Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Jeugdraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingJeugdraad
CiteertitelJeugdraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-10-2002Onbekend

31-10-2002

Onbekend

9 oktober 2002, nr. 52

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2002, nr. 52;

gelet op artikel 84 Gemeentewet

B E S LU I T:

in te stellen een Jeugdraad, onder de navolgende bepalingen:

Artikel 1 Instelling, doelstellingen en bevoegdheden van de Jeugdraad

Er is een vaste commissie van advies aan het college van Burgemeester en Wethouders, genaamd: Jeugdraad.

Artikel 2

De Jeugdraad heeft tot taak het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Niedorp te adviseren over het gemeentelijk beleid inzake jeugd en jongeren, alsmede over ontwikkelingen en voornemens die, in het algemeen, gevolgen kunnen hebben voor de positie van jeugd en jongeren. Van zijn werkzaamheden brengt de jeugdraad jaarlijks verslag uit aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Artikel 3 Samenstelling en zittingsduur

  • 1. De Jeugdraad omvat maximaal 12 leden.

  • 2. Benoembaar tot lid zijn personen in de leeftijd van 14 tot en met 22 jaar.

  • 3. Bij de samenstelling geldt als uitgangspunt een zo groot mogelijke verscheidenheid in leeftijd, geslacht, woonplaats en belangstelling, waardoor min of meer sprake is van een afspiegeling van de lokale samenleving.

Artikel 4

De leden van de Jeugdraad worden benoemd voor een periode van twee jaar.

Artikel 5 (Vice)Voorzitter

  • De Jeugdraad benoemt uit zijn leden een voorzitter en een vice-voorzitter.

  • De voorzitter, de vice-voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de jeugdraad.

Artikel 6 Vergaderingen

De Jeugdraad vergadert minimaal vier keer per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt, of ten minste drie leden hem, zonder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoeken.

Artikel 7 Openbaarheid

  • De vergaderingen van de Jeugdraad zijn openbaar tenzij de voorzitter het nodig oordeelt de deuren te sluiten of ten minste twee van het aantal leden dat de presentielijst heeft getekend hierom verzoekt.

  • Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, dat niet openbaar wordt gemaakt tenzij de Jeugdraad anders beslist.

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Het college van Burgemeester en Wethouders beslist in alle gevallen waarin dit besluit niet voorziet, de Jeugdraad gehoord.

Artikel 9 Wijziging instellingsbesluit

Een voorstel tot wijziging van dit instellingsbesluit wordt eerst door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden nadat de Jeugdraad in de gelegenheid is gesteld zich over het voorstel uit te spreken.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 31 oktober 2002

De raad voornoemd,

, voorzitter

, secretaris