Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Klachtenverordening Niedorp 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingKlachtenverordening Niedorp 2006
CiteertitelKlachtenverordening Niedorp 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet
  2. Gemeentewet
  3. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006Onbekend

22-12-2005

23-12-2005 Gemeentenieuws Niedorp

29 november 2005, nr. 10

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp:

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 november 2005;

Overwegende dat door de invoering van de Wet extern klachtrecht het verplicht is om per 1 januari 2006 te beschikken over een externe klachtvoorziening inzake de behandeling van klachten met betrekking tot gedragingen van gemeentelijke organen en ambtenaren van de Gemeente Niedorp.

Gelet op artikel 149 en 81p (hoofdstuk IVC) van de Gemeentewet en titel 9.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

Met ingang van 1 januari 2006:

  • 1.

    de “klachtenverordening Niedorp 2000” in te trekken.

  • 2.

    vast te stellen de volgende verordening:

Klachtenverordening Niedorp 2006

Artikel 1

Klachten waarvan de klager met de afhandeling in de interne klachtenregeling niet tevreden is gesteld worden behandeld door de Ombudscommissie van de gemeente Hoorn, die alsdan optreedt als gemeentelijke Ombudscommissie. Op de werkwijze van de gemeentelijke Ombudscommissie is de Verordening op de Gemeentelijke Ombudscommissie van de gemeente Hoorn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders stellen de nadere regels waaronder de aansluiting bij de in artikel 1 genoemde Ombudscommissie van de gemeente Hoorn plaatsvindt vast.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 december 2005.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier