Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2010
CiteertitelLegesverordening 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-201001-07-201004-01-2012Onbekend

08-07-2010

21 juli 2010 Gemeentenieuws Niedorp

19-05-2010 nr. 26

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2010, nr. 26 , tot vaststelling van de Gewijzigde legesverordening met bijbehorende tarieventabel 2010;

Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010 (Legesverordening 2010).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  “week”: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n–1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  “jaar”: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n–1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  inlichtingen uit in de archiefbewaarplaats gedeponeerde archieven waarmee een algemeen wetenschappelijk belang wordt gediend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet 1990 moeten de leges worden

  betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);

  • b.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • c.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • d.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);

  • e.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • f.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1 De legesverordening 2003 en de tarieventabel leges 2010 (versie 1) van 17 december 2009 vervallen met ingang van 1 juli 2010, of zoveel later als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2 Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van bekendmaking.

 • 3 De datum van ingang van de heffing van deze verordening en de bij deze verordening behorende tarieventabel is 1 juli 2010 of zoveel later als de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Staatsblad 2008, 496) en het dan tot wet verheven wetsvoorstel Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Kamerstukken 31953) in werking treden.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 24 juni 2010.

De voorzitter,

De griffier,

Tarieventabel leges 2011

De raad van de gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010, nr. 7;

gelet op artikel 2 van de Legesverordening 2010;

BESLUIT:

vast te stellen de Tarieventabel 2011, behorende bij de legesverordening 2010.

Titel 1Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1Burgerlijke stand
Hoofdstuk 2Reisdocumenten
Hoofdstuk 3Rijbewijzen
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7Bestuursstukken
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken
Hoofdstuk 10Gemeentearchief
Hoofdstuk 11Huisvestingswet
Hoofdstuk 12Leegstandwet
Hoofdstuk 13Gemeentegarantie
Hoofdstuk 14Standplaatsen
Hoofdstuk 15Winkeltijdenwet
Hoofdstuk 16Kansspelen
Hoofdstuk 17Kinderopvang
Hoofdstuk 18Telecommunicatie
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer
Hoofdstuk 20Diversen
Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2Schetsplan
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunningen
Hoofdstuk 4Vermindering
Hoofdstuk 5Teruggaaf
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigen project
Hoofdstuk 8Bestemmingswijziging zonder activiteiten
Hoofdstuk 9Sloopmelding
Hoofdstuk 10In deze titel niet benoemde beschikking
Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1Horeca
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven
Hoofdstuk 4Splitsingsvergunning woonruimte
Hoofdstuk 5Leefmilieuverordening
Hoofdstuk 6Brandbeveiligingsverordening
Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
Titel 1Algemene dienstverlening 
   
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
   
 Huwelijksvoltrekking/partnerregistratie 
1.1.1Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap bedraagt het tarief: 
  
1.1.1.1Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur: 
 a. voor het gemeentehuis€   225,00
 b. voor 't Raedhuys Barsingerhorn (*)€   308,00
 c. voor de Willibrorduskerk te Haringhuizen (*)€   308,00
 d. in een bijzonder Huis ingevolge artikel 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek (*)€   308,00
 e. op een vrije locatie (*)€   513,00
1.1.1.2Buiten deze uren bedraagt het tarief: 
 Van maandag tot en met vrijdag: 
 a. voor het gemeentehuis€   506,00
 b. voor 't Raedhuys Barsingerhorn (*)€   615,00
 c. voor de Willibrorduskerk te Haringhuizen (*)€   615,00
 d. in een bijzonder Huis ingevolge artikel 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek (*)€   615,00
 e. op een vrije locatie (*)€   820,00
1.1.1.3Op zaterdag, zondag en erkende feestdagen: 
 a. voor het gemeentehuis€   506,00
 b. voor 't Raedhuys Barsingerhorn (*)€   615,00
 c. voor de Willibrorduskerk te Haringhuizen (*)€   615,00
 d. in een bijzonder Huis ingevolge artikel 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek (*)€   615,00
 e. op een vrije locatie (*)€   820,00
   
 *Bovenop deze leges komen nog de kosten voor de externe locaties. Deze moeten worden betaald aan de locaties zelf. 
1.1.1.4Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk waarbij gebruik wordt gemaakt van het Trouwpodium van het gemeentehuis of van 't Raedhuys te Barsingerhorn of van een bijzonder Huis ingevolge artikel 64, Boek 1, Burgerlijk Wetboek gelden de tarieven als vermeld in 1.1.1.1, 1.1.1.2 en 1.1.1.3. 
 Trouwen op maandag- en dinsdagochtend tussen 09.30 en 10.00 uur in het gemeentehuis is kosteloos. 
   
 Gemeenteambtenaar als getuige 
1.1.2Wanneer bij het voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap gebruik wordt gemaakt van een gemeenteambtenaar als getuige dan bedraagt het tarief per getuige:€     21,70
   
 Benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 
1.1.3Indien sprake is van een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap waarbij voor één dag een buitengewoon ambtenaar (van buiten de gemeente) van de burgerlijke stand wordt benoemd wordt een extra bedrag in rekening gebracht van:€     70,60
1.1.3.1indien 1.1.3 van toepassing is buiten de normale uren en op de zaterdag en op de zondag, wordt een extra bedrag in rekening gebracht van:€   108,75
   
 Trouwboekje/partnerschapsboekje  
1.1.4Voor het afgegeven van een gekalligrafeerd trouw- of partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan bedraagt het tarief (dit bedrag is inclusief de akte van de burgerlijke stand):€     32,55 
1.1.4.1Voor het afgegeven van een niet-gekalligrafeerd trouw- of partnerschapsboekje of een duplicaat daarvan bedraagt het tarief (dit bedrag is inclusief de akte van de burgerlijke stand):€     21,70
1.1.4.2Het tarief voor de bijschrijving van een kind in een trouw- of partnerschapsboekje bedraagt, per kind:€      8,05 
   
 Afschriften en uittreksels 
1.1.5De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de burgerlijke stand of het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming zijn conform de tarieven zoals deze zijn bepaald in het Legesbesluit Burgerlijke Stand.  
 Bij de vaststelling van deze tarieventabel bedraagt het tarief: 
1.1.5.1voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de burgerlijke stand conform het legesbesluit Burgerlijke Stand:€     11,50
1.1.5.2voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring van huwelijkstoestemming conform de onder c genoemde stukken van het Legesbesluit Burgerlijke Stand:€     20,70
Hoofdstuk 2Reisdocumenten 
   
 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende reisdocumenten is conform het maximumtarief zoals dit door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld. 
1.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.2.1.1tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:€ 52,10
1.2.1.2tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort):€     58,20
1.2.1.3tot het verstrekken van een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):€ 52,10
1.2.1.4tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument:€      9,20 
1.2.1.5tot het bijschrijven van een kind door middel van een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3:€     21,50 
1.2.1.6tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar (jeugdtarief):€      9,20 
1.2.1.7tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder:€     43,85 
1.2.2De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van:€     45,00
1.2.3Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend. 
1.2.4Het tarief als bedoeld in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van:€     21,40
1.2.5De tarieven in de onderdelen 1.2.1.1 t/m 1.2.1.3 en 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden na vermissing, verhoogd met:€     19,40
Hoofdstuk 3Rijbewijzen 
   
 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
1.3.1tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:€     34,40
1.3.2Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij vermissing verhoogd met:€     19,40
1.3.3Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met een bedrag van:€     33,70
1.3.4vervallen 
1.3.5Het tarief tot het afgeven van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister bedraagt:€      5,20
Hoofdstuk 4Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
   
1.4.1Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 
1.4.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: 
1.4.2.1per verstrekking:€      3,25
1.4.2.2tot het uitdraaien van een persoonlijst uit de GBA:€      8,05
1.4.2.3per verstrekking GBA gegevens aan gerechtsdeurwaarders met een "no hit" verklaring:€      2,27
1.4.3Voor de toepassing van onderdeel 1.4.2 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de zogenaamde "aangehaakte gegevens"). 
1.4.4Het tarief bedraagt voor afstemming via alternatieve media (magneetband of magneetschijf) voor iedere bij de afstemming betrokken gemeente:€     22,70
1.4.5In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens:€      2,60
1.4.6Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie voor ieder daaraan besteed kwartier:€      6,45 
1.4.7Het tarief bedraagt voor een gewaarmerkt afschrift van de gegevens uit de basisadministratie persoonsgegevens per verstrekking:€      7,65
1.4.8Het tarief bedraagt voor het verstrekken van gegevens over inwoneraantallen: 
 voor zover de gegevens per uitdraai verstrekt kunnen worden, per verstrekking€     10,85
 voor alle overige aantallen/gegevens, voor ieder daaraan besteed geheel of gedeeltelijk kwartier€      6,45
Hoofdstuk 5Verstrekkingen uit het Kiezersregister 
 Nvt 
Hoofdstuk 6Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens 
 Nvt 
Hoofdstuk 7Bestuursstukken 
   
 Begroting/rekening 
1.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.7.1.1een exemplaar van de gemeentebegroting:€     43,85
1.7.1.2een exemplaar van de gemeenterekening:€     62,40
   
 Raad 
1.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 
1.7.2.1een exemplaar van delen van het verslag dan wel van een of meerdere raadsvoorstellen-/besluiten, per pagina: 
 op A4-formaat€      0,70
 op A3-formaat€      1,40
1.7.2.2een exemplaar van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina:
 op A4-formaat€      0,70
 op A3-formaat€      1,40
1.7.2.3Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
 op de verslagen van de raadsvergaderingen en andere stukken behorende bij de raadsvergaderingen: 
 a. Indien deze worden opgehaald€     38,00
 b. Indien deze per post worden gezonden€     76,05
   
 Raadscommissie 
1.7.3Het tarief bedraagt 
1.7.3.1voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van verslagen en/of stukken van een raadscommissie, per pagina:€      0,70 
  
1.7.3.2Voor het afsluiten van een abonnement per kalenderjaar gelden dezelfde tarieven als genoemd in onderdeel 1.7.2.3 
   
 Knipselkrant  
1.7.4Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van de knipselkrant:€      1,75 
   
 Verordeningen 
1.7.5Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van 
1.7.5.1een exemplaar van een gemeenteverordening of een toelichting op een dergelijke verordening per pagina of gedeelte daarvan en voor zover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen:€     0,70 
 tot een maximum per exemplaar van:€     30,90
1.7.5.2een exemplaar van een Algemene Plaatselijke Verordening Niedorp:€     18,35
Hoofdstuk 8Vastgoedinformatie 
   
 Kadaster 
1.8.1Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage van de kadastrale leggers per leggerartikel:€      5,55 
1.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen over de kadastrale, dan wel de plaatsaanduiding van een perceel:€      5,55 
   
 Taxaties onroerende zaken 
1.8.3Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van informatie aan derden ten behoeve van taxaties van onroerende zaken:€     26,30
Hoofdstuk 9Overige publiekszaken 
   
1.9Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
1.9.1tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag:€     30,05
1.9.2tot het verkrijgen van een attestatie de vita:€      7,65
1.9.3tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening:€      5,35
1.9.4alle andere verklaringen, die in het bijzonder belang van de daarbij betrokken personen worden opgemaakt en in andere paragrafen niet afzonderlijk zijn genoemd, zoals een bewijs van Nederlanderschap, per stuk:€      7,65
Hoofdstuk 10Gemeentearchief 
   
1.10.1Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan:€      8,30
1.10.2Onverminderd het bepaalde in 1.10.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 
1.10.2.1een afschrift van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina: 
 afschrift op A4-formaat€      0,70
 afschrift op A3-formaat€      1,40
 afschrift op A0-formaat€      2,95
Hoofdstuk 11Huisvestingswet 
 Nvt 
Hoofdstuk 12Leegstandwet 
   
1.12Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:€   112,15 
Hoofdstuk 13Gemeentegarantie
 Nvt
Hoofdstuk 14Standplaatsen 
   
1.14.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een standplaatsvergunning op of aan de openbare weg 
1.14.1.1voor de periode van één dag€     12,05
1.14.1.2voor de periode van één week€     14,45
1.14.1.3voor de periode van één maand€     24,25
1.14.1.4voor de periode van één kwartaal€     39,85
1.14.1.5voor de periode van een half jaar€     56,80
1.14.1.6voor de periode van een jaar€     86,75
Hoofdstuk 15Winkeltijdenwet 
   
1.15Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:€   112,15 
Hoofdstuk 16Kansspelen 
   
 Aanwezigheidsvergunning 
1.16.1Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen bedraagt 
1.16.1.1voor de periode van twaalf maanden voor één speelautomaat:€     56,50
1.16.1.2voor de periode van twaalf maanden voor twee speelautomaten € 22,50, vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de vergunning geldt, en een bedrag van€     34,00
1.16.1.3vervallen 
1.16.1.4vervallen 
Hoofdstuk 17Kinderopvang 
 Nvt 
Hoofdstuk 18Telecommunicatie 
   
1.18.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet:€     56,75
 Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt: 
1.18.1.2indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met:€ 56,75
1.18.1.3indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door burgemeester en wethouders is opgesteld. € -
1.18.1.4Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
Hoofdstuk 19Verkeer en vervoer 
   
1.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
1.19.1tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten:€     37,45
1.19.2tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in onderdeel 1.19.1:€     14,50 
1.19.3tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer:€     32,55
Hoofdstuk 20Diversen 
   
1.20.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van waarmerken, afschriften diploma's en dergelijke:€      4,80
   
 Aansluiting riool 
1.20.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning tot het maken van een aansluiting op het gemeenteriool:€   326,60
   
 Gedoogbeschikking permanente bewoning 
1.20.3Indien tegen een overtreding van de bestemmingsplanvoorschriften door het bevoegd gezag dat daarvan op de hoogte is of kan zijn en tot zodanig optreden bevoegd en feitelijk in staat is, niet wordt opgetreden, wordt hiervoor, onder voorwaarden zoals omschreven in het beleid tegengaan permanente bewoning van recreatiewoningen, een (persoonsgebonden) gedoogbeschikking afgegeven. Het tarief hiervoor bedraagt:€   373,75
   
 Algemeen 
 Het tarief bedraagt voor: 
1.20.4.1gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:€      1,20
1.20.4.2afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina: 
 op A4-formaat€      0,65
 op A3-formaat€      1,35
1.20.4.3een beschikking op verzoek voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:€     21,90
1.20.4.4stukken of uittreksels, die op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina:€      1,20
1.20.4.5tekeningen, behorende bij een ingediende aanvraag en/of verleende vergunning c.a.€      2,85

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
   
Hoofdstuk 1Begripsomschrijvingen 
   
2.1.1Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
2.1.1.1aanlegkosten: 
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 
2.1.1.2bouwkosten: 
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 
2.1.1.3sloopkosten: 
 de aannemingssom exclusief omzetbelasting bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 
2.1.1.4Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
2.1.2In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 
2.1.3In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 
Hoofdstuk 2Schetsplan 
Nvt  
Hoofdstuk 3Omgevingsvergunning
  
2.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:
  
 • de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft
 • en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,
 berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van het bovenstaande kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
2.3.1Bouwactiviteiten 
2.3.1.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief 
2.3.1.1.1indien de bouwkosten minder dan € 10.000,-- bedragen:€   134,00
 vermeerderd met 2,39% van de bouwkosten: 
2.3.1.1.2indien de bouwkosten € 10.000,-- tot € 50.000,-- bedragen:€   373,00
 vermeerderd met 2,25% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 10.000 te boven gaan. 
2.3.1.1.3indien de bouwkosten € 50.000,-- tot € 100.000,-- bedragen:€ 1.275,00
 vermeerderd met 2,12% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaan. 
2.3.1.1.4indien de bouwkosten € 100.000,-- tot € 200.000,-- bedragen:€ 2.336,00
 vermeerderd met 1,99% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 100.000,-- te boven gaan. 
2.3.1.1.5indien de bouwkosten € 200.000,-- tot € 500.000,-- bedragen:€ 4.325,00
 vermeerderd met 1,86% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 200.000,-- te boven gaan. 
2.3.1.1.6€ 500.000,- en meer:€ 9.895,00
 vermeerderd met 1,72% van het bedrag waarmee die bouwkosten € 500.000,-- te boven gaan. 
   
2.3.1.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het overschrijven van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit:€ 38,50
 Advies agrarische commissie 
2.3.1.2.2Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:€ 169,50
2.3.1.2.3Het tarief bedraagt indien een advies van de agrarische commissie ter beoordeling aan een extern adviesbureau wordt voorgelegd:€ 406,00
   
 Achteraf ingediende aanvraag 
2.3.1.3Indien de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of na gereedkomen van de bouwactiviteit worden de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 verhoogd met:€ 102,80
   
 Aanlegactiviteiten 
2.3.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:€   134,05
   
 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 
2.3.3Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
2.3.3.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€   136,05
2.3.3.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 1.248,60
2.3.3.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 1.581,55
  
2.3.3.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):€ 136,05
2.3.3.5indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van het exploitatieplan):€ 312,10
2.3.3.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en art. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van de provinciale regelgeving):€ 136,05
2.3.3.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 136,05
2.3.3.8indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):€ 312,10
   
 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 
2.3.4Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.4.1indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):€ 199,30
2.3.4.2indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):€ 1.248,60
2.3.4.3indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):€ 1.581,55
2.3.4.4indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):€ 196,35
2.3.4.5indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van het exploitatieplan is afgeweken:€ 312,10
2.3.4.6indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en art. 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):€ 196,35
2.3.4.7indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):€ 196,40
2.3.4.8indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van een voorbereidingsbesluit is afgeweken:€ 312,10
 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 
2.3.5Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.5.1voor een aanvraag tot het verstrekken van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een bouwwerk als bedoeld in artikel 6.1.1 van de bouwverordening voor bouwwerken:€ 457,25
2.3.5.2voor een aanvraag tot het gebruik van een gebruiksvergunning voor het brandveilig gebruik van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening:€ 95,00
2.3.5.3voor een aanvraag om een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunning aan een nieuwe eigenaar:€ 37,95
   
2.3.6Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
 dorpsgezichten 
2.3.6.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of Erfgoedverordening 2009 Niedorp aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of Erfgoedverordening Niedorp een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
2.3.6.1.1voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:€ 141,45
2.3.6.1.2voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:€ 141,45
2.3.6.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of Erfgoedverordening 2009 Niedorp aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of Erfgoedverordening 2009 Niedorp van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:€ 141,45
   
 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of 
 dorpsgezichten 
2.3.7indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, bedraagt het tarief:€ 107,65
   
 Aanleggen of veranderen weg 
2.3.8Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de APV Niedorp een vergunning of ontheffing is verreist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 253,75
   
2.3.9Uitweg/inrit 
2.3.9.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in de provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de APV Niedorp een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo bedraagt het tarief:€ 133,10
2.3.9.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van een in-/uitrit voor een garage etc. bedraagt het tarief:€ 133,10
   
 Kappen 
2.3.10Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:€ 34,00
   
 Opslag van roerende zaken 
2.3.11Nvt 
   
 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
2.3.12.1Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:€ 68,00
2.3.12.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998€ -  
2.3.12.2Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitat en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:€ 68,00
   
 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 
2.3.13Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:€ 68,00
   
 Andere activiteiten 
2.3.14Nvt 
   
 Omgevingsvergunning in twee fasen 
2.3.15Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 
2.3.15.1voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft; 
2.3.15.2voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft. 
   
 Beoordeling bodemrapport 
2.3.16Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van: 
2.3.16.1een aanvraag tot het beoordelen van de onderzoeksopzet van een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld in artikel 2.1.5 van de Bouwverordening:€ 196,35
2.3.16.2indien de aanvraag uitsluitend een vooronderzoek als bedoeld in de NVN 5725, uitgave 1999, naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid betreft:€ 196,35
2.3.16.3indien de aanvraag een beoordeling van een verkennend onderzoek volgens NEN 5740, uitgave 1999, naar de bodemgesteldheid betreft:€ 196,35
2.3.16.4indien de aanvraag een nader onderzoek als bedoeld in de Leidraad bodembescherming betreft:€ 134,05
2.3.16.5indien de aanvraag een globaal historisch onderzoek naar de bodemgesteldheid betreft:€   101,30
2.3.16.6Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot het verrichten van een kwaliteitsonderzoek van de bodem€     27,20
2.3.17Advies 
2.3.17.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit de begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
2.3.17.2Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
2.3.17.3Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk, bedraagt het tarief indien archeologisch advies wordt ingewonnen:€   406,00
   
2.3.18Verklaring van geen bedenkingen 
2.3.18.1Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  
2.3.18.1.1indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:€   507,50
2.3.18.1.2indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld 
2.3.18.3Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
   
 Akoestisch onderzoek 
2.3.19Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een akoestische onderzoeksrapportage:€   179,40
2.3.19.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag hogere waarden geluidshinder ingevolge artikel 83 van de Wet Geluidshinder€   287,00
   
 Overige onderzoeken en rapportages 
2.3.20Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van: 
2.3.20.1een aanvraag tot het beoordelen van een luchtkwaliteitsrapportage:€   179,40
2.3.20.2een aanvraag tot het beoordelen van een ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en Faunawetgeving:€   179,40
2.3.20.3een aanvraag tot het beoordelen van onderzoek in het kader van externe veiligheid:€   179,40
2.3.20.4een aanvraag tot het beoordelen van een ruimtelijke onderbouwing op milieuaspecten:€   287,00
2.3.20.5een aanvraag tot het beoordelen van een milieueffectrapportage op milieuaspecten:€   553,55
2.3.20.6een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoek of rapportage voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:€   179,40
2.3.20.7Het tarief bedraagt voor een beginselverklaring over bouw- en gebruiksmogelijkheden:€   268,20

Hoofdstuk 5Teruggaaf 
   
 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor   bouwactiviteiten 
2.5.1Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 
2.5.1.1indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen één maand na het in behandeling nemen, doch voor het verlenen van de vergunning75%
2.5.1.2indien de aanvraag wordt ingetrokken na één maand docht voor het verlenen van de vergunning50%
   
2.5.2Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor   bouwactiviteiten 
 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van: 25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
   
2.5.3Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor   bouwactiviteiten 
2.5.3.1Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op terugaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:25%
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges. 
2.5.3.2Onder een weigering als bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 
   
2.5.3.3De indiener van een bouwaanvraag kan verzoeken tot 50% restitutie van de leges principeverzoeken bij het in rekening brengen van leges voor bouwactiviteiten. 
   
 Minimumbedrag voor teruggaaf 
2.5.4Een bedrag minder dan € 100,-- wordt niet teruggegeven. 
   
 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen 
2.5.5Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. 
Hoofdstuk 6Intrekking omgevingsvergunning 
Nvt  
Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijzigen project 
   
2.7.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:€ 68,60
   
2.7.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot afgifte van een verklaring dat voor een plan geen omgevingsvergunning is vereist:€ 32,10
Hoofdstuk 8Bestemmingswijziging zonder activiteiten 
   
2.8.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:€ 1.248,60
2.8.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:€ 196,35
Hoofdstuk 9Sloopmelding 
   
2.9Voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de bouwverordening bedraagt het tarief:€     26,30
Hoofdstuk 10Reclamevergunning 
   
2.10.1vervallen 
2.10.1.1vervallen 
2.10.1.2vervallen 
Hoofdstuk 11In deze titel niet benoemde beschikking 
   
2.11Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, niet in deze titel benoemde beschikking:€ 69,60
Titel 3Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn 
   
Hoofdstuk 1Horeca 
   
 Horecavergunning 
3.1.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet€   142,10
3.1.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing tot het na het algemeen sluitingstijdstip geopend mogen houden van voor het publiek toegankelijke lokaliteiten 
 per kalenderjaar voor een periode tussen 00.00 en 03.00 uur:€ 68,00
 per incidentele ontheffing:€ 34,00
Hoofdstuk 2Organiseren evenementen of markten 
   
 Evenementenvergunning 
3.2.1Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 APV Niedorp:€   142,10 
   
 Snuffelmarktvergunning 
3.2.2Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de APV Niedorp:€     68,00
   
 Voor Standplaatsen, zie hoofdstuk 1.18 
Hoofdstuk 3Prostitutiebedrijven 
   
 Seksinrichting 
3.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een seksinrichting:€   423,45 
Hoofdstuk 4Splitsingsvergunning woonruimte 
 Nvt 
Hoofdstuk 5Leefmilieuverordening 
 Nvt 
Hoofdstuk 6Brandbeveiligingsverordening 
   
3.6Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening:€     95,00 
Hoofdstuk 7In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
   
 BIBOB-advies  
3.7.1Indien bij de behandeling van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de in deze tarieventabel genoemde tarieven verhoogd met:€   500,00 
   
 Raadplegen en opvragen kopie bodemonderzoek 
3.7.2Het tarief bedraagt voor het raadplegen en verstrekken van een kopie van een bodemonderzoek: 
3.7.2.1per raadpleging van het digitaal systeem "Makelaarstool":€     27,20
3.7.2.2per verstrekking van een kopie van een bodemonderzoek:€   101,50
   
 Overig 
3.7.3Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:€     69,60
   
 Ventvergunning 
3.7.4vervallen 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 16 december 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

De griffier,