Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Niedorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Niedorp
CiteertitelVerordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Niedorp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199401-01-2013Onbekend

16-12-1993

24-12-1993 Gemeentenieuws Niedorp

Agendanummer: 8 Verzameling 1993 nr: 82

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d 30 november 1993;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

Besluit:

I. In te trekken de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften, zoals deze is vastgesteld door de raad op 1 maart 1990 en nadien is gewijzigd;

II. vast te stellen de Verordening behandeling van bezwaar- en beroepschriften Niedorp, overeenkomstig de bij dit besluit behorende ontwerp-verordening.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 16 december 1993,

De raad voornoemd,

, voorzitter

, secretaris

HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. beroepsorgaan: gemeentelijk bestuursorgaan dat dient te beslissen op een beroepschrift;

b. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften;

c. wet: wet van 4 juni 1992 (Stbl. 1992, 315) houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht).

HOOFDSTUK 2 Behandeling van de bezwaar- en beroepschriften

Paragraaf 1 De commissie

Artikel 2 Inleidende bepalingen

 • 1. Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op gemaakte bezwaren en ingestelde administratieve beroepen als bedoeld in artikel 1:5 van de wet.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften die zijn ingediend:

  a. tegen besluiten op grond van de gemeentelijke belastingverordeningen;

  b. tegen besluiten en andere handelingen ten aanzien van een ambtenaar als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig, hun nagelaten betrekkingen of hun rechtsverkrijgenden.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voordracht van burgemeester en wethouders;

 • 2. De gemeenteraad benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden;

 • 3. De voorzitter kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een gemeentelijk bestuursorgaan;

 • 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 4 Secretaris

 • 1. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad.

 • 2. De voorzitter en de leden kunnen op ieder moment ontslag nemen.

 • 3. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

  Paragraaf 2 Procedure

Artikel 6 Ingediend bezwaar- of beroepschrift

 • Op het ingediende bezwaar- of beroepschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Het bezwaar- of beroepschrift met de daarbij overlegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

 • 3. Indien de afhandeling van een onjuist geadresseerd bezwaar- of beroepschrift geschiedt door een gemeentelijk bestuursorgaan, wordt de datum van ontvangst bij een onbevoegd gemeentelijk bestuursorgaan beschouwd als de datum van ontvangst bij het bevoegd orgaan.

Artikel 7 Overdracht bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de artikelen:

- 2:1, tweede lid,

- 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn waarbinnen het verzuim in de zin van niet voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 6:5 van de wet, kan worden hersteld.

- 6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie;

- 7:4, tweede lid,

- 7:6, vierde lid,

- 7:18, tweede en zesde lid, en

- 7:20, vierde lid,

van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door of namens de voorzitter van de commissie.

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaar- en beroepschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen.

  Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van de artikelen 7:3 en 7:17 van de wet.

 • 3. Indien de voorzitter op grond van de in het tweede lid genoemde artikelen besluit van het horen af te zien doet hij daarvan mededeling aan:

  a. de belanghebbenden;

  b. het verwerend orgaan;

  c. in geval van behandeling van een beroepschrift, het beroepsorgaan.

Artikel 10 Uitnodiging hoorzitting

De voorzitter deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting.

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 12 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaar- of beroepschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 13 Openbaarheid zitting

 • 1. De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in de artikelen 7:7 en 7:21 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een korte vermelding in van hetgeen over en weer is gezegd en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting, maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de in het tweede lid bedoelde nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1. De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

  b. Indien bij stemming de stemmen staken dan beslist de stem van de voorzitter.

  c. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaar- en beroepschrift.

 • 4. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 17 Uitbrengen advies

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaar- of beroepschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van tien weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, of artikel 7:24, tweede lid, van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van advies door de commissie en het nemen van een beslissing verzoekt hij het in het eerste lid bedoelde bestuursorgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de belanghebbende en in het geval van behandeling van een beroepschrift het verwerend orgaan, een afschrift.

HOOFDSTUK III Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden. Te zelfder tijd vervalt de Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften, zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 1 maart 1990 en de nadien vastgestelde wijzigingen.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Niedorp;