Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrrechten 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrrechten 2003
CiteertitelVerordening Brandweerrechten Niedorp 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2003Onbekend

19-12-2002

Gemeentenieuws 17-01-2003

5 december 2002, nr.63

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2002, nr. 63;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

B E S LU I T:

vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2003.

Artikel 1 Belastbaar feit
 • 1.Onder de naam ‘brandweerrechten’ worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

 • 2. Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Wet rampen en zware ongevallen;

  • g.

   het leveren van diensten ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen, door hen in het openbaar belang verzocht.

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Belastingjaar

Voorzover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar
 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor de dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan 10,--

 • 4.

  Belastingbedragen van minder dan 10,-- worden niet geheven.

Artikel 6 Wijze van heffing
 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Termijn van betaling
 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving, danwel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  De ‘Verordening brandweerrechten Niedorp 1994’ van 10 maart 1994, wordt ingetrokken met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Verordening Brandweerrechten Niedorp 2003, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening Brandweerrechten Niedorp 2003’.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 19 december 2002.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier

Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de ‘Verordening Brandweerrechten Niedorp 2003’.

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

1.1 Het tarief bedraagt ter zake van:

1.1.1 het verrichten van wacht- en waakdiensten: € 25,-- per personeelslid, per uur;

1.1.2 het verrichten van controlediensten: € 25,-- per personeelslid, per uur.

Hoofdstuk 2 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

 • 5.1

  Het tarief voor het controleren en reinigen van een gelaatstuk bedraagt: € 22,50

 • 5.2

  Het tarief voor het vullen van een persluchttoestel bedraagt: € 22,50

Hoofdstuk 3 Overige diensten

8.1 Het tarief bedraagt ter zake:

8.1.1 het ter beschikking stellen van een ruimte in de brandweerkazerne te Winkel:

 • a.

  voor huurders die geen gebruik van maken de beamer: € 20,-- per dagdeel;

 • b.

  voor huurders die gebruik maken van de beamer: € 25,– per dagdeel;

 • c.

  voor huurders waarbij de gemeentelijke bode moet worden

ingeschakeld € 100,– per dagdeel;

8.1.2 het voorbereiden en verzorgen van voorlichtingsaktiviteiten: € 35,– per uur.

8.1.3 het verrichten van verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden: € 235,– per uur;

Behorende bij het raadsbesluit van 19 december 2002.

De secretaris van Niedorp