Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2008
CiteertitelVerordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpautomatisering en informatisering
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-200918-10-2012Onbekend

18-12-2008

23-01-2009 Gemeentenieuws

02-12-2008 nr.10

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008 nr. 10 inzake het intrekken van de laatst vastgestelde Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens en het vaststellen van de nieuwe Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Niedorp 2008;

gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

B E S L U I T :

1. de Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens van 12 juli 2005 in te trekken.

2. de volgende Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Niedorp 2008 vast te stellen.

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  Daar waar in deze verordening de mannelijke persoonsvorm wordt gebruikt dient ook de vrouwelijke persoonsvorm te worden gelezen.

 • 2.

  De bijlagen vormen één geheel met deze verordening.

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  aangehaakte gegevens: de in de GBA opgenomen gegevens die niet behoren tot de persoonslijst of de verwijsgegevens, over één persoon in de GBA;

 • b.

  afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  algemenegegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid onder a van de Wet GBA;

 • d.

  authentieke gegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 3a van de Wet GBA en benoemd in artikel 58a Besluit GBA en vermeld in bijlage 1d Besluit GBA;

 • e.

  autorisatie: het verlenen van (rechtstreekse) toegang tot de GBA-gegevens.

 • f.

  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de GBA;

 • g.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente. Hieronder valt tevens te verstaan door de verantwoordelijke aangewezen instanties die taken uitoefenen die door het gemeentebestuur zijn opgelegd en/of belast zijn met de uitvoering van publiekrechtelijke taken;

 • h.

  de Wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • i.

  derde: elke andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • j.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • k.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen;

 • l.

  persoonslijst: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de wet, over één persoon in de GBA;

 • m.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • n.

  verordening GBA: de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • o.

  verwijsgegevens: het geheel van gegevens als bedoeld in artikel 35, eerste lid van de wet GBA, over één uitgeschreven persoon uit de GBA;

Artikel 2 Doel van de verbanden, toegang of verstrekking van de GBA-gegevens

 • 1. Binnengemeentelijke afnemers krijgen toegang tot de GBA, dan wel de beschikbare gegevens in de GBA worden verstrekt, voor de vervulling van hun taak.

 • 2. De toegang dan wel de verstrekking wordt door de verantwoordelijke vastgelegd in een convenant of overeenkomst.

 • 3. De verantwoordelijke wijst de binnengemeentelijke afnemers aan die aan de verplichtingen krachtens artikel 3b en 62 van de Wet GBA dienen te voldoen.

Artikel 3 Beheer van de GBA

 • 1. Beheerder van de GBA is het hoofd Burgerzaken.

 • 2. De beheerder geeft invulling aan het onder artikel 2 bedoelde convenant of overeenkomst.

Hoofdstuk 2 Bepalingen met betrekking tot de GBA

Artikel 4 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA, met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de in vermelde afdelingen, de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens verstrekt, ten behoeve van het actualiseren van de door hen beheerde administraties.

Artikel 5 Rechtstreeks toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang tot de GBA hebben:

 • 1.

  de beheerder;

 • 2.

  de aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn op de afdeling Burgerzaken;

 • 3.

  met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA wordt aan de in Bijlage 2 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens vermelde binnengemeentelijke afnemers een autorisatie verleend, voor de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

Artikel 6 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van artikel 88 en 89 Wet GBA worden aan de in vermelde binnengemeentelijke afnemers de in de tabel aangegeven algemene- en verwijsgegevens systematisch verstrekt, ten behoeve van de uitvoering van de aan hen opgedragen taken.

 • 2.

  De verantwoordelijke kan besluiten aan andere afnemers systematisch gegevens te verstrekken.

In het besluit worden tenminste de volgende punten schriftelijk vastgelegd:

 • -

  het doel waarvoor de gegevens uit de basisadministratie nodig zijn;

 • -

  de op deze registraties betrekking hebbende wettelijke regelingen en privacyreglementen;

 • -

  een limitatieve en exacte opsomming van de benodigde gegevens.

Artikel 7 Verstrekkingen onder verantwoordelijkheid van de gemeente

 • 1. Met inachtneming van artikel 100, tweede lid Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 98 en 99 Wet GBA, aan vermelde instanties de gegevens, zoals vermeldt in artikel 100, lid 2, van de Wet GBA op verzoek aan de in bijlage 4 vermelde instanties worden verstrekt voorzover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 2. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

Artikel 8 Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Aan binnengemeentelijke afnemers kunnen op telefonische verzoek slechts incidenteel in aantoonbaar spoedeisende gevallen gegevens worden verstrekt indien:

 • a.

  buiten twijfel is dat het verzoek afkomstig is van een daartoe bevoegd persoon binnen de organisatie. Een en ander op basis van vooraf nadrukkelijk gemaakte afspraken en aan met name genoemde personen en:

 • b.

  de gegevens nodig zijn voor vervulling van de taken van de binnengemeentelijke afnemer en niet op een minder ingrijpende manier aan gegevens kan worden gekomen.

Hoofdstuk 3 Aangehaakte gegevens

Artikel 9 Doel van de aangehaakte gegevens

De GBA heeft voor wat betreft de aangehaakte gegevens tot doel:

 • a.

  informatie te leveren aan de afdeling Burgerzaken ter uitvoering van activiteiten, verband houdende met de taken die bij deze dienst moeten worden gevoerd;

 • b.

  de binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van taken van die afnemers;

 • c.

  een ingeschrevene van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • d.

  statistische informatie te leveren.

Artikel 10 Aangehaakte gegevens

 • 1. Van ingeschrevenen kunnen in de GBA de in genoemde aangehaakte gegevens opgenomen zijn.

 • 2. De verantwoordelijke kan besluiten de aangehaakte gegevens uit te breiden dan wel in te krimpen.

Artikel 11 Wijze van verkrijging

Aangehaakte gegevens in de GBA worden verkregen door opgave van de ingezetene, door het geautomatiseerde systeem gegenereerde gegevens, door ambtenaren burgerzaken in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen en van afnemers en derden.

Artikel 12 Verbanden, toegang en verstrekkingen

Aan binnengemeentelijke afnemers, ten aanzien van wie deze verordening voorziet in verbanden De GBA-beheerregeling is regelend, maar ook voorwaardenscheppend en heeft hierdoor ook een - wettelijk voorgeschreven - openbaar karakter. De geregistreerde (ingeschrevene in de GBA, dus: de burger) verkrijgt, door de GBA-beheerregeling, een inzicht en rechtszekerheid over de wijze waarop het college van b & w met zijn gegevens omgaat.

(artikel 4), toegang (artikel 5) en verstrekkingen (artikel 6), kan toegang tot de aangehaakte gegevens worden verleend, mits deze noodzakelijk zijn ter uitvoering van hun taken of bevoegdheden.

Artikel 13 Verwijdering van gegevens

Aangehaakte gegevens worden door de beheerder uit de bevolkingsadministratie verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen één jaar nadat het besluit is genomen.

Artikel 14 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

De beheerder houdt het verstrekken van aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 12, aan binnengemeentelijk afnemers als bedoeld in artikel 6, gedurende het jaar volgend op de verstrekking bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokken persoon onevenredig schaadt.

Artikel 15 Rechten van de burger

Op de aangehaakte gegevens zijn alle rechten van de burger, genoemd in de Wet GBA, van toepassing.

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 16 Beveiliging

De beheerder treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de gegevens welke in de GBA als zodanig zijn opgenomen.

Artikel 17 Terugmelding

 • 1. De binnengemeentelijke afnemers van gegevens uit de GBA zijn verplicht de verschillen met de vastgelegde persoonsgegevens in de eigen administratie, waarvan aannemelijk is dat deze in de GBA opgenomen moeten worden, schriftelijk te melden aan de beheerder.

 • 2. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de mededelingen moeten worden gedaan.

 • 3. De verantwoordelijke regelt de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 Wet GBA en de artikelen 62 en 63 Besluit GBA.

Artikel 18 Slotbepalingen

 • 1.

  De Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens 2006 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd om wijzigingen in de bij deze verordening vastgestelde bijlagen aan te brengen.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens gemeente Niedorp 2008.

 • 5.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de GBA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2008

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Toelichting Verordening GBA

Artikel 1. - Begripsbepalingen

In dit artikel worden de begripsbepalingen uitgewerkt. De verordening gaat alleen over de GBA. Termen als bevolkingsadministratie spelen dan ook geen rol meer.

Artikel 2. - Doel van de inzage of verstrekking

Dit artikel formuleert het doel van de inzage en/of de verstrekking en regelt hoe dit wordt vastgelegd.

De afnemers die de GBA als authentieke registratie moeten gebruiken worden separaat door het college aangewezen.

Artikel 3. - Beheer

Meestal zal het hoofd van de afdeling of dienst Burgerzaken belast zijn met de dagelijkse zorg over de GBA. Het kan natuurlijk ook iemand anders zijn. In de beheerregeling is aangegeven wie beheerder is. Zie hiervoor eveneens de NVVB-uitgave Burgerzaken en de procesaudit. Zo’n regeling moet er zijn op grond van artikel 14 van de Wet GBA.

Het tweede lid is alleen van belang wanneer gebruik wordt gemaakt van de bewerkerconstructie die op grond van de Wet GBA is toegestaan. Hiervoor is nog steeds een machtiging nodig van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4. - Verbanden met andere registraties

Op grond van dit artikel vindt verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA aan andere binnengemeentelijke afdelingen plaats. Het aanleggen van verbanden hangt samen met het gemeentelijk informatiebeleid. De Wet GBA verplicht tot het benoemen van de verbanden die in de gemeente zijn aangelegd tussen de verschillende administraties. Een voorbeeld van een dergelijk verband is die van de koppeling met een eventuele basisregistratie waarover de gemeente wellicht beschikt. Aangegeven moet worden welke registraties het betreft, waarvoor de gegevens worden gekoppeld, om welke afdeling het gaat en door wie de gegevens worden beheerd.

In artikel 5 tot en met 8 wordt de rechtstreekse toegang tot de GBA inzichtelijk gemaakt, aan wie gegevens binnengemeentelijk worden verstrekt, onder welke voorwaarden gegevens worden verstrekt aan vrije derden en wie die vrije derden zijn.

Artikel 5. - Rechtstreekse toegang tot de GBA

Rechtstreekse toegang wil zeggen: het via een ‘on line verbinding’ kunnen raadplegen of muteren van gegevens, zonder tussenkomst van anderen. Onderdeel a en b regelen de toegang van de beheerder en de ambtenaren burgerzaken/publiekszaken tot de GBA. Onderdeel c is alleen nodig als de gemeente gebruikmaakt van een bewerker. Onderdeel d regelt de toegang, het doel van de toegang en welke gegevens beschikbaar zijn voor binnengemeentelijke afnemers.

Het verdient aanbeveling om een nieuwe inventarisatie te maken voor invulling van deze verordening. Bij de inventarisatie kan nu ook rekening worden gehouden met gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Behalve de reguliere afdelingen van een gemeente, zoals Financiën of Sociale Zaken, kan de raad besluiten om ook toegang toe te staan aan organisaties die op grond van een gemeenschappelijke regeling taken van de gemeente uitvoeren. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden op het terrein van woningtoewijzing en dergelijke. Er bestaat geen verplichting om afdelingen van de gemeente of gemeenschappelijke regelingen rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. Op grond van organisatorische overwegingen ligt dit ook niet voor de hand.

Nog steeds geldt dat buitengemeentelijke afnemers en derden geen rechtstreekse toegang mogen hebben tot de GBA. Ze komen dan ook niet voor in deze modelverordening. Bijzondere aandacht is nodig voor een autorisatiestructuur voor het binnengemeentelijk gebruik van de GBA. Ook voor binnengemeentelijke afnemers gelden de eisen van de Wet GBA.

De GBA-applicatie moet voorzieningen bevatten om gegevens en functies af te schermen. In verband met de problematiek van geheime afnemersindicaties is inmiddels een regeling getroffen voor toegang van medewerkers van de afdeling Burgerzaken tot het toepassingssysteem.

Artikel 6. - Verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers

Het is denkbaar dat aan binnengemeentelijke afnemers wel ‘systematisch’ gegevens worden verstrekt zonder hun rechtstreekse toegang tot de GBA te geven. In dit verband kan worden gedacht aan periodieke selecties. Deze verstrekkingen moeten eveneens inzichtelijk worden gemaakt in de verordening. Ook hiervoor gelden de vereisten van de Wet GBA. Voor verstrekkingen op papier is reeds een voorziening getroffen in de Wet GBA.

Ook hier ligt het voor de hand om een inventarisatie te maken.

Overeenkomstig artikel 96 van de Wet GBA dient de regio politie aangemerkt te worden als een binnengemeentelijke afnemer.

Artikel 7. - Overige verstrekkingen

In dit artikel kunnen de verstrekkingen die de raad wil toestaan op grond van artikel 100 Wet GBA, worden geregeld. Dat zijn de verstrekkingen aan ‘vrije derden’. Hier mogen alleen derden worden opgenomen en gegevens aan hen worden verstrekt als wordt voldaan aan de eisen die artikel 100 Wet GBA stelt. Deze voorwaarden zijn:

– Er mogen geen gegevens worden verstrekt aan rechtspersonen met winstoogmerk, met andere woorden: commerciële instellingen.

– In de gemeentelijke verordening moet per (categorie) vrije derde(n) het doel van de verstrekking worden aangeven.

– Verstrekkingen kunnen alleen plaatsvinden voor zover dit noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de betrokkene dan wel van de rechten of vrijheden van anderen.

– Nagegaan moet worden of de verstrekking gerechtvaardigd is door een dringende maatschappelijke behoefte en in verhouding staat tot het doel waarvoor de gegevens worden gevraagd. Dit doel moet niet op een minder ingrijpende wijze te bereiken zijn.

– Elke verstrekking moet worden getoetst op proportionaliteit en subsidiariteit.

– Bij verstrekkingen aan organisaties buiten de Europese Unie moet men nagaan of het beschermingsniveau voor verwerking passend is. Of landen een passend beschermingsniveau bieden, kan worden nagevraagd bij het Cbp.

– Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet-commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

Mogelijke categorieën voor verstrekkingen zijn:

– door de gemeente gesubsidieerde instellingen, zoals verenigingen;

– vakbonden;

– ouderenbonden;

– stichtingen met een maatschappelijk doel.

Alleen de volgende gegevens mogen worden verstrekt: ‘algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden’

Artikel 8. - Telefonische gegevensverstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers

Telefonische verstrekkingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Echter is het in de praktijk niet mogelijk om dit volledig uit te sluiten. Door zeer strikte regels op te stellen en vooraf hier afspraken om te maken worden telefonische verstrekkingen tot het minimum beperkt.

In artikel 9 tot en met 15 wordt de registratie van de aangehaakte gegevens beschreven.

De aangehaakte gegevens zelf worden genoemd in bijlage 5.

Artikel 12. - Verbanden, toegang en verstrekkingen

Dit artikel voorziet in de relaties van aangehaakte gegevens. Hierbij staat de publiekrechtelijke taak van de afnemer als criterium centraal.

Artikel 14. - Protocolplicht van aangehaakte gegevens

Dit artikel verplicht de beheerder de verstrekking van gegevens te protocolleren. Deze plicht is beperkt tot situaties waarin aannemelijk is dat het achterwege daarvan het belang van de geregistreerde onevenredig schaadt. Dit betekent dat herleidbare verstrekkingen niet geprotocolleerd worden.

Herleidbare verstrekkingen zijn terug te voeren aan de hand van een autorisatiebesluit of een gemeentelijke regeling en indicaties op de persoonslijst van de burger. Met andere woorden een dergelijke verstrekking kan worden gereconstrueerd.

Dat geldt niet voor de niet-herleidbare verstrekkingen. Bijvoorbeeld bij ad-hoc vragen en voor verstrekkingen op basis van de verordening zonder indicatie op de persoonslijst. Deze verstrekkingen zullen wel worden geprotocolleerd.

Artikel 16 en 17

bevatten bepalingen over beveiliging, intrekking van de oude verordening (reglement), datum van inwerkingtreding, citeertitel en de terinzagelegging.

Artikel 16. - Beveiliging

Veel gemeenten hebben een beveiligingsplan geschreven. Voor de GBA moet dit beveiligingsplan in ieder geval voldoen aan de eisen die Het Logisch Ontwerp stelt.

Artikel 31 Besluit GBA stelt dat er voldoende voorzieningen van technische en organisatorische aard getroffen moeten zijn ter beveiliging van de in de GBA vermelde gegevens tegen verlies of aantasting van deze gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens.

Het daarin gestelde kunt u uitsplitsen naar de volgende aandachtsgebieden:

– Het systeem dan wel de methode voor het ontwikkelen, uitvoeren, meten dan wel controleren en bijsturen van beveiligingsmaatregelen;

– de maatregelen van technische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen;

– de maatregelen van organisatorische aard om verlies, aantasting en onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking van deze gegevens te voorkomen.

Artikel 53 Besluit GBA is van toepassing indien een gemeente gebruikmaakt van een bewerker. In dat geval geldt:

– dat er een systeem dient te zijn ter waarborging voor de gemeente dat de bewerker voldoet aan het gestelde in en krachtens artikel 53 Besluit GBA.

Als laatste geldt in het kader van beveiliging nog wat in paragraaf 7.3.5 staat:

– het transport van alternatieve media met GBA-berichten moet voldoen aan de geldende eisen.

Artikel 17. - Terugmelding

In dit artikel worden de binnengemeentelijke afnemers de verplichting opgelegd om verschillen te melden. Daar de GBA gezien wordt als de basisadministratie moeten hierin de meest actuele gegevens zijn vermeld. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bijv. verhuizingen wel bij een andere afdeling binnen de gemeente worden doorgegeven en niet bij de afdeling burgerzaken. Om de GBA zo actueel mogelijk te houden worden verschillen aan burgerzaken doorgegeven die vervolgens hier actie op zal ondernemen teneinde de juiste gegevens vast te stellen. Gezien het belang van de GBA wordt bij de melding van verschillen geen onderscheid gemaakt tussen authentieke en niet authentieke GBA-gegevens.

Verder regelt dit artikel dat nadere invulling zal worden gegeven aan de wijze van melding aan en terugmelding vanuit de GBA.

Artikel 18. - Slotbepaling

De oude verordening dient te worden ingetrokken.

Ten slotte is in dit artikel de citeertitel opgenomen en de terinzagelegging geregeld.

Bijlage 1 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Verbanden met andere gemeentelijke registraties.

 • 1.

  Afdeling Middelen:

  1a. de administratie voor belastingen wordt beheerd door het bureauhoofd Financiën;

  1b. de administratie facilitaire zaken wordt beheerd door het bureauhoofd Facilitair.

 • 2.

  Afdeling Samenleving;

  2a. de administratie voor sociale zaken wordt beheerd door het bureauhoofd Welzijn.

 • 3.

  Afdeling Grondgebied:

  3a. de administratie voor beheer en werken wordt beheerd door het bureauhoofd Beheer en Werken;

  3b. De administratie voor algemene juridische zaken wordt beheerd door het bureauhoofd VROM.

OmschrijvingRubriekBureau FinanciënBureau WelzijnBureau VROMBureau Beheer en WerkenBureau Facilitair
Categorie 01 Persoon            
A-nummer 01.01.10xxxxx
BSN 01.01.20xxxxx
Voornamen 01.02.10xxxxx
Adellijke titel/predikaat 01.02.20xxxxx
Voorvoegsel geslachtsnaam 01.02.30xxxxx
Geslachtsnaam 01.02.40xxxxx
Geboortedatum 01.03.10xxxxx
Geboorteplaats 01.03.20          
Geboorteland 01.03.30          
Geslachtsaanduiding 01.04.10xxxxx
Aanduiding naamgebruik 01.61.10xxxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek01.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek01.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek01.83.30xxxxx
Categorie 04 Nationaliteit            
Nationaliteit04.05.10  x    x
Aanduiding bijzonder Nederlanderschap04.65.10  x    x
Aanduiding gegevens in onderzoek04.83.10  x      
Datum ingang onderzoek04.83.20  x      
Datum einde onderzoek04.83.30  x      
Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap            
A-nummer 05.01.10  x    x
Voornamen 05.02.10  x    x
Adellijke titel/predikaat 05.02.20          
Voorvoegsel geslachtsnaam 05.02.30xxxxx
Geslachtsnaam 05.02.40xxxxx
Geboortedatum 05.03.10  x      
Geboorteplaats 05.03.20          
Geboorteland 05.03.30          
Geslachtsaanduiding 05.04.10xxxxx
Datum sluiting 05.06.10xxxxx
Plaats sluiting 05.06.20          
Land sluiting 05.06.30          
Datum ontbinding 05.07.10xxxxx
Plaats ontbinding 05.07.20          
Land ontbinding 05.07.30          
Reden ontbinding 05.07.40          
Soort verbintenis 05.15.10          
Aanduiding gegevens in onderzoek05.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek05.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek05.83.30xxxxx
Categorie 06 Overlijden            
Datum overlijden06.08.10xxxxx
Plaats overlijden06.08.20          
Land overlijden06.08.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek06.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek06.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek06.83.30xxxxx
Categorie 07 Inschrijving            
Indicatie geheim07.70.10xxxxx
Categorie 08 Verblijfplaats            
Gemeente van inschrijving 08.09.10xxxxx
Datum inschrijving 08.09.20          
Functie adres 08.10.10xxxxx
Gemeentedeel 08.10.20xxxxx
Datum aanvang adreshouding 08.10.30xxxxx
Straatnaam 08.11.10xxxxx
Huisnummer 08.11.20xxxxx
Huisletter 08.11.30xxxxx
Huisnummertoevoeging 08.11.40xxxxx
Aanduiding bij huisnummer 08.11.50xxxxx
Postcode 08.11.60xxxxx
Locatiebeschrijving 08.12.10xxxxx
Land waarnaar vertrokken 08.13.10xxxxx
Datum vertrek uit Nederland 08.13.20xxxxx
Datum vestiging in Nederland 08.14.20xxxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek08.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek08.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek08.83.30xxxxx
Categorie 58 Verblijfplaats (historisch)            
Gemeente van inschrijving 58.09.10xxxxx
Datum inschrijving 58.09.20          
Functie adres 58.10.10          
Gemeentedeel 58.10.20xxxxx
Datum aanvang adreshouding 58.10.30xxxxx
Straatnaam 58.11.10xxxxx
Huisnummer 58.11.20xxxxx
Huisletter 58.11.30xxxxx
Huisnummertoevoeging 58.11.40xxxxx
Aanduiding bij huisnummer 58.11.50xxxxx
Postcode 58.11.60xxxxx
Locatiebeschrijving 58.12.10xxxxx
Land waarnaar vertrokken 58.13.10          
Datum vestiging in Nederland 58.14.20          
Aanduiding gegevens in onderzoek58.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek58.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek58.83.30xxxxx
Categorie 10 Verblijfstitel            
Aanduiding verblijfstitel10.39.10  x      
Datum einde verblijfstitel10.39.20  x      
Ingangsdatum verblijfstitel10.39.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek10.83.10  x      
Datum ingang onderzoek10.83.20  x      
Datum einde onderzoek10.83.30  x      
Ingangsdatum geldigheid 10.85.10  x      
Categorie 60 Verblijfstitel (historisch)            
Aanduiding verblijfstitel60.39.10  x      
Datum einde verblijfstitel60.39.20  x      
Ingangsdatum verblijfstitel60.39.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek60.83.10  x      
Datum ingang onderzoek60.83.20  x      
Datum einde onderzoek60.83.30  x      
Ingangsdatum geldigheid 60.85.10  x      
Categorie 11 Gezagsverhouding            
Indicatie gezag minderjarige11.32.10          
Indicatie curatelenregister11.33.10  xx    
Aanduiding gegevens in onderzoek11.83.10  xx    
Datum ingang onderzoek11.83.20  xx    
Datum einde onderzoek11.83.30  xx    

Bijlage 2 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van de wettelijke taken binnen een gemeente, is het van essentieel belang dat de GBA kan worden geraadpleegd. Omdat het niet geoorloofd is om alle geregistreerde gegevens in de GBA te kunnen raadplegen, is het afhankelijk van de wettelijk uit te voeren taak welke GBA-gegevens wél geraadpleegd kunnen worden.

De volgende bureaus:

 • -

  Financiën;

 • -

  Welzijn;

 • -

  VROM;

 • -

  Beheer en Werken;

 • -

  Facilitair;

zijn geautoriseerd voor een rechtstreekse toegang tot de GBA.

OmschrijvingRubriekBureau FinanciënBureau WelzijnBureau VROMBureau Beheer en WerkenBureau Facilitair
Categorie 01 Persoon            
A-nummer 01.01.10xxxxx
BSN 01.01.20xxxxx
Voornamen 01.02.10xxxxx
Adellijke titel/predikaat 01.02.20xxxxx
Voorvoegsel geslachtsnaam 01.02.30xxxxx
Geslachtsnaam 01.02.40xxxxx
Geboortedatum 01.03.10xxxxx
Geboorteplaats 01.03.20          
Geboorteland 01.03.30          
Geslachtsaanduiding 01.04.10xxxxx
Aanduiding naamgebruik 01.61.10xxxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek01.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek01.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek01.83.30xxxxx
Categorie 04 Nationaliteit            
Nationaliteit04.05.10  x      
Aanduiding bijzonder Nederlanderschap04.65.10  x      
Gemeente document 04.82.10          
Beschrijving document 04.82.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek04.83.10  x      
Datum ingang onderzoek04.83.20  x      
Datum einde onderzoek04.83.30  x      
Categorie 05 Huwelijk/geregistreerd partnerschap            
A-nummer 05.01.10  x      
Voornamen 05.02.10  x      
Adellijke titel/predikaat 05.02.20          
Voorvoegsel geslachtsnaam 05.02.30xxxxx
Geslachtsnaam 05.02.40xxxxx
Geboortedatum 05.03.10  x      
Geboorteplaats 05.03.20          
Geboorteland 05.03.30          
Geslachtsaanduiding 05.04.10xxxxx
Datum sluiting 05.06.10xxxxx
Plaats sluiting 05.06.20          
Land sluiting 05.06.30          
Datum ontbinding 05.07.10xxxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek05.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek05.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek05.83.30xxxxx
Categorie 06 Overlijden            
Datum overlijden06.08.10xxxxx
Plaats overlijden06.08.20          
Land overlijden06.08.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek06.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek06.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek06.83.30xxxxx
Categorie 07 Inschrijving            
Indicatie geheim07.70.10xxxxx
Categorie 08 Verblijfplaats            
Gemeente van inschrijving 08.09.10xxxxx
Datum inschrijving 08.09.20          
Functie adres 08.10.10  x      
Gemeentedeel 08.10.20xxxxx
Datum aanvang adreshouding 08.10.30xxxxx
Straatnaam 08.11.10xxxxx
Huisnummer 08.11.20xxxxx
Huisletter 08.11.30xxxxx
Huisnummertoevoeging 08.11.40xxxxx
Aanduiding bij huisnummer 08.11.50xxxxx
Postcode 08.11.60xxxxx
Locatiebeschrijving 08.12.10xxxxx
Land waarnaar vertrokken 08.13.10xx      
Datum vertrek uit Nederland 08.13.20xxxxx
Datum vestiging in Nederland 08.14.20xxxxx
Aanduiding gegevens in onderzoek08.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek08.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek08.83.30xxxxx
Categorie 58 Verblijfplaats (historisch)            
Gemeente van inschrijving 58.09.10xxxxx
Datum inschrijving 58.09.20          
Functie adres 58.10.10          
Gemeentedeel 58.10.20xxxxx
Datum aanvang adreshouding 58.10.30xxxxx
Straatnaam 58.11.10xxxxx
Huisnummer 58.11.20xxxxx
Huisletter 58.11.30xxxxx
Huisnummertoevoeging 58.11.40xxxxx
Aanduiding bij huisnummer 58.11.50xxxxx
Postcode 58.11.60xxxxx
Locatiebeschrijving 58.12.10xxxxx
Land waarnaar vertrokken 58.13.10          
Datum vestiging in Nederland 58.14.20          
Aanduiding gegevens in onderzoek58.83.10xxxxx
Datum ingang onderzoek58.83.20xxxxx
Datum einde onderzoek58.83.30xxxxx
Categorie 10 Verblijfstitel            
Aanduiding verblijfstitel10.39.10  x      
Datum einde verblijfstitel10.39.20  x      
Ingangsdatum verblijfstitel10.39.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek10.83.10  x      
Datum ingang onderzoek10.83.20  x      
Datum einde onderzoek10.83.30  x      
Ingangsdatum geldigheid 10.85.10  x      
Categorie 60 Verblijfstitel (historisch)            
Aanduiding verblijfstitel60.39.10  x      
Datum einde verblijfstitel60.39.20  x      
Ingangsdatum verblijfstitel60.39.30          
Aanduiding gegevens in onderzoek60.83.10  x      
Datum ingang onderzoek60.83.20  x      
Datum einde onderzoek60.83.30  x      
Ingangsdatum geldigheid 60.85.10  x      
Categorie 11 Gezagsverhouding            
Indicatie gezag minderjarige11.32.10          
Indicatie curateleregister11.33.10  xx    
Aanduiding gegevens in onderzoek11.83.10  xx    
Datum ingang onderzoek11.83.20  xx    
Datum einde onderzoek11.83.30  xx    
Categorie 21 Verwijzing            
A-nummer 21.01.10xxxxx
BSN 21.01.20xxxxx
Voornamen 21.02.10          
Adellijke titel/predikaat 21.02.20          
Voorvoegsel geslachtsnaam 21.02.30          
Geslachtsnaam 21.02.40          
Geboortedatum 21.03.10          
Geboorteplaats 21.03.20          
Geboorteland 21.03.30          
Gemeente van uitschrijving 21.09.10xxx    
Datum uitschrijving 21.09.20xxx    
Straatnaam 21.11.10xxx    
Huisnummer 21.11.20xxx    
Huisletter 21.11.30xxx    
Huisnummertoevoeging 21.11.40xxx    
Aanduiding bij huisnummer 21.11.50xxx    
Postcode 21.11.60xxx    
Locatiebeschrijving 21.12.10xxx    
Indicatie geheim21.70.10xxx    
Aanduiding gegevens in onderzoek21.83.10xxx    
Datum ingang onderzoek21.83.20xxx    
Datum einde onderzoek21.83.30xxx    

Bijlage 3 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Er zijn geen binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de GBA en systematisch gegevens krijgen verstrekt.

Bijlage 4 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

De verstrekking kan uitsluitend betrekking hebben op algemene en verwijsgegevens over de naam, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de gemeente van inschrijving, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Indien een persoon geheimhouding heeft ter voorkoming van verstrekking aan vrije derden wordt nimmer tot verstrekking overgegaan aan de in deze bijlage genoemde instanties.

Wanneer gegevens worden verstrekt aan particulieren, ten behoeve van een persoonlijk niet‑commercieel belang, is eerst de uitdrukkelijke toestemming van de ingeschrevene vereist.

Aan de volgende instanties kunnen gegevens worden verstrekt ten behoeve van de actualisering van de onder hen rustende administraties:

 • -

  Advies en Meldpunt Kindermishandeling;

 • -

  Woningcorporatie “Wooncompagnie”;

 • -

  Ziekenhuizen, verpleeghuizen;

 • -

  Universiteiten ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden;

 • -

  Brijder stichting (verslavingszorg) in de regio Noord-Holland;

 • -

  Werkvoorzieningschap Noorderkwartier te Schagen.

Bijlage 5 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van aangehaakte gegevens

- Voorletter(s) van de persoon, moeder, vader, partner en kinde­ren;

- Burgerlijke staat (ongehuwd, gehuwd, gescheiden en weduwe/weduw­naar);

- Gezinsverhouding;

- Vorige woongemeente;

- Adreshistorie, die voor 1-10-1994 is ontstaan;

- Historische persoonslijsten van personen die verhuisd zijn naar een andere gemeente;

-De historische persoonslijsten van personen die voor 1-10-1994 zijn overleden of vertrokken naar het buitenland;

-Aantekeningenregels;

- Selectiecodes.

.