Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2018
CiteertitelBeleidsregels mantelzorgurgentie Nijmegen 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-201828-09-2018nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-56832

Collegebesluit d.d. 13 maart 2018, nr. 4.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2018

Het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Nijmegen,

 

Gelet op:

 

Gelet op artikel 1, 10a, tweede lid, onderdeel c, en 10b, tweede lid, van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2016, en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen: “Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen 2018”, onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregels mantelzorgurgentieverklaringen Nijmegen” (in werking getreden d.d. 28 april 2016).

Hoofdstuk 1. Inleiding en algemene bepalingen

 

In deze beleidsregels wordt beschreven hoe het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen de regels voor de mantelzorgurgenties zoals omschreven in artikel 10a en 10b van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2016 uitvoert. De juridische basis voor deze bepalingen is artikel 1, artikel 10a en 10b van de Huisvestingsverordening Nijmegen 2016 , en artikel 12 lid 3 van de Huisvestingswet 2014.

Artikel 1. Definities

In aanvulling op de Huisvestingsverordening Nijmegen 2016 wordt in deze beleidsregels verstaan onder:

 • 1.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht

 • 2.

  College: college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

 • 3.

  Verordening: Huisvestingsverordening Nijmegen 2016

 • 4.

  Mantelzorgurgentieverklaring : de beschikking waarmee een woningzoekende in de urgentiecategorie als bedoeld in artikel 10a, tweede lid, van de verordening wordt ingedeeld.

 • 5.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Artikel 2. De wettelijke verplichte urgentiecategorieën

Als de gemeente Nijmegen regels over urgentie in een verordening opneemt dan moeten in die verordening ook de verplichte categorieën uit de Huisvestingswet worden opgenomen. Deze wettelijke urgentiecategorieën hebben een plek gekregen in artikel 10a en 10b van de verordening. De categorie ontvangers of verleners van mantelzorg is daar één van.

Mantelzorg is hulp als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo. Het gaat om zorg die langdurig, onbetaald, niet beroepsmatig en vanuit een persoonlijke betrokkenheid wordt verleend aan een naaste op basis van een bestaande sociale relatie. Het kan gaan om iemand met een (chronische) ziekte, en /of een lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychiatrische beperking.

Het verlenen of ontvangen van mantelzorg kan tot gevolg hebben dat er naar het oordeel van het college een urgent huisvestingsprobleem is ontstaan. Naar aanleiding daarvan kan het college een besluit over urgentieverlening nemen, als er een aanvraag wordt gedaan.

Hoofdstuk 2. Nijmeegse beleidsregels voor het verlenen van mantelzorgurgentie

Artikel 3. Werkwijze

Het besluit om urgentie te verlenen wordt genomen door het college. De volgende werkwijze wordt toegepast:

 • 1.

  Aanvraagformulieren zijn te downloaden van de website van de gemeente;

 • 2.

  De aanvrager dient een schriftelijke of elektronische aanvraag in bij het college en ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging;

 • 3.

  Het college neemt een besluit op de aanvraag en stelt aanvrager hiervan schriftelijk dan wel elektronisch in kennis;

 • 4.

  De mantelzorgurgentieverklaring is 4 maanden geldig en worden éénmalig met 3 maanden verlengd.

 • 5.

  Een nieuwe aanvraag voor deze verklaring kan worden gedaan nadat 7 maanden zijn verstreken, en wordt alleen in behandeling genomen indien aantoonbaar sprake is van relevante gewijzigde omstandigheden. De aanvrager moet deze omstandigheden aan kunnen tonen.

 • 6.

  Na toewijzing van een mantelzorgurgentie moet de woningzoekende zelf een woning zoeken via www.entree.nu.

Artikel 4. Voorwaarden voor het verlenen van mantelzorgurgentieverklaringen.

 • 1.

  Er is sprake van dagelijkse zorg (7 dagen per week) van minimaal 3 uur per dag. Het gaat hier om thuis geboden zorg in de vorm van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en/of verpleging en individuele begeleiding. Het aandeel mantelzorg in deze zorg is hierbij minimaal 10 uur per week.

 • 2.

  Er is sprake van langdurige ondersteuning met de verwachting dat de zorgrelatie minimaal 1 jaar in stand blijft.

 • 3.

  De reisafstand tussen de woningen van mantelzorggever en mantelzorgontvanger is meer dan 5 kilometer en wordt na verhuizing minder dan 5 kilometer, gemeten volgens de kortst mogelijke route via google maps.

 • 4.

  Het inkomen van het huishouden van de aanvrager is niet hoger dan de door de rijksoverheid vastgestelde inkomensnorm voor sociale huurwoningen.

 • 5.

  Indien de ontvanger van mantelzorg, gezien zijn of haar beperkingen, in een ongeschikte woning woont, en een mantelzorgurgentieverklaring heeft om te verhuizen, dan kan aan deze aanvrager na aanvraag een verhuisindicatie op basis van de verordening en een verhuiskostenvergoeding op basis van de Wmo worden verstrekt.

 • 6.

  Indien de ontvanger van mantelzorg in een geschikte woning woont, een mantelzorgurgentieverklaring heeft, en verhuist naar een ongeschikte woning dan kan geen beroep worden gedaan op een verhuisindicatie op basis van de verordening, verhuiskostenvergoeding en/of aanpassing van de nieuwe woning op basis van de Wmo.

Hoofdstuk 3. Handhaving

 

 • 1.

  De aanvrager is verantwoordelijk voor het aanleveren van correcte gegevens. Indien blijkt dat ten onrechte een mantelzorgurgentie is afgegeven dan kan het college een bestuurlijke boete opleggen voor overtreding van deze regels van ten hoogste € 500,-.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5. Onvoorziene gevallen

In die gevallen waarin toepassing van deze beleidsregels voor aanvrager zou leiden tot uitkomsten die niet in redelijke verhouding staan tot de doelen die met deze regels worden nagestreefd kan het college. afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking op eerste dag na bekendmaking van het besluit.

 • 2.

  De beleidsregels kunnen worden geciteerd als ‘Beleidsregels mantelzorgurgentie Nijmegen 2018’.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 13 maart 2018.

De Gemeentesecretaris,

Mr. Drs. A.H. van Hout

De Burgemeester,

Drs. H.M.F. Bruls