Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening tot vaststelling van een hypotheekregeling voor de bouw, aankoop of verbouw van een eigen woning door ambtenaren werkzaam in de gemeente Niedorp

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening tot vaststelling van een hypotheekregeling voor de bouw, aankoop of verbouw van een eigen woning door ambtenaren werkzaam in de gemeente Niedorp
Citeertitelhypotheekregelingen ambtenaren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-1994Onbekend

10-03-1994

Onbekend

24 februari 1994, nr.18

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 februari 1994, nr. 18;

gezien de adviezen van de bonden van overheidspersoneel in het Georganiseerd Overleg;

gelet op de artikelen 147 en 188 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de navolgende:

‘Verordening tot vaststelling van een hypotheekregeling voor de bouw, aankoop of verbouw van een eigen woning door ambtenaren werkzaam in de gemeente Niedorp’

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar: de ambtenaar in de zin van het algemeen ambtenarenreglement, het lid van het onderwijzend personeel in vaste dienst bij de inrichtingen van openbaar en bijzonder onderwijs en het personeel van de rijkspolitie, voor zover het binnen de post Niedorp gedetacheerd is;

 • b.

  echtgeno(o)t(e): hiermee wordt gelijkgesteld de persoon met wie de ambtenaar met het oogmerk om duurzaam samen te leven samenwoont, hetgeen blijkt uit een schriftelijke verklaring;

 • c.

  stichtingskosten: het totaal der kosten dat geacht wordt nodig te zijn voor de bouw van een woning inclusief grondkosten, architectenhonorarium, renteverlies tijdens de bouw, leges, notariskosten, kosten hypotheekakte enz., verminderd met een eventueel van rijkswege ter zake te ontvangen bijdrage ineens;

 • d.

  aankoopsom: de kosten van aankoop van een woning, inclusief overdrachtsbelasting, notariskosten, makelaarskosten en taxatiekosten verminderd met een eventueel van rijkswege te ontvangen bijdrage ineens;

 • e.

  verbouwingkosten: het totaal der kosten voor het verbouwen, veranderen, vernieuwen of uitbreiden van de woning, verminderd met een eventueel van rijkswege te ontvangen bijdrage ineens;

 • f.

  taxatierapport: een rapport volgens model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars, waaruit de waarde van het onderpand blijkt, opgemaakt door een beëdigd makelaar/taxateur die niet hij de koop betrokken is;

Artikel 2 Verstrekking van de lening

 • 1. De gemeente kan aan een ambtenaar die voor eigen gebruik een woning wenst te bezitten een vaste geldlening onder verband van eerste hypotheek verstrekken voor:

  • a.

   de verkrijging van een zodanige woning, mits geen tweede woning;

  • b.

   een verbouwing van eigen woning.

 • 2. Geldleningen bedoeld in het eerste lid kunnen eveneens worden verstrekt aan ambtenaren die voor een door henzelf bewoonde woning elders een geldlening hebben afgesloten en deze na beëindiging of opzegging, door een gemeentelijke vaste geldlening wensen te vervangen.

Artikel 3 Omvang geldlening

Het bedrag van de geldlening zal ten hoogste bedragen:

 • a.

  bij bouw van een woning:100% van de stichtingskosten;

 • b.

  bij aankoop van een woning:100% van de aankoopsom, eventueel vermeerderd met verbouwingskosten, mits dit bedrag naar het oordeel van burgemeester en wethouders in redelijke verhouding staat tot de blijkens het taxatierapport vastgestelde waarde van het onderpand;

 • c.

  bij verbouwing van een eigen woning: 100% van de verbouwingskosten, mits dit bedrag naar het oordeel van burgemeester en wethouders in redelijke verhouding staat tot de blijkens het taxatierapport vastgestelde waarde van het onderpand;

 • d.

  bij financiering van een eigen woning in verband met aflossing van een elders op die woning afgesloten hypothecaire geldlening; het bedrag van de restantschuld, verhoogd met de kosten voortvloeiende uit het vestigen van een hypotheek ten behoeve van de gemeente Niedorp;

 • e.

  de geldlening wordt verstrekt tot een bedrag dat naar het oordeel van burgemeester en wethouders in redelijke verhouding staat tot de blijkens het taxatierapport vastgestelde waarde van het onderpand.

Artikel 4 Looptijd

 • 1. De geldlening heeft een looptijd van 30 jaar, tenzij een kortere looptijd wordt overeengekomen.

 • 2. Bij verbouwing van een woning moet de looptijd van de geldlening liggen binnen de restantlooptijd van de oorspronkelijk verstrekte geldlening.

 • 3. De geldlening bedoeld in artikel 3 aanhef en onder d, heeft in beginsel een looptijd welke gelijk is aan de restantlooptijd van de elders afgeloste hypothecaire geldlening.

 • 4. In bijzondere gevallen binnen burgemeester en wethouders de looptijd bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, verlengen tot ten hoogste 25 jaar.

Artikel 5 Rentepercentage

 • 1. Het percentage van de rente is gelijk aan het effectieve rentepercentage dat de gemeente zelf verschuldigd is voor geldleningen met een overeenkomstige looptijd op het tijdstip van het toekennen van de geldlening.

 • 2. Indien niet binnen zes maanden na het toekennen van een geldlening met de bouw c.q. verbouw is begonnen of de overdracht van de aankoop van de woning heeft plaatsgevonden kunnen burgemeester en wethouders het rentepercentage aanpassen.

Artikel 6 Aflossing en rente

 • 1. De geldlening wordt afgelost hetzij bij wijze van annuïteit, hetzij bij wijze van gelijke jaarlijkse termijnen.

 • 2. Wanneer de ambtenaar zijn/haar salaris uit de gemeentekas ontvangt, worden de aan de gemeente verschuldigde bedragen wegens rente en aflossing maandelijks op het salaris ingehouden.

 • 3. De overige ambtenaren zijn de bedragen wegens rente en aflossing eveneens maandelijks verschuldigd en geven hiervoor hun bankinstelling een opdracht tot periodieke overschrijving.

 • 4. De ambtenaar is bevoegd te allen tijde tot gehele of gedeeltelijke buitengewone aflossing over te gaan. Hierbij is geen boete wegens vervroegde aflossing verschuldigd.

 • 5. Bij aflossing van de lening kan voor dezelfde woning geen beroep meer worden gedaan op deze financieringsregeling, tenzij sprake is van verbouw.

Artikel 7 Rente

 • 1. De rente wordt elk jaar berekend.

  • a.

   over het saldo van de geldlening per 31 december van het voorafgaande jaar;

  • b.

   het eerste jaar vanaf de datum van verstrekking van de geldlening of gedeelten daarvan.

 • 2. Nadat vervroegd of versterkt op de geldlening is afgelost, vindt een herberekening van de rente plaats, gebaseerd over het saldo van de geldlening na vervroegde of versterkte aflossing.

 • 3. Voor de berekening van de rente wordt een jaar op 360 en een maand op 30 dagen gesteld.

Artikel 8 Annuïteit

 • 1. De te betalen annuïteit kan op verzoek van de ambtenaar worden herzien indien deze ten minste een bedrag van f2.000,-- vervroegd of versterkt heeft afgelost.

 • 2. De nieuwe annuïteit van de resterende looptijd van de geldlening gaat in op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de extra aflossing is ontvangen.

Artikel 9 Betalingen

Alle aan de gemeente verschuldigde betalingen zuilen voor of uiterlijk op, het (de) daarvoor gestelde tijdstip(pen) geschieden, op een nader door burgemeester en wethouders op te geven bankrekening.

De betalingen zullen geschieden in Nederlands geld, zonder korting of schuldvergelijking, en zonder kasten voor geldgever.

De betalingen zullen gerekend worden allereerst te zijn geschied voor de voldoening van de kosten, vervolgens van de boeten, daarna van de vergoedingen, vervolgens van de rente en het laatst van de hoofdsom.

Artikel 10 Boete

Indien de ambtenaar het aan rente of aflossing verschuldigde niet op tijd en overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 zal hebben voldaan, zal hij aan de gemeente betalen, als boete, een bepaald bedrag berekend op basis van de wettelijke interest over het achterstallige bedrag en over de tijd van de nalatigheid.

Artikel 11 Extra zekerheid

In de hypotheekakte zullen derhalve de door de Vereniging Eigen Huis gehanteerde voorwaarden, en bepalingen, worden opgenomen de voorwaarden en bepalingen met

betrekking tot de hypotheek uit deze regeling voortvloeiende.

Artikel 12 Jaarlijkse last

De netto jaarlijkse last van de aan de ambtenaar te verstrekken geldlening mag een door burgemeester en wethouders te bepalen limiet niet overschrijden.

Bij de bepaling van deze limiet hanteren zij de normen en voorwaarden welke bij de verstrekking van gemeentegarantie op grond van artikel 63 van de Woningwet in acht worden genomen.

Artikel 13

 • 1. De ambtenaar is verplicht de woning en de eventuele andere opstallen voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

 • 2. De brandverzekering moet zijn afgesloten tegen herbouwkosten.

 • 3. De ambtenaar kan worden verplicht tot afsluiting van een overlijdensrisicoverzekering, waarbij de gemeente als begunstigde wordt aangewezen.

Artikel 14

Indien vanwege het rijk bijdragen worden toegekend in verband met de stichting, de aankoop of de verbouw van de woning, worden deze aan de gemeente gecedeerd.

Artikel 15

 • 1. De geldlening voor de bouw of verbouw van een woning, wordt in gedeelten uitbetaald, en wel tot bedragen die in verband met de stand van het bouwwerk noodzakelijk zijn.

 • 2. De uitbetaling van enig gedeelte van de geldlening kan pas geschieden nadat de akte van hypotheekstelling is verleden en in de openbare registers is ingeschreven.

Artikel 16

Bij uitbetaling van het laatste gedeelte van de geldlening vindt verrekening plaats van de op die dag verschuldigde rente van vroeger uitbetaalde gedeelten van de lening.

Artikel 17 Opeisbaarheid

 • 1. Het onafgeloste gedeelte van de geldlening is met de verschuldigde rente en eventuele andere kosten terstond opeisbaar indien:

  • a.

   de ambtenaar overlijdt zonder een echtgeno(o)t(e) na te laten

  • b.

   de ambtenaar de (maandelijkse) termijnen van rente en aflossing niet tijdig betaalt;

  • c.

   de ambtenaar enig uit hoofde van het verstrekken van de geldlening op hem rustende verplichting niet nakomt;

  • d.

   de ambtenaar van rechtswege het beheer over zijn vermogen verliest, onder curatele wordt gesteld, surséance van betaling aanvraagt, boedelafstand doet of in staat van faillissement wordt verklaard.;

  • e.

   blijkt dat de geldigheid van de verleende hypotheek kan worden bestreden;

  • f.

   het onroerend goed in eigendom overgaat op een derde geheel of gedeeltelijk teniet gaat of tot onteigening wordt overgegaan.

 • 2. Het onafgeloste gedeelte van de geldlening is met de verschuldigde rente en eventuele andere kosten na het verstrijken van een termijn van 12 maanden terstond opeisbaar indien:

  • a.

   de ambtenaar het dienstverband, uit welken hoofde ook., beëindigt, anders dan met recht op wachtgeld, zolang dit wachtgeld wordt genoten, onmiddellijk ingaand pensioen of uitkering wegens vrijwillig vervroegd uittreden,

  • b.

   de ambtenaar de woning niet meer voor eigen-bewoning gebruikt;

  • c.

   de achtergebleven echtgeno(o)t(e) van de ambtenaar hertrouwt of overlijdt;

  • d.

   het aan de achtergebleven echtgeno(o)t(e) van de ambtenaar ingevolge de algemeen burgerlijke pensioenwet toegekende pensioen eindigt dan wel vervallen wordt verklaard.

Artikel 18

 • 1. Indien door de ontwikkeling van de rentestand het rentepercentage, bedoeld in artikel 5, gedaald is met minimaal 1%, kan hypotheekgever aan burgemeester en wethouders verzoeken het rentepercentage van de geldlening te wijzigen in het alsdan geldende rentepercentage.

 • 2. Na de eerste renteaanpassing geldt het nieuwe percentage voor de restant looptijd.

 • 3. Wanneer voor een tweede maal om renteherziening wordt verzocht, zoals bedoeld in lid 1, zal na herziening het rentepercentage telkenmale na een periode van 5 jaar opnieuw worden vastgesteld op het dan geldende rentepercentage.

 • 4. Als om renteaanpassing, zoals hierboven, wordt verzocht is geen boete-rente verschuldigd.

Artikel 19 Verkoop en executie

Bij niet dadelijke voldoening van al hetgeen aan de gemeente uit hoofde van de geldlening verschuldigd is, is de gemeente onherroepelijk gemachtigd om tot verhaal van het verschuldigde, het verbonden onroerend goed in het openbaar volgens plaatselijk gebruik te verkopen, de koopsom te ontvangen, daarvoor te kwiteren en het verkochte te leveren.

Artikel 20 Kosten

Alle kosten van vestiging van hypotheek, die van vernieuwing en verbetering der inschrijving, die van royement, alsmede alle andere uit het verstrekken van geldlening voortvloeiende koten, komen ten laste van de ambtenaar.

Artikel 21 Beperkingen

 • 1. Deze regeling vindt alleen toepassing wanneer de woning staat of zal staan binnen het woongebied van de gemeente Niedorp. In uitzonderlijke situaties kan het college hiervan ontheffing verlenen.

 • 2. Het is de ambtenaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van burgemeester en wethouders niet toegestaan het verbonden goed met verdere hypotheek of met andere zakelijke rechten te bezwaren.

Artikel 22 Nadere regels/onvoorziene omstandigheden

 • a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij de toepassing van deze regeling nadere regels en voorwaarden te stellen.

 • b. Ten aanzien van de in het kader van deze regeling voorkomende omstandigheden, waarin niet is voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

 • c. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om in die gevallen waarin toepassing van deze verordening leidt tot kennelijke onrechtvaardigheden, af te wijken van het bepaalde in deze verordening onder vermelding van de redenen.

Artikel 23 Overgangsbepaling

De verplichtingen, die voor de gemeente voortvloeien uit geldleningen die zijn verstrekt op basis van eerder geldende maar inmiddels ingetrokken financieringsregelingen huisvesting gemeentepersoneel blijven onverminderd gelden.

De aan die geldleningen en garanties verbonden voorwaarden blijven onveranderd van kracht. Het bepaalde in artikel 6, lid 4 en de artikelen 18 en 22 van deze verordening zijn echter wél van toepassing op de eerder verstrekte geldleningen.

Artikel 24 Benaming, uitvoering en inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘hypotheekregelingen ambtenaren’.

 • 2. De uitvoering van deze verordening wordt aan burgemeester en wethouders opgedragen. De besluiten dienen binnen 14 dagen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ter kennisname te worden toegezonden. Van elk besluit zal mededeling worden gedaan aan de raad

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 maart 1994,

De raad voornoemd,

,voorzitter

,secretaris