Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening regelende de vergoeding van werkzaamheden van leden van bijzondere commissies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening regelende de vergoeding van werkzaamheden van leden van bijzondere commissies
CiteertitelVerordening regelende de vergoeding van werkzaamheden van leden van bijzondere commissies 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-200701-01-2007Onbekend

26-04-2007

01-06-2007, Gemeentenieuws Niedorp

24 april 2007 nr 9.

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Niedorp;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2007 nr. 9, tot vaststelling van de verordening regelende de vergoeding voor werkzaamheden van leden van bijzondere commissies;

Gelet op het bepaalde in artikel 96, tweede lid, van de gemeentewet,

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening regelende de vergoeding voor werkzaamheden van leden van bijzondere commissies:

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.een bijzondere commissie:

een commissie als bedoeld in artikel 96, tweede lid, van de Gemeentewet;

b.werkzaamheden:

het bijwonen van hoorzittingen of vergaderingen.

Artikel 2. Vergoeding

De vergoeding voor de werkzaamheden bedraagt € 203 voor de voorzitter en € 147,18 voor de leden per bijgewoonde hoorzitting of vergadering, exclusief reiskosten. De vergoeding wordt per 1 januari van elk jaar herzien aan de hand van de consumentenprijsindex geldend voor de maand september van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 3. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening regelende de vergoeding van werkzaamheden van leden van bijzondere commissies 2007”.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2007.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 26 april 2007.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier