens voor zover het betreft:

  • a.

   Benoeming

  • b.

   Schorsing

  • c.

   Ontslag

   als bedoeld in artikel 107, 107a, tweede lid, 107d, eerste lid en 107e, eerste lid van de Gemeentewet;

 • 4. De voorbereiding en uitvoering van functionering- en beoordelingsgesprekken met de griffier of de medewerkers van de griffie wordt gedelegeerd aan de werkgeverscommissie daarin bijgestaan door een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtelijk functionaris.

Artikel 2

 • 1. De voorbereiding van de in artikel 1 lid 3 bedoelde besluiten, die zijn voorbehouden aan de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door de werkgeverscommissie.

 • 2. De voorzitter van de raad kan in voorkomende gevallen worden uitgenodigd om in de vergadering van de werkgeverscommissie aanwezig te zijn en eventueel optreden als informant.

Artikel 3

Daar waar de vastgestelde arbeidsvoorwaarden of de uitvoering daarvan niet, of niet in redelijkheid is voorzien, beslist de werkgeverscommissie.

Artikel 4

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking na vaststelling door de gemeenteraad op 11 maart 2010.

 • 2.

  Dit besluit kan worden aangehaald als delegatiebesluit uitvoering Arbeidsvoorwaardenregeling ten behoeve van de griffie.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 11 maart 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

De griffier,