Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening straatnaamgeving en huisnummering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening straatnaamgeving en huisnummering
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-200001-01-2014Onbekend

09-12-1999

07-01-2000 Gemeentenieuws Niedorp

23 november 1999, nr.71

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad der gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 1999, nr. 71;

gelezen het advies van de commissie Algemeen Bestuur d.d. 29 november 1999;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende Verordening straatnaamgeving en huisnummering

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  openbare ruimte: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar onderdeel van uitmaken;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren;

 • c.

  gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

 • d.

  complex: een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes enzovoort);

 • e.

  afgebakend terrein: een terrein, waarop zich geen bouwwerken bevinden en dat afzonderlijk wordt gebruikt;

 • f.

  ligplaats: een deel van het openbare water dat door burgemeester en wethouders dan wel de raad is aangewezen voor het permanent af meren van een woonschip of woonark;

 • g.

  standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • h.

  burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;

 • i.

  nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfercombinatie;

 • j.

  object: een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

 • k.

  rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

 • l.

  uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Hoofdstuk 2 Het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken e. d.

Artikel 2

 • 1. Burgemeester en wethouders verdelen de gemeente, al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten en duiden deze aan met nummers, zo nodig aangevuld met letters of namen.

 • 2. Burgemeester en wethouders kunnen de openbare ruimte en gemeentelijke bouwwerken benoemen.

 • 3. Alvorens toepassing te geven aan het bepaalde in lid 1 en/of 2 horen burgemeester en wethouders de betreffende raadscommissie.

Artikel 3

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

 • 2. Aan een object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 4

 • 1. De door burgemeester en wethouders aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2. Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan delen van de openbare ruimte, aan de daaraan liggende gemeentelijke bouwwerken en aan ligplaatsen of standplaatsen namen of nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 • 3. Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Hoofdstuk 3 Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 5

 • 1. De rechthebbende is verplicht toe te laten dat op of aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of andere soort terreinafscheiding borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen, huisnummer-verzamelborden, huisnummers en verwijsaanduidingen vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2. Het is verboden enige aanduiding als bedoeld in het vorige lid te verwijderen, te wijzigen, te beschadigen, te verplaatsen of onleesbaar te maken.

 • 3. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voorzover het Wetboek van Strafrecht van toepassing is.

 • 4. Het in het tweede lid geldt niet voor de rechthebbende op een bouwwerk die met inachtneming van het door burgemeester en wethouders vastgestelde huisnummer de aanduiding hiervan in afwijkende vorm wenst aan te brengen. Burgemeester en wethouders kunnen terzake nadere regels stellen.

Artikel 6

 • 1. Voorzover artikel 5 niet van toepassing is, is de rechthebbende van een object verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, aan te brengen en aangebracht te houden op een wijze zoals in artikel 7, eerste lid, is bepaald.

 • 2. De rechthebbende is verplicht het in het eerste lid genoemde nummer binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders aan te brengen.

 • 3. Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na de voltooiing aangebracht.

 • 4. Burgemeester en wethouders kunnen de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.

 • 5. Ten aanzien van het bepaalde in de vorige leden is het bepaalde in artikel 5, lid 4 van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen, met het oog op het interbestuurlijk en maatschappelijk belang van een systematische registratie van door hen uitgegeven namen en nummers, nadere registratieve voorschriften.

Hoofdstuk 5 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Overtreding van artikel 4, tweede en derde lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 5 en 6, eerste en tweede lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de dag na die der bekendmaking.

Artikel 10

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt hoofdstuk 5, afdeling 6 (Straatnamen,

huisnummers e.d.) van de Algemene plaatselijke verordening Niedorp 1998.

Artikel 11

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening straatnaamgeving en huisnummering”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 december 1999.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, secretaris