Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-1997Onbekend

26-06-1997

11-07-1997 Gemeentenieuws Niedorp

20 juni 1997, nr.24

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juni 1997, nr. 24;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

B E S L U 1 T:

vast te stellen de volgende:

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Artikel 1

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 1997.

de voorzitter,

de secretaris,

Toelichting

Artikel 1

Overeenkomstig de tekst van artikel 176 Gemeentewet wordt in het artikel gesproken van een algemeen verbindend voorschrift. Een dergelijk voorschrift dient ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar, elementen die ook terugkomen in de tekst van artikel 149a Gemeentewet.

Deze verordening behelst niet ook de noodzakelijke machtiging tot binnentreden. Deze zal afzonderlijk met inachtneming van het gestelde in de Algemene Wet op het binnentreden moeten worden verleend.

Artikel 2

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het besluit.