Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening Sport- en Cultuurfonds 2000

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening Sport- en Cultuurfonds 2000
CiteertitelVerordening Sport- en Cultuurfonds 2000
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-04-200001-01-2000Onbekend

30-03-2000

14-04-2000 Gemeentenieuws Niedorp

30 maart 2000, nr.9

Tekst van de regeling

Verordening Sport- en Cultuurfonds 2000

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening wordt verstaan onder:

sport- en cultuurfonds: een door de raad ingesteld fonds waaruit bijdragen kunnen worden toegekend;

aanvrager: iedere ingezetene van de gemeente Niedorp die zelfstandig een huishouding voert en/of een eigen inkomen heeft;

deelnemer: - de aanvrager;

- een ieder die behoort tot het gezin van de aanvrager, niet over een eigen inkomen beschikt, en voor deelname aan culturele, sportieve en sociale activiteiten kosten maakt en ingezetene is van de gemeente Niedorp;

Artikel 2 Sport- en cultuurfonds

 • 1. Er is een sport- en cultuurfonds dat beoogt voor iedereen de mogelijkheid te creëren om aan minstens één culturele, sociale en/of sportieve activiteit deel te nemen ongeacht het inkomen.

 • 2. Onder de activiteiten genoemd in het eerste lid kunnen onder meer worden verstaan de kosten van lidmaatschap van een vereniging, de abonnementskosten van een dagblad dan wel de abonnementskosten van een telefoonaansluiting. 

 • 3. Uit het fonds kunnen burgemeester en wethouders bijdragen toekennen tot in totaal ten hoogste het in het fonds gestorte bedrag. De bijdragen worden toegekend met inachtneming van artikel 3 en artikel 4.

Artikel 3 Aanvraag

 • 1. Een aanvraag om een bijdrage wordt ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2. Een aanvraag dient te geschieden op een daartoe door burgemeester en wethouders vastgesteld formulier.

Artikel 4 Voorwaarden

 • 1. Een bijdrage als bedoeld in artikel 2 derde lid kan slechts worden toegekend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  a. het inkomen van de aanvrager is niet hoger dan 110% van de voor de gezinssituatie van aanvrager geldende netto bijstandsnorm, exclusief vakantiegeld;

  b. de betalingscapaciteit van de aanvrager is ontoereikend en het inkomen voldoet over een periode van twaalf maanden voorafgaande aan de datum van aanvraag aan het gestelde onder a;

  c. er bestaat een redelijke verwachting dat de inkomstenenontwikkeling en de betalingscapaciteit van de aanvrager geen aanzienlijke verbetering zal ondergaan binnen een tijdsbestek van zes maanden na het indienen van de aanvraag.

 • 2. Bij de aanvraag dient het betalingsbewijs van de kosten van deelname, lidmaatschap en/of abonnement van de deelnemer te worden gevoegd.

 • 3. De bijdrage bedraagt 100% van de kosten van deelname, lidmaatschap en/of abonnement als bedoeld in het tweede lid met een maximum van f 100,- per deelnemer per kalenderjaar.

Artikel 5 Overzicht toegekende bedragen

Jaarlijks wordt door het college van burgemeester en wethouders aan de Commissie Onderwijs, Sociale Zaken, Cultuur, Welzijn en Sport een overzicht verstrekt van de in het voorgaande kalenderjaar toegekende bedragen.

Artikel 6 Bijzondere bepalingen

In alle gevallen waarin de verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders, waarbij zij zich uitsluitend zullen laten leiden door het doel en de uitgangspunten die aan deze verordening ten grondslag liggen.

Artikel 7 Overgangs- en slotbepalingen

Met de inwerkingtreding van deze verordening komt te vervallen "De verordening op het Sport- en Cultuurfonds", zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 12 oktober 1995.

Artikel 8 Ingangsdatum

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Sport- en Cultuurfonds 2000".

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2000.

  Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van 30 maart 2000.

  De raad voornoemd,

  , voorzitter

  , secretaris