Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening woninggebonden subsidies 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening woninggebonden subsidies 2007
CiteertitelVerordening woninggebonden subsidies 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-200801-01-2007Onbekend

02-10-2008

7 november 2008, Gemeentenieuws Niedorp

19 augustus 2008, nr.16

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 augustus 2008, nr. 16 inzake de vaststelling van de Verordening Woninggebonden Subsidies 2007,

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

BESLUIT:

de Verordening woninggebonden subsidies 2007 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 25 september 2008,

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Verordening Budget Woninggebonden Subsidies 2007

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

§ 1.1 Begripsbepalingen
Artikel 1
 • a. De minister: de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer.

 • b. Het Besluit: het Besluit woninggebonden subsidies 1995.

 • c. BWS-budget: het positieve bedrag aan gerealiseerde exploitatieresultaten, welke in het kader van de BWS-regelgeving vrij besteedbaar is, en is bestemd om eventuele nadelige kas- en renteverschillen op te vangen.

 • d. (vervallen)

 • e. Subsidie-ontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een aanvraag doet om vaststelling en betaling van de door de gemeente verleende subsidie.

 • f. (vervallen)

 • g. (vervallen)

 • h. Huurprijs: prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een woning, standplaats of woonwagen, uitgedrukt in een bedrag per maand.

 • i. Gereedkomingsdatum: de dag waarop de woning, de standplaats of de woonwagen gereedkomt, dan wel in geval van het treffen van ingrijpende voorzieningen de dag waarop de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel de dag waarop de administratief in een plan samengevoegde woningen gemiddeld gereedkomen, dan wel de dag waarop een buiten de standplaats gebouwde nieuwe woonwagen op de standplaats wordt geplaatst.

 • j. Kosten van het verkrijgen in eigendom: de door burgemeester en wethouders vast te stellen noodzakelijke, direct met de bouw samenhangende kosten, inclusief de koopsom van de grond van een woning of een standplaats, met dien verstande dat:

  • -

   indien een woning of standplaats wordt gebouwd op grond waarop een recht van opstal rust of waarop een recht van erfpacht is gevestigd dan wel de grond en de woning of de standplaats afzonderlijk in eigendom worden verkregen of de grond reeds geruime tijd eigendom is van de eigenaar, als koopsom van de bouwrijpe grond een door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag wordt aangehouden;

  • -

   indien een koopwoning, een koopstandplaats of een koopwoonwagen geheel of gedeeltelijk met eigen arbeid of in eigen beheer wordt gebouwd, als kosten van het verkrijgen in eigendom een door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag wordt aangehouden;

  • -

   de kosten van het verkrijgen in eigendom in voorkomende gevallen kunnen worden verminderd met subsidie, verleend als bijdrage ten behoeve van woningaanpassing voor gehandicapten op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten dan wel de Regeling ziekenfondsraad subsidiëring woningaanpassingen gehandicapten 1994.

 • k. (vervallen)

 • l. Toegelaten instelling: toegelaten instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening wordt mede verstaan onder:

a. eigenaar: opstaller, erfpachter, gerechtigde tot een appartementsrecht of degene die lid is van een coöperatie en op die grond het uitsluitende gebruik heeft van een aan die coöperatie in bloot eigendom toebehorende woning;

b. eigendom: opstal, erfpacht, appartementsrecht of lidmaatschap als bedoeld onder a;

c. woning: onzelfstandige woonruimte;

d. het verlenen van subsidie: het verlenen van subsidie ten behoeve van het bouwen dan wel het treffen van ingrijpende voorzieningen van gemeentewege;

e. bouwen: het verbouwen van een gebouwde onroerende zaak tor woonruimte, waarbij de bestemming van de onroerende zaak wordt gewijzigd;

f. bouwen van standplaatsen: het treffen van ingrijpende voorzieningen aan bestaan- de huurstandplaatsen.

Artikel 3

Deze verordening is niet van toepassing op:

a. woningen die niet geschikt of bestemd zijn om voortdurend door dezelfde persoon of personen te worden bewoond;

b. woningen die bestemd zijn voor of in gebruik zijn als ambts- of dienstwoning; bejaardenoorden als bedoeld in de Wet op de bejaardenoorden.

§ 1.2 Grondslag en werkingssfeer
Artikel 4

Op grond van deze verordening kunnen burgemeester en wethouders uitsluitend subsidie verlenen voor:

a. het bouwen van woningen;

b. het treffen van ingrijpende voorzieningen aan woningen;

c. het bouwen standplaatsen;

d. het bouwen van woonwagens.

§ 1.3 Uitgangspunten voor subsidiëring en verdeelbesluit
Artikel 5

(Vervallen)

Artikel 6

(Vervallen)

Artikel 7

(Vervallen)

Artikel 8

(Vervallen)

Artikel 9

(Vervallen)

Artikel 10

(Vervallen)

HOOFDSTUK 2 Aanvragen, verlenen en vaststellen van subsidie

§ 2.1 Aanvraag om subsidie
Artikel 11

(Vervallen)

Artikel 12

(Vervallen)

Artikel 13

(Vervallen)

§ 2.2 Verlening van subsidie
Artikel 14

(Vervallen)

Artikel 15

(Vervallen)

Artikel 16

(Vervallen)

Artikel 17

(Vervallen)

Artikel 18

(Vervallen)

Artikel 19

(Vervallen)

Artikel 20

(Vervallen)

§ 2.3 Gereedmelding
Artikel 21
 • 1. De subsidie-omvanger meldt aan burgemeester en wethouders dat de te bouwen woning, standplaats of woonwagen gereed is, dan wel dat de werkzaamheden zijn voltooid.

 • 2. De gereedmelding is tevens een aanvraag om vaststelling en betaling van de subsidie.

 • 3. De subsidie-ontvanger dient de gereedmelding als bedoeld in het eerste lid bij burgemeester en wethouders in terstond na de voltooiing van de werkzaamheden, doch uiterlijk binnen drie jaar na het verlenen van de subsidie.

Artikel 22
 • 1. De gereedmelding als bedoeld in artikel 21, eerste lid, gaat vergezeld van:

  a. een verklaring van de subsidie-ontvanger dat bij de bouw respectievelijk het treffen van de ingrijpende voorzieningen is of wordt voldaan aan de bijzondere verplichtingen waaronder de subsidie is verleend;

  b. een opgave van de gereedkomingsdatum.

 • 2. Indien de subsidie-ontvanger een ander is dan de aanvrager, gaat de gereedmelding als bedoeld in het eerste lid vergezeld van een opgave van de afwijkingen van bestek en tekeningen, indien deze hebben plaatsgevonden.

 • 3. De aanvrager dient gedurende een periode van vijf jaar na de gereedmelding alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werkzaamheden ter controle beschikbaar te houden.

Artikel 23

(vervallen)

§ 2.4 Vaststelling van subsidie
Artikel 24

Burgemeester en wethouders bevestigen binnen twee weken de ontvangst van de gereedmelding als bedoeld in artikel 21, eerste lid.

Artikel 25
 • 1. Binnen acht weken na ontvangst van de gereedmelding als bedoeld in artikel 21, eerste lid, nemen burgerneester en wethouders een besluit op de aanvraag tot vaststelling en betaling van subsidie.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen een besluit als bedoeld in het eerste lid eenmaal met acht weken verdagen voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.

Artikel 26

(vervallen)

Artikel 27

Indien burgemeester en wethouders instemmen met de aanvraag tot vaststelling en betaling, stellen zij de subsidie vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:46 Awb.

Artikel 28

De subsidie wordt betaald als bijdrage ineens, één jaar na de gereedkomingsdatum als genoemd in artikel 22, eerste lid, onder b.

§ 2.5 Intrekking en wijziging van subsidie
Artikel 29

De intrekking en wijziging van de beschikking tot subsidieverlening en subsidievaststelling geschieden overeenkomstig afdeling 4.2.6 van de Awb.

Artikel 30

Burgemeester en wethouders voegen aan het BWS-budget het bedrag toe dat beschikbaar komt als gevolg van een intrekking van een besluit tot verlening van subsidie.

§ 2.6 Nadere bepalingen
Artikel 31
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op een daartoe strekkende en gemotiveerde aanvraag van de aanvrager dan wel de subsidie-ontvanger ontheffing verlenen van de termijn als genoemd in artikel 21. Een dergelijke aanvraag wordt vóór het verstrijken van de termijn bij burgemeester en wethouders ingediend.

 • 2. Indien burgemeester en wethouders een aanvraag als bedoeld in het eerste lid honoreren, geven zij een nieuwe termijn aan.

Artikel 32

Burgemeester en wethouders kunnen voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 32a

De werking van artikel 4:24 van de Awb wordt uitgesloten.

HOOFDSTUK 3 Bepalingen per subsidiecategorie

§ 3.1 Huurwoningen
Artikel 33

Burgemeester en wethouders kunnen aan een toegelaten instelling subsidie verlenen voor het bouwen van een huurwoning.

Artikel 34

Burgemeester en wethouders verlenen alleen subsidie indien de huurprijs niet hoger is dan € 486,--.

Artikel 35

De subsidie als bedoeld in artikel 33 bedraagt maximaal € 2.269,--.

Artikel 36
 • 1. Indien de woning bedoeld is om een naar prijsklasse zo gedifferentieerd mogelijke samenstelling van de woningvoorraad in de wijk of buurt te bereiken, verlenen burgemeester en wethouders, in afwijking van het bepaalde in artikel 34, subsidie indien de huurprijs niet meer bedraagt dan € 399,--.

 • 2. Bij toepassing van het eerste lid kan de subsidie als genoemd in artikel 35 worden verhoogd met maximaal € 4.084,--.

Artikel 37

Indien locatiegebonden kostenverhogende factoren de bouwprijs van de woning beïnvloeden, kan de subsidie als genoemd in artikel 35 worden verhoogd.

Artikel 38
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen van de huurprijzen als genoemd in de artikelen 34 en 36, eerste lid, afwijken indien de woning vijf of meer kamers zal hebben.

 • 2. Voor het bepalen van het aantal kamers als bedoeld in het eerste lid worden een afzonderlijke keuken en een afzonderlijke badkamer niet meegerekend.

Artikel 39

(vervallen)

§ 3.2 Huurstandplaatsen
Artikel 40

(vervallen)

Artikel 41

(vervallen)

Artikel 42

(vervallen)

Artikel 43

(vervallen)

§ 3.3 Huurwoonwagens
Artikel 44

(vervallen)

Artikel 45

(vervallen)

Artikel 46

(vervallen)

§ 3.4 Koopwoningen
Artikel 47

(vervallen)

Artikel 48

(vervallen)

Artikel 49

(vervallen)

Artikel 50

(vervallen)

Artikel 51

(vervallen)

Artikel 52

(vervallen)

Artikel 53

(vervallen)

§ 3.5 Koopstandplaatsen
Artikel 54

(vervallen)

Artikel 55

(vervallen)

Artikel 56

(vervallen)

Artikel 57

(vervallen)

Artikel 58

(vervallen)

§ 3.6 Koopwoonwagens
Artikel 59

(vervallen)

Artikel 60

(vervallen)

Artikel 61

(vervallen)

§ 3.7 Ingrijpende voorzieningen aan woningen
Artikel 62

(vervallen)

Artikel 63

(vervallen)

Artikel 64

(vervallen)

Artikel 65

(vervallen)

HOOFDSTUK 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 66

Op aanvragen, waarop vóór 1 juni 2007 een bijdrage is verleend, blijven de bepalingen van de regeling op grond waarvan de bijdrage is verleend van toepassing.

Artikel 67
 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen de uitvoering van bepalingen van deze verordening, voor zover die uitvoering tot hun bevoegdheid behoort, mandateren aan burgemeester en wethouders van een door hen aan te wijzen centrumgemeente.

 • 2. In de besluiten van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente als bedoeld in het eerste lid wordt tot uitdrukking gebracht dat deze namens burgemeester en wethouders zijn genomen.

Artikel 68

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van het bepaalde in deze verordening naar het oordeel van burgemeester en wethouders zou leiden tot een onredelijke beslissing, kunnen burgemeester en wethouders afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 69

Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening woninggebonden subsidies 2007.

Artikel 70

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en werkt terug tot 1 juni 2007.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Niedorp van 2 oktober 2008.

De voorzitter,

De griffier,

Algemene toelichting

Deze verordening is bedoeld als publiekrechtelijke grondslag voor het beheer van de indertijd ingevolge het Besluit Woninggebonden Subsidies 1995 (BWS) van rijkswege beschikbaar gestelde nu nog resterende middelen. Sinds 2002 worden op grond van het BWS door de rijksoverheid geen middelen meer beschikbaar gesteld en kunnen derhalve ook geen subsidies meer worden aangevraagd en toegekend. De eerder op grond van het BWS toegekende subsidies zijn binnen de regio Kop van Noord-Holland uitgezet als (deels meerjarige) subsidies, die tot op heden zowel (periodiek) uitgekeerd als nog afgerekend dienen te worden. De resterende looptijd van de subsidiëring omvat de jaren 2007 tot en met uiterlijk 2025. Verder vormen de na verantwoording van de subsidies resterende middelen een vrij besteedbaar BWS-budget, dat bij voldoende saldo in een reeks van jaren en finaal na afloop van de looptijd van deze verordening onder de betrokken gemeenten dient te worden verdeeld op basis van het aantal per gemeente te realiseren nieuwbouwwoningen. De in deze toe te passen normering is gebaseerd op het door de betrokken gemeenten vastgestelde Regionaal Volkshuisvestingsplan 1997.

Tot 1 juni 2007 vond het budgetbeheer in regionaal verband plaats door het Openbaar Lichaam Gewest Kop van Noord-Holland. Dit gebeurde op basis van een gewestelijke verordening, die in verband met de opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Gewest Kop van Noord-Holland van rechtswege is vervallen. De bij de liquidatie van het Gewest Kop van Noord-

Holland betrokken gemeenten hebben ervoor gekozen om voor de uitvoering van het budgetbeheer in het kader van het BWS geen nieuwe gemeenschappelijke regeling in het leven te roepen, maar door middel van een convenant vast te leggen, dat de uitvoering van het BWS op soortgelijke wijze als daarvoor dient plaats te vinden, zij het niet meer door een regionaal opererend Openbaar Lichaam, maar door een centrumgemeente, waarvan burgemeester en wethouders op basis van een daartoe door alle betrokken gemeenten verstrekt mandaat belast is met de uitvoering van de voor iedere betrokken gemeente identieke lokale verordening Woninggebonden Subsidies.

Deze gemeentelijke verordening Woninggebonden Subsidies 2007 volgt de bedoelingen van het indertijd door de minister van VROM vastgestelde BWS 1995 en sluit zoveel mogelijk aan bij de vroegere gewestelijke verordening Woninggebonden subsidies 1995. De verordening Woninggebonden subsidies 2007 kan worden omschreven als een “casco” verordening: omdat subsidies op grond van het BWS niet meer kunnen worden aangevraagd en toegekend, konden nagenoeg alle daarop betrekking hebbende bepalingen als vervallen worden aangemerkt. De in de tekst opgenomen regelgeving voorziet daarmee uitsluitend in een (aflopend) budgetbeheer van de indertijd verstrekte middelen. In verband hiermee is afgezien van een artikelsgewijze toelichting, behoudens de navolgende bij artikel 66: in dit artikel is vastgelegd, dat op aanvragen, waarop vóór deze een bijdrage is verleend, de eerdergenoemde gewestelijke verordening Woninggebonden subsidies 1995 van toepassing blijft. Artikel 66 garandeert daarmee, dat bij de afrekening van de betreffende subsidiebedragen continuïteit in de afhandeling wordt toegepast.