Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Niedorp

Verordening op de rekenkamercommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Niedorp
Officiële naam regelingVerordening op de rekenkamercommissie
CiteertitelVerordening rekenkamercommissie gemeente Niedorp
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200614-11-2013Onbekend

22-12-2005

Onbekend

24 november 2005

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Niedorp;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2005;

gelet op artikel 81o van de Gemeentewet;

de gemeentewet

BESLUIT:

 • 1.

  in te stellen een gezamenlijke rekenkamercommissie;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende Verordening op de rekenkamercommissie:

 • 3.

  het instellen van leen raadswerkgroep voor de selectie en de voordracht tot benoeming van de rekenkamerfunctieleden aan de raad.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • A.

  Wet: de Gemeentewet

 • B.

  Raad: de gemeenteraad van Niedorp

 • B.

  College: college van burgemeester en wethouder van de gemeenten Niedorp;

 • C.

  Rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeenten Niedorp;

 • D.

  Voorzitter: de voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • E.

  Doeltreffendheid of effectiviteit: de mate waarin een organisatie erin slaagt met de geleverde prestaties de gestelde doelen of de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;

 • F.

  Doelmatigheid of efficiency:het streven om met een zo beperkt mogelijke inzet van de beschikbare middelen het gewenste resultaat te bereiken.

Hoofdstuk 2 Taak en samenstelling

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1. Er is een commissie die door de raad wordt ingesteld en wordt aangeduid als de reken kamercommissie.

 • 2. De rekenkamercommissie doet onderzoek naar

  • a.

   de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid;

  • b.

   de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd.

 • 3. De rekenkamercommissie bestaat uit.. leden

Artikel 3 Benoeming leden

 • 1. De raad benoemt .. leden, … lid zijnde van de raad

 • 2. De leden van de rekenkamercommissie worden voor een periode van vier jaar benoemd

 • 3. Benoeming vindt plaats voor maximaal 2 perioden.

 • 4. De raad benoemt één van de ... leden als voorzitter en een van de leden als plaatsvervangend voorzitter van de rekenkamercommissie.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamercommissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitvoering van de onderzoeksopzet en de werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overleg met de leden en met het secretariaat.

Artikel 4 Eed

Ten aanzien van de leden is artikel 81g van de gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Ontslag en non-activiteit

 • 1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-actief;

 • 2. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

  Intern

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen;

  • d.

   door tijdsloop van vier jaar.

  Extern

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie;

  • c.

   strafrechtelijk enz.

Artikel 6 Vergoeding voor werkzaamheden van de leden

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie, die door de gemeenteraad is vastgesteld.

 • 2. Nader invullen.

Artikel 7 Secretariaat van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De raad benoemt de ambtelijk secretaris in overleg met de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Hoofdstuk 3 Werkwijze en budget

Artikel 8 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde vast voor haar vergaderingen en andere werkzaamheden. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 9 Onderwerp selectie en opdrachtver lening

 • 1. De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3. De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor gegronde redenen moeten aanvoeren.

Artikel 10 Werkwijze

 • 1. De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig heeft voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de commissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5. De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6. De hoorzittingen en informatieve bijeenkomsten van de rekenkamercommissie zijn openbaar, tenzij anders besloten.

 • 7. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen.

 • 8. De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de rekenkamercommissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. Daarnaast bepaalt de rekenkamercommissie wie verder als betrokken en worden aangemerkt.

 • 9. Na vaststelling door de rekenkamercommissie worden het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op het rapport zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen, aan de raad aangeboden.

Artikel 11 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   vergoedingen aan de leden;

  • b.

   interne onderzoeksmedewerkers;

  • c.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamercommissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006

 • 2. Voor het einde van de zittingsperiode zal het functioneren van de rekenkamercommissie worden geëvalueerd.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening rekenkamercommissie gemeente Niedorp”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 22 december 2005

De raad voornoemd,

voorzitter

,griffier

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting op de Verordening op de rekenkamercommissie

Artikel 1

Dit artikel bevat enkele definities om te voorkomen dat bepaalde begrippen telkens in hun geheel moeten worden uitgeschreven.

De begrippen doelmatigheid en doeltreffendheid worden evenals het begrip rechtmatigheid genoemd in artikel 182 van de Gemeentewet. Uiteraard wordt met de definitie in artikel 1 aangesloten bij de termen, zoals deze in de Gemeentewet worden gebruikt. In de Gemeentewet is doelmatigheid de mate waarin de nagestreefde beleidsdoelen tegen zo gering mogelijke kosten worden bereikt. Bij doeltreffendheid gaat het er om of het resultaat van het beleid beantwoordt aan wat er met het beleid werd beoogd en de gestelde beleidsdoelen worden verwezenlijkt. Bij rechtmatigheid gaat het om het voldoen aan de wettelijke kaders en regelgeving. Het gaat dan vooral om wet- en regelgeving die direct van belang is voor de rechtmatigheid van de totstandkoming van de gemeentelijke baten en lasten.

Artikel 2

Wanneer gemeenten geen rekenkamer instellen, stellen zij op grond van artikel 81o van de Gemeentewet regels vast voor de uitoefening van de rekenkamerfunctie. De wet spreekt van een rekenkamerfunctie. In deze verordening is gekozen voor een rekenkamercommissie, bestaande uit niet-raadsleden. De voorzitter wordt door de gezamenlijke raden benoemd. De raad bepaalt zelf hoeveel leden de rekenkamercommissie zal hebben.

Artikel 3

Anders dan bij een rekenkamer kunnen naast externen ook raadsleden deel uitmaken van de rekenkamercommissie. Hiervoor is niet gekozen. Uit oogpunt van onafhankelijkheid is er voor gekozen alleen niet-raadsleden deel te laten nemen in de rekenkamercommissie. In het tweede lid is een termijn van vier jaar genoemd. In artikel 12 is bepaald, dat het functioneren van de rekenkamercommissie voor het einde van de zittingsperiode zal worden geëvalueerd. Afhankelijk van de conclusies van de evaluatie, kan uiteraard worden besloten tot herbenoeming van de commissieleden over te gaan.

Artikel 4

De verplichting de eed of verklaring en belofte af te leggen vloeit voor de rekenkamer rechtstreeks voort uit artikel Big van de Gemeentewet. Deze bepaling wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de leden van de rekenkamercommissie.

Artikel 5

Dit artikel handelt over het ontslag van de leden en over de mogelijkheid (of soms verplichting) hen in bepaalde situaties te schorsen.

Artikel 6

In dit artikel is vastgelegd dat de externe leden een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. De hoogte van deze

vergoeding wordt bij raadsbesluit vastgesteld.

Artikel 7

De rekenkamercommissie wordt bijgestaan door een secretaris. Deze functie wordt - in onderling overleg - verzorgd door de griffiers van de deelnemende gemeenteraden. De

rekenkamercommissie dient zelfstandig te functioneren en in het derde lid is voorzien in een rechtstreekse verantwoordingsrelatie van de secretaris ten opzichte van de rekenkamercommissie.

Artikel 8

Artikel 81 i van de Gemeentewet wordt van overeenkomstige toepassing verklaard op de rekenkamercommissie. In het reglement van orde moeten/kunnen zaken worden geregeld als de vergoeding, volgorde van aftreden bij een meerhoofdige rekenkamercommissie, verhouding secretariaat - voorzitter, de procedure die wordt gevolgd bij onderzoeken, hoe wordt omgegaan met verzoeken van derden om onderzoek te verrichten, enzovoorts

Artikel 9

De rekenkamercommissie dient onafhankelijk te zijn en om deze onafhankelijkheid te bevorderen is het van belang dat zij zelfstandig de onderzoeksonderwerpen kan kiezen. De rekenkamercommissie kan op verzoek van de raad een onderzoek instellen maar is niet verplicht het verzoek van de raad in te willigen. Dit verzoek van de raad wordt in artikel 182, tweede lid, van de Gemeentewet expliciet genoemd. Doordat deze mogelijkheid uitdrukkelijk in de wet is genoemd, wordt er een bepaald gewicht toegekend aan het verzoek van de raad. Indien de rekenkamercommissie niet voldoet aan een goed gemotiveerd verzoek van de raad zal zij daarvoor goede gronden moeten aanvoeren.

Artikel 10

Om te waarborgen dat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar onderzoek over voldoende en relevante gegevens kan beschikken, is voorzien in de bevoegdheid om inlichtingen in te winnen van alle leden van het gemeentebestuur en van alle ambtenaren. De rapporten van de rekenkamercommissie zijn in beginsel openbaar maar op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kunnen rapporten of gedeelten daarvan als geheim worden aangemerkt. Dit geldt ook voor de hoorzittingen en informatieve vergaderingen van de rekenkamercommissie. De vergaderingen van de commissie zelf zijn besloten. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is het van groot belang dat de onderzochte partij de kans krijgt om te reageren op het (nog niet gepubliceerde) ontwerponderzoeksrapport. Er vindt dan wederhoor plaats waarbij de feitelijke bevindingen die uit het onderzoek voortvloeien aan de betreffende ambtenaren worden voorgelegd met de vraag eventuele onjuistheden eruit te halen en te corrigeren. Indien van toepassing wordt de verantwoordelijke wethouder of het college de gelegenheid geboden om te reageren op de concept aanbevelingen die de rekenkamercommissie verbindt aan de (gecorrigeerde) bevindingen Tot slot brengt de rekenkamercommissie een definitief rapport naar buiten met bevindingen, conclusies en eventueel aanbevelingen. Eventueel zouden zaken die in dit artikel zijn opgenomen ook in een reglement van orde kunnen worden geregeld.

Artikel 11

De rekenkamercommissie is zelfstandig verantwoordelijk voor de besteding van het budget dat noodzakelijk is voor de uitvoering van haar taak. Ten laste van het budget worden de in het tweede lid genoemde kosten gebracht.

Artikel 12 en 13

Deze artikelen behoeven geen toelichting