Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Subsidieverordening provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingSubsidieverordening provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn 2007
CiteertitelSubsidieverordening provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2007Onbekend

27-09-2007

Onbekend

04-09-2007, nr.9

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2007 nr. 9 inzake de vaststelling van de Subsidieverordening provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn 2007;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, met name de artikelen 147 en 149 en het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 27 april 1993 tot aanwijzing van een gedeelte van Barsingerhorn tot provinciaal beschermd dorpsgezicht;

gelet op de inhoud van het Bestemmingsplan Barsingerhorn,

BESLUIT:

vast te stelen de Subsidieverordening provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn 2007

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

Het werkingsgebied van deze verordening is beperkt tot het gebied van de gemeente Niedorp, zoals is aangegeven op de plankaart (bladen 2 en 3), behorende bij het Bestemmingsplan Barsingerhorn.

Artikel 2
 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in het belang van het beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn, zoals aangewezen door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland bij besluit d.d. 27 april 1993 en met inachtneming van het bepaalde in deze verordening subsidie toe te kennen.

 • 2. Indien subsidie krachtens enige andere regeling is of kan worden verkregen wordt bij het vaststellen van het bedrag van de subsidie op grond van deze verordening het bedrag van die subsidie daarop in mindering gebracht.

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen aan het toekennen van subsidie voorschriften verbinden. Hieronder valt onder andere de bevoegdheid nadere eisen te stellen aan het te hanteren kleurschema, de vormgeving, het materiaalgebruik en de duurzaamheid van de aan te brengen verbeteringen/voorzieningen.

Artikel 3
 • 1. Burgemeester en wethouders kennen slechts subsidie toe voorzover de financiële middelen, beschikbaar gesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland, toereikend zijn.

 • 2. Alle aanvragen om subsidie op grond van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 4

In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders in het belang van het provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Burgemeester en wethouders gaan hiertoe niet over dan nadat hieromtrent goedkeuring is verkregen van het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland.

Artikel 5

Subsidie ingevolge deze verordening wordt alleen verleend indien op grond van een toetsing aan het Bestemmingsplan Barsingerhorn en het daarin opgenomen uitvoeringsschema de uit te voeren werkzaamheden, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, een bijdrage leveren aan de rehabilitatie van het beschermd dorpsgezicht.

Terzake wordt het advies van de monumentencommissie ingewonnen.

Artikel 6
 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  beeldbepalende, beeldondersteunende en overige panden:

  panden die als zodanig zijn aangeduid in het Bestemmingsplan Barsingerhorn

 • 2. In deze verordening wordt onder eigenaar-bewoner mede verstaan:

  • a.

   degene die het recht van erfpacht heeft;

  • b.

   de houder van een recht van opstal;

  • c.

   de toekomstige eigenaar, erfpachter of houder van een recht van opstal.

Hoofdstuk 2 Verbetering van panden

Artikel 7

Aan de eigenaar-bewoner kan een subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het treffen van voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken dan wel tot verbetering van de beeldkwaliteit van een woning.

Artikel 8
 • 1.

  • a.

   De subsidie, als bedoeld in artikel 7 bedraagt 35% van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde subsidiabele kosten, indien sprake is van het herstel van kap- en/of vloerconstructies.

  • b.

   Indien sprake is van het treffen van overige voorzieningen tot opheffing van bouwtechnische gebreken dan wel tot verbetering van de beeldkwaliteit, bedraagt de subsidie, als bedoeld in artikel 7 het hierna vermelde percentage van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde subsidiabele kosten:

   40% ingeval van beeldbepalende panden

   40% ingeval van beeldondersteunende panden

   30% ingeval van overige panden

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van het provinciaal beschermd dorpsgezicht bepalen dat de subsidie, als bedoeld in het vorige lid slechts wordt toegekend indien tegelijkertijd verstoringen qua gevelindeling en/of materiaalgebruik ongedaan worden gemaakt.

Hoofdstuk 3 Verbetering van bruggen

Artikel 9

Aan de eigenaar-bewoner van een perceel, ontsloten door een brug over de Mientsloot kan een subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het verbeteren van de kleur en/of de leuningen van een brug dan wel in de kosten van algehele vervanging van een brug.

Artikel 10

De subsidie, als bedoeld in artikel 9 bedraagt 50% van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde subsidiabele kosten.

Hoofdstuk 4 Verbetering van perceelsafscheidingen

Artikel 11

Aan de eigenaar-bewoner van een perceel kan een subsidie worden toegekend ter tegemoetkoming in de kosten van het verbeteren van perceelsafscheidingen die gelegen zijn aan de openbare weg.

Artikel 12

De subsidie, als bedoeld in artikel 11 bedraagt 50% van de door burgemeester en wethouders goedgekeurde subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50,-- per meter.

Hoofdstuk 5 Wijze van aanvraag

Artikel 13
 • 1. De aanvraag om toekenning van een subsidie wordt op een door burgemeester en wethouders beschikbaar te stellen formulier bij burgemeester en wethouders ingediend.

 • 2. Naast het in het eerste lid bedoelde aanvraagformulier dient de aanvraag te bevatten:

  • a.

   een deskundig opgestelde gespecificeerde begroting van de kosten;

  • b.

   een gedetailleerde werkomschrijving;

  • c.

   tekeningen, aangevende zowel de bestaande als de te maken toestand (schaal 1:100);

  • d.

   naam en adres van de aannemer, indien geen sprake is van zelfwerkzaamheid.

 • 3. Namens burgemeester en wethouders kan met betrekking tot een aanvraag worden bepaald dat de aanvraag één of meer onderdelen, als bedoeld in het vorige lid onder a tot en met d. niet behoeft te bevatten.

Hoofdstuk 6 Weigeringsgronden

Artikel 14

De subsidie wordt geweigerd, indien:

 • a.

  op grond van artikel 2, lid 2 de te verlenen subsidie op nihil dient te worden gesteld.

 • b.

  Op grond van artikel 3, eerste lid geen dan wel onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

 • c.

  Op grond van een toetsing aan het Bestemmingsplan Barsingerhorn en het daarin opgenomen uitvoeringsschema de uit te voeren werkzaamheden waarvoor subsidie wordt aangevraagd, geen bijdrage leveren aan de rehabilitatie van het beschermd dorpsgezicht dan wel daarmee het belang van het beschermd dorpsgezicht in onvoldoende mate wordt gediend.

 • d.

  Burgemeester en wethouders toepassing hebben gegeven aan artikel 8, tweede lid en aanvrager hieraan geen gevolg geeft, ook niet na het gunnen van een termijn door burgemeester en wethouders om zijn aanvraag in die zin aan te passen.

 • e.

  De kosten van de werkzaamheden/voorzieningen niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

 • f.

  Met het treffen van de werkzaamheden/voorzieningen is begonnen voordat de eigenaar-bewoner bij burgemeester en wethouders een aanvraag om subsidie heeft ingediend en burgemeester en wethouders daarop een beslissing hebben genomen.

 • g.

  De woning waaraan de werkzaamheden/voorzieningen worden getroffen na het treffen van de werkzaamheden/voorzieningen niet voldoet aan het Bouwbesluit en/of de bouwverordening.

 • h.

  De woning wordt hersteld in verband met schade door brand of een andere calamiteit.

Hoofdstuk 7 Voorschot en uitbetaling subsidie

Artikel 15

Op verzoek van de aanvrager kan een voorschot op de subsidie worden verstrekt van maximaal 75% van de toegezegde subsidie. Voorschotten worden in mindering gebracht op het uit te betalen bedrag, als bedoeld in artikel 16. Indien het uit te betalen bedrag, als bedoeld in artikel 16 lager is dan het reeds betaalde voorschot, zal aanvrager het verschil dienen terug te betalen.

Artikel 16

Uitbetaling van een op grond van deze verordening toegezegde subsidie vindt plaats nadat:

 • a.

  de in de aanvraag opgenomen werkzaamheden zijn gereed gemeld onder indiening van de daarop betrekking hebbende gegevens;

 • b.

  de onder a bedoelde werkzaamheden door of vanwege burgemeester en wethouders zijn gecontroleerd en akkoord bevonden;

 • c.

  burgemeester en wethouders de hoogte van de subsidie definitief hebben vastgesteld;

Hoofdstuk 8 Slotbepaling

Artikel 17
 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening provinciaal beschermd dorpsgezicht Barsingerhorn 2007”.

 • 2.

  De verordening treedt in werking op de derde dag na bekendmaking.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 september 2007,

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier